Hoppa till innehållet
Tjänster

I EU:s regelverk finns ett antal områden där det finns krav på att ett anmält organ ska säkerställa att produkter överensstämmer med kraven. Områdena finns listade nedan tillsammans med en länk till respektive rättsakt*.

 

Område

Rättsakt

Anordningar för förbränning av gasformiga bränslen (EU) 2016/426
Buller i miljön från utrustning som är avsedd att användas utomhus 2000/14/EG
Byggprodukter (EU) nr 305/2011
Driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen (EU) 2016/797
Effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle 92/42/EEG
Elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU
Enkla tryckkärl 2014/29/EU
EU-gödselprodukter (EU) 2019/1009
Explosiva varor för civilt bruk 2014/28/EU
Fritidsbåtar och vattenskotrar 2013/53/EU
Hissar och säkerhetskomponenter till hissar 2014/33/EU
Icke-automatiska vågar 2014/31/EU
Leksakers säkerhet 2009/48/EG
Linbaneanläggningar (EU) 2016/424
Marin utrustning 2014/90/EU
Maskiner 2006/42/EG
Mätinstrument 2014/32/EU
Obemannade luftfartygssystem och om tredjelandsoperatörer av obemannade luftfartygssystem (EU) 2019/945
Personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425
Pyrotekniska artiklar 2013/29/EU
Radioutrustning 2014/53/EU
Transportabla tryckbärande anordningar 2010/35/EU
Tryckbärande anordningar 2014/68/EU
Utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar 2014/34/EU

 

Kommande områden

Direktivet för batterier kommer att ersättas av batteriförordningen (EU) 2023/1542.

Till skillnad från direktivet finns det i förordningen krav på anmälda organ.

Den nya förordningen ska börja tillämpas från den 18 februari 2024. Förfaranden för bedömning av överensstämmelse ska tillämpas från den 18 augusti 2024.

Maskindirektivet kommer att ersättas av maskinförordningen (EU) 2023/1230.

Den nya förordningen ska börja tillämpas från den 14 januari 2027. Kraven för anmälda organ ska gälla från den 14 januari 2024.

 

* Rättsakter, inom EU-rätten benämning på de lagar och bestämmelser som antas.