Hoppa till innehållet

Förmåner på Swedac

Att arbeta på Swedac är att bidra till samhällsutvecklingen. Och det finns fler fördelar med att arbeta här. Utöver ersättningar som är reglerade i lag har du som anställd hos oss ett antal förmåner som är ett resultat av centrala statliga kollektivavtal eller är specifika för Swedac.

Att vara anställd i en statlig myndighet

 

Bild med 8 symboler med tillhörande text: Arbetsmiljö, Arbetstid och lön, semester och ledighet, försäkringar, om du blir sjuk, trygghetsstiftelsen, pension, NOR

 

 

Arbetsmiljö

Distansavtal

För att underlätta balansen mellan arbete, fritid och familjeliv erbjuder Swedac sina medarbetare möjligheten att jobba hemifrån. Distansavtalet kan tecknas upp till 60% och är en skriftlig överenskommelse mellan chef och medarbetare, där man utgår från verksamhetens behov och krav.

Friskvårdsbidrag

Swedac bidrar med 3 000 kr skattefritt per anställd och år till motionsaktivitet. Om en anställd börjar sin anställning 1 juli eller senare utgår halva beloppet.

Friskvårdstimme

Som anställd på Swedac har du möjlighet till en timmes friskvård, främst fysisk aktivitet under ordinarie arbetstid – förutsatt att verksamheten medger det. Syftet med friskvårdstimme på arbetet är att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där aktiv återhämning och fysisk aktivitet är naturliga delar av en balanserad arbetsvecka och livsstil.

Företagshälsa

Swedacs anställda har tillgång till företagshälsovårdstjänster inom områdena rehabilitering, arbetsrelaterad sjukvård, arbetsmiljöarbete, psykosocialt arbete samt andra tjänster som kan ha betydelse för Swedacs personal.

Hälsoundersökning

Vart tredje år erbjuder Swedac sina medarbetare en omfattande hälsoundersökning. Resultatet är på både individ – och gruppnivå och arbetsmiljöprofilen ger en heltäckande bild av hälsoläget på arbetsplatsen och ligger sedan till grund för att upprätta en handlingsplan och skapa motivation för att förbättra hälso- och arbetsmiljöarbetet.

Samtalsstöd

Om en medarbetare visar symtom på stress eller om arbetsgivare misstänker arbetsrelaterad psykisk ohälsa kan ett stödsamtal ge möjligheten att återfå balans i arbetslivet och i livssituationen. Stödsamtal kan göras online eller genom ett fysiskt besök på någon av våra enheter. Swedac har upphandlat samtalsstöd hos följande Falck och Borås psykoterapiinstitut AB.

Fritt kaffe och frukt

Det finns kaffemaskiner och frukt i lunchrummet som medarbetaren kan ta av när den vill.

Pausit

Pausit är en digital pausgympa med ergonomiska övningar som ser till att du rör dig regelbundet under din arbetsdag och på rätt sätt förebygger arbetsskador.

Aleforsstiftelsen

Swedacs stöd i missbruksfrågor.
Aleforslinjen är vår telefonrådgivning om alkohol och andra droger. Där kan man få kostnadsfri telefonrådgivning i frågor som rör missbruk av alkohol, läkemedel och narkotika. Man kan vara helt anonym när man ringer. Det går bra att ringa för att man känner oro för sin egen konsumtion, i rollen som anhörig eller om man har mer allmänna frågor.

Terminalglasögon

Arbetar du normalt mer än en timma under dagen framför bildskärm får du betald synundersökning och betalda arbetsglasögon om synundersökningen visar att du behöver det, om de glasögon du annars använder (privata eller andra arbetsglasögon) inte fungerar.

Arbetskläder

Vid arbete hos kunder där miljöerna är smutsiga och smörjiga, exempelvis bilverkstäder och cistern, kan Swedacs personal utrustas med arbetskläder. Även skyddskläder tillhandahålls vid besök på platser där krav ställs på att sådana ska bäras.

Influensavaccin

Swedac erbjuder sin personal vaccination mot den årliga influensan (skattepliktig).
I de fall vaccin behövs i tjänsten står Swedac för denna kostnad (skattefri).

 

Arbetstid och lön

Förtroendearbetstid

Swedac vill vara en modern myndighet, där vi vill skapa förutsättningar för de olika behov som våra medarbetare har. Vår arbetsplats ska genomsyras av tillit, ömsesidigt ansvar och förtroende samt ett engagerat ledarskap och medarbetarskap.

Förtroendearbetstid skapar förutsättningar och gör det möjligt för medarbetarna att själva kunna påverka sin arbetssituation.  Genom att själv ha inflytande över sin arbetstid får medarbetarna möjlighet att lättare kunna kombinera arbete och fritid.

Lönesättning – gemensam lönepolitik

Vi har individuell lönesättning som premierar goda arbetsresultat och bidrar till att vi uppnår målen för verksamheten. Lönerna ska vara  jämställda och konkurrenskraftiga samt stödja karriärutveckling.

Lönesamtal och utvecklingssamtal

Minst en gång per år har du ett lönesamtal med din chef. Fokus är på hur du har presterat och utvecklats under året. Vid lönesamtalet ska  du kunna få svar på vad du behöver göra för att i framtiden kunna  få en högre lön.

 

Semester och ledighet

Semester

Semester tjänar du in under löpande kalenderår, enligt de statliga bestämmelserna. Om du är nyanställd innebär detta att du får semester redan under första året. Antalet betalda semesterdagar beräknas på den tid du förväntas tjänstgöra under året.

Antal semesterdagar per år

Till och med fyllda 29 år        28 dagar
30–39 år                                   31 dagar
Från och med fyllda 40 år     35 dagar

Föräldraledighet

När du har blivit förälder får du vara helt ledig till dess att barnet är 1,5 år. Därefter kan du ha förkortad arbetstid fram till och med barnet fyllt 12 år.

Föräldrapenningtillägg och föräldralön

Vi vill underlätta för dig att vara ledig tillsammans med dina barn. På Swedac får du föräldrapenningtillägg som tillägg till ersättningen du får från Försäkringskassan, vilket innebär att du kan få 90% av lönen under 360 föräldrapenningdagar. Tjänar du mer än taket för Försäkringskassans ersättning betalar vi även ut föräldralön som tillägg.

Studieledighet

En arbetstagare som vill studera har rätt till behövlig ledighet från sin anställning enligt lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (1 § studieledighetslagen).

Övrig ledighet

Ledighet med bibehållen lön

  • Vid besök hos läkare, företagshälsovård, öppen vård, mödravårdscentral, mammografi samt blodgivning. Gäller inte vid optikerbesök eller tandläkarbesök (endast undersökningar eller behandlingar efter remiss av tandläkare eller läkare samt vid akuta tandbesvär).
  • Allvarligare sjukdomsfall, dödsfall, begravning/urnsättning, bouppteckning eller arvskifte inom egen familj eller den närmaste släktkretsen.
  • Flytt – 1 arbetsdag
  • Examen och tentamen (egen). Högst fem arbetsdagar per kalenderår om arbetsgivaren beviljat ledighet enligt tjänstledighetsförordningen eller annan författning.

Försäkringar

Staten har en grupplivförsäkring som träder i kraft din första arbetsdag. Du är också genom lagen om arbetsskadeförsäkringar försäkrad under arbetstid samt vid färd till eller från arbetet. Vid tjänsteresa omfattas du av en tjänstereseförsäkring.

 

Om du blir sjuk

Ersättning för läkarvård och läkemedel

Läkarvård

Om det behövs får du gå till läkare, MVC, cytologprovtagning, mammografi och blodgivning på arbetstid. Du får ersättning för en del av ditt utlägg för läkarvård, sjuksköterska, sjukgymnast  (undersökning/behandling), sjukgymnastisk behandling, psykologbehandling. Swedac ersätter kostnaderna enligt kollektivavtal.

Tandvård i form av oralkirurgisk behandling ersätts men dock max till gränsen för högkostnadsskyddet.

Läkemedel

Swedac ersätter utlägg för läkemedel som ingår i högkostnadskortet. Besök hos naprapat, osteopat med flera ersätts inte, om det inte finns särskilda skäl. Särskilda skäl innebär att behandling måste ske i rehabiliteringssyfte med ansvarig chefs godkännande.

 

Trygghetsstiftelsen

Swedac har ett avtal med Trygghetsstiftelsen som hanterar det statliga trygghetsavtalet. Stiftelsens ändamål är att stödja och hjälpa arbetstagare inom den statliga sektorn som på grund av arbetsbrist är uppsägningshotade, uppsagda eller arbetslösa. Stiftelsen ger också stöd och hjälp till arbetstagare som vid omlokalisering inte väljer att följa med till ny ort.

 

Pension

Som anställd omfattas man av ett antal pensionsförmåner, till exempel grupplivförsäkring. Statens pensionsverk (SPV) har på sin webbplats information om de olika pensionsförmånerna. Swedac som arbetsgivare sätter varje månad in pensionspengar till din tjänstepension.

 

NOR

Att arbeta i staten är något speciellt. Det visar bland annat traditionen att arbetstagare som jobbat statligt under minst 30 år, eller 25 år i samband med pension, kan tilldelas utmärkelsen ”För Nit och Redlighet i rikets tjänst”, NOR. Detta ses som en symbol för de viktiga arbetsuppgifter de statligt anställda utför och är ett uttryck för en kontinuitet bakåt i tiden med forna tiders statsanställda. All arbetstid i staten, oavsett verksamhet, räknas. Utmärkelsen är i form av guldmedalj, kristallskål/konstglas eller armbandsur av guld.

Anställningsmyndigheten beslutar om vem som tilldelas utmärkelsen.