Hoppa till innehållet
Tjänster

Offentlig tillsyn görs för att se till att de som utför reglerade uppgifter upprätthåller ställda krav, till exempel att det finns tillräckligt brandskydd och att mat produceras och förvaras på ett hälsosamt sätt. Kommunerna har ett stort ansvar i tillsynskedjan.

Det finns många områden i samhället där den offentliga tillsynen redan i dag tar hjälp av ackreditering. Ta exemplet med kontroll av hissar i bostadshus. Där är det Boverket som bestämmer reglerna för hissar. Sen är det fastighetsägaren som ska se till att besiktningen av hissen görs av ett ackrediterat företag. Slutligen är det upp till kommunen att konstatera att besiktningen genomförts. Tack vare att kontrollen gjorts av ett ackrediterat så kallat kontrollorgan kan kommunen lita på resultatet och behöver inte själv besiktiga hissen. Se fler exempel från Sverige och världen i listan nedan.

Ett annat värde i tillsynsuppdraget är att det går att använda ackreditering för provning, kontroll, certifiering och verifiering som stöd för att göra en första överblick vid ett tillsynsuppdrag. Det vill säga att om det går att använda delar som är utförda av ackrediterade organisationer och därigenom redan är kvalitetssäkrade och kompetensbekräftade. Tillsynen kan då fokuseras på områden där det inte är lika tydligt att de har kontrollerats.

I framtiden skulle tillsyn med hjälp av ackreditering kunna ske inom fler områden. För att det ska vara möjligt gäller att alla inblandade ser en ökad samhällsnytta. En av fördelarna är till exempel ökade möjligheter till likriktning i tillsynen över landet. I en diskussion om framtida vägar till kvalitet kan Swedac redogöra för ackrediteringsverktygets värden.

Fler exempel:

Provning av dricksvatten

Den mikrobiologiska och kemiska kvaliteten såväl som radonhalten i dricksvatten måste fastställas genom analyser. Dessa analyser ska göras av ackrediterade laboratorier enligt standard SS-EN ISO/IEC 17025.

Det är Livsmedelsverket som är föreskrivande myndighet, det vill säga de som sätter upp reglerna för dricksvattenkontroll.

Det rekommenderas även att ackrediterade laboratorier ska anlitas för kontroll av dricksvattenkvalitet i egen brunn.

Kontroll av ekologisk förordning

Kontroll och certifiering av ekologiska livsmedel utförs, på uppdrag av Livsmedelsverket och Jordbruksverket, av certifieringsorgan som ackrediterats av Swedac.

Kontroll av hissar

Det är Boverket som bestämmer reglerna för hissar. Sen är det fastighetsägaren som ska se till att besiktningen av hissen görs av ett ackrediterat företag. Slutligen är det upp till kommunen att konstatera att besiktningen genomförts. Tack vare att kontrollen gjorts av ett ackrediterat så kallat kontrollorgan kan kommunen lita på resultatet och behöver inte själv besiktiga hissen.

Kontroll av cisterner

Cisterner och oljetankar som innehåller brandfarliga vätskor ska besiktigas regelbundet. Swedac ackrediterar de kontrollorganisationer som ska utföra besiktningen. Bedömning vid ackreditering av kontrollorgan för cisterner och oljetankar sker mot standarden SS-EN ISO/IEC 17020.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket och Arbetsmiljöverket är föreskrivande myndigheter, det vill säga de som sätter upp reglerna.

Certifiering sakkunnig brand

Byggnader måste vara säkra. Bland annat i händelse av brand. Det är Boverket som bestämmer vilka regler som gäller.

En kommun kan kräva att vissa kontroller ska utföras av en certifierad sakkunnig person inom brandskydd.

Det är Swedac som ackrediterar de organisationer som kan certifiera personer inom detta område.

Verifiering av växthusgaser

I Sverige omfattas cirka 740 svenska anläggningar inom industri och energiproduktion samt 20 luftfartygsoperatörer av kravet att redovisa utsläpp och överlämna utsläppsrätter.

De som validerar och verifierar dessa rapporter ska vara ackrediterade av Swedac.

Naturvårdsverket fattar beslut om tilldelning av utsläppsrätter och är tillsynsmyndighet. Energimyndigheten ansvarar för Sveriges del i EU:s Unionsregister.

Spelområdet

Alla som bedriver spelverksamhet i Sverige eller spel över internet riktat mot den svenska marknaden ska inneha en spellicens. Licensen utfärdas av Spelinspektionen och syftar till att skydda spelaren och att säkerställa att enbart seriösa aktörer får verka i Sverige

Den som ansöker om licens hos Spelinspektionen för att tillhandahålla spel ska införskaffa ett intyg från ett ackrediterat organ som styrker att all utrustning uppfyller Spelinspektionens föreskrifter (LIFS 2018:8).

Det är Swedac som ackrediterar företag och organisationer som vill kontrollera, prova eller certifiera en spelverksamhet enligt Spelinspektionens föreskrifter.

Internationella exempel

Tillsyn och kvalitetssäkring med hjälp av ackreditering är inte något som bara sker i Sverige. EA har gjort följande sammanställning EA-INF/05 – European Accreditation (european-accreditation.org) av EU lagstiftningen. På Public Sector Assurance webbplats finns många goda exempel från hela världen. Dessutom uppdelade på olika sektorer i samhället.