Hoppa till innehållet
Lag & Rätt

Swedacs arbete styrs till stor del av lagar och förordningar, bland annat från Sveriges riksdag och från EU.

Swedacs arbete styrs till stor del av lagar och förordningar som Sveriges riksdag och regering har beslutat om. Många riktlinjer kommer också i direktiv och förordningar från EU. Det är i dessa olika beslut som Swedac pekas ut som ansvarig att utföra vissa uppgifter eller får rätt att utfärda föreskrifter som innehåller mer detaljerade regler.

Lagar och förordningar som direkt berör Swedac

Allmänt

 • Förvaltningslagen (2017:900)
 • Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
 • Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
 • Förordningen (2009:895) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Ackreditering och liknande

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93
 • Lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll
 • Förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll
 • Förordningen (SFS 2019:16) om riksmätplatser
 • Förordningen (1991:93) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed
 • Förordningen (1993:1634) om besiktning av tivolianordningar
 • Förordningen (2014:864) om frivillig miljöledning och miljörevision
 • Fordonslagen (2002:574)
 • Fordonsförordningen (2009:211)
 • Lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader
 • Förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader
 • Förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser
 • Lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden
 • Förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden
 • Plan- och bygglagen (2010:900)
 • Plan- och byggförordningen (2011:338)
 • Skatteförfarandelagen (2011:1244)
 • Skatteförfarandeförordning (2011:1261)

Reglerad mätteknik

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 764/2008 av den 9 juli 2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat och om upphävande av Europaparlamentets och rådets beslut 95/3052/EG
 • Lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon
 • Förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon
 • Förordningen (1994:99) om vatten- och värmemätare
 • Ellagen (1997:857)
 • Förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
 • Naturgaslagen (2005:403)
 • Naturgasförordningen (2006:1043)
 • Avgasreningslagen (2011:318)
 • Avgasreningsförordningen (2011:345)
 • Lagen (2011:1200) om elcertifikat
 • Förordningen (2011:1480) om elcertifikat
 • Taxitrafiklagen (2012:211)
 • Taxitrafikförordningen (2012:238)

Ädelmetaller

 • Förordningen (1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver eller platina
 • Lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten
 • Förordningen (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten.