Hoppa till innehållet
Lag & Rätt

Swedacs arbete styrs till stor del av lagar från Sveriges riksdag och förordningar och direktiv från EU.

Swedacs arbete styrs till stor del av lagar och förordningar som Sveriges riksdag och regering har beslutat om. Många regler kommer också i förordningar och direktiv från EU. Det är i dessa olika lagar, förordningar och direktiv som Swedac pekas ut som ansvarig för att utföra vissa uppgifter, eller får rätt att utfärda egna föreskrifter som innehåller mer detaljerade regler.

Ett urval av lagar och förordningar som direkt berör Swedac:

Allmänt

 • Förvaltningslagen (2017:900)
 • Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
 • Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
 • Förordningen (2021:1252) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Ackreditering och liknande

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011
 • Lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll
 • Förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll
 • Förordningen (SFS 2019:16) om riksmätplatser
 • Förordningen (1991:93) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed
 • Förordningen (1993:1634) om besiktning av tivolianordningar
 • Förordningen (2014:864) om frivillig miljöledning och miljörevision
 • Fordonslagen (2002:574)
 • Fordonsförordningen (2009:211)
 • Lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader
 • Förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader
 • Förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser
 • Lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden
 • Förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden
 • Plan- och bygglagen (2010:900)
 • Plan- och byggförordningen (2011:338)
 • Skatteförfarandelagen (2011:1244)
 • Skatteförfarandeförordning (2011:1261)

Reglerad mätteknik

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/515 av den 19 mars 2019 om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat och om upphävande av förordning (EG) nr 764/2008
 • Lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon
 • Förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon
 • Förordningen (1994:99) om vatten- och värmemätare
 • Ellagen (1997:857)
 • Förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
 • Naturgaslagen (2005:403)
 • Naturgasförordningen (2006:1043)
 • Avgasreningslagen (2011:318)
 • Avgasreningsförordningen (2011:345)
 • Lagen (2011:1200) om elcertifikat
 • Förordningen (2011:1480) om elcertifikat
 • Taxitrafiklagen (2012:211)
 • Taxitrafikförordningen (2012:238)

Ädelmetaller

 • Förordningen (1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver eller platina
 • Lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten
 • Förordningen (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten.