Hoppa till innehållet
Tjänster

För att ansöka om ackreditering använder du formuläret nedan och bifogar de obligatoriska bilagorna. Observera att för ansökningar inom vissa områden behöver du även fylla i kompletterande uppgifter i avsedd blankett, se lista nedan.

Vilka krav som ställs på dig som vill bli ackrediterad inom ett område framgår under respektive ämnesområde.
Om ämnesområde saknas kan ansökan om acceptans av ordning behövas.
Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediteringsområdet och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera alla förändringar som kan påverka dess förmåga att upprätthålla ackrediteringen. En ansökningsavgift om 4 000 kr ska betalas av den som i enlighet med 5 § STAFS 2022:14 inkommer med en ansökan om ackreditering. 

Om din ansökan ej blir bekräftad med diarienummer inom en vecka,
bör kontakt tas med registrator via telefon 0771-99 09 00 eller registrator@swedac.se

Om du vill veta hur det går till att ansöka om ackreditering, titta gärna på den här filmen.

Ansökan om ackreditering

Nedan väljer ni vad ni ansöker för. Nyackreditering är endast tillämplig om organisationen sedan tidigare inte är ackrediterad, I övriga fall väljer man "ändrad ackreditering". I ett första steg krävs endast tillräcklig dokumentation in för att Swedac skall kunna göra en kostnadsberäkning. I ett andra steg begärs kompletterande dokumentation in för att kunna genomföra en bedömning att kraven för ackreditering är uppfyllda. Om man har all dokumentation klar redan vid steg 1 så går det bra att skicka in allt redan i första steget. För utökning av ackreditering med ny kontrollform ska man följa processen för nyansökan och följa stegen för denna. Ackrediteringsnummer fylls endast i vid ansökan om ändrad ackreditering. Härmed ansöker vi om ackreditering hos Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac).

Typ av ackreditering
Ackreditering önskas mot följande standard

Bilagor att bifoga ansökan för kostnadsberäkning vid nyansökan (obligatoriskt)

Steg 1

 • Kopia på registreringsbevis (Bolagsverket/Skatteverket)*
 • Förteckning över områden/metoder/parametrar, inklusive mätområde där det är relevant, som ni önskar ska ingå i ackrediteringen
 • Blankett med kompletterade uppgifter för det område du ansöker om ackreditering för. Återfinns längre ner på den här sidan
 • Den ackrediterade verksamhetens organisatoriska ställning i den juridiska personen i det fall ackrediteringen endast berör en del av den juridiska personen. Detta får gärna göras med hjälp av organisationsscheman
 • Information om på vilka platser i er organisation som ni avser utföra den ackrediterade verksamheten. Ange då vilken av dessa platser som ni ser som huvudplats, dvs där ledningen för laboratoriet finns tillgänglig
 • Information om ni avser arbeta med den ackrediterade verksamheten utanför era fasta lokaler (fältverksamhet)

* Erfordras inte för statlig-, kommunal- eller landstingsverksamhet

Steg 2

För att ansökan ska anses komplett behöver följande dokumentation tillhandahållas innan en tillsyn kan genomföras.

 • Ert ledningssystem**
 • Plan för ledningens genomgång och om möjligt protokoll från lednings genomgång
 • Plan för internrevision och om möjligt protokoll från utförd internrevision
 • Riskanalys för opartiskhet
 • Förteckning på kvalificerad personal för de områden/metoder som ansökan omfattar
 • Förteckning över deltagande i provnings- och kalibreringsjämförelser (gäller vid ackreditering av laboratorium)

** Tänk på att även följande ska framgå ur ledningssystemet:

 • Vilka nyckelpersoner som kommer att arbeta i den ackrediterade verksamheten, inklusive huvudsakliga arbetsuppgifter
 • Ange om ni avser att använda underleverantörer för delar av verksamheten ni avser att ackreditera er för. Om så är fallet, bifoga uppgifter om vilka underleverantörer ni anlitar och vilka tjänster som ni köper av dem
 • Ange om ni avser att utföra interna kalibreringar av er utrustning. Om så är fallet, bifoga en lista över de instrument, storheter, mätområden detta gäller

Bilagor att bifoga ansökan för kostnadsberäkning vid ändring/utökning av ackreditering (obligatoriskt)

Steg 1

 • Förteckning över områden/metoder som ändringen/utökningen avser
 • Information om från vilka platser i er organisation som ni avser utför den ändrade/utökade ackrediteringen
 • Blankett med kompletterade uppgifter för det område du ansöker om ackreditering för. Återfinns längre ner på den här sidan

Steg 2

För att ansökan ska anses komplett behöver följande dokumentation tillhandahållas innan en tillsyn kan genomföras.

 • Relevanta delar ur ert ledningssystem kopplade till ändringen/utökningen
 • Riskanalys för opartiskhet om denna bedömts påverkad av ändringen/utökningen
 • Förteckning över deltagande i provnings- och kalibreringsjämförelser (endast relevant vid ackreditering av laboratorium)

Swedacs behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och dataskyddsförordningen (GDPR).
Läs mer om behandling av personuppgifter.

Lägg till fler filer

Namn och adressuppgifter

Fakturaadress

Om möjligheten finns att ta emot elektronisk faktura, fyll i ett eller båda fälten nedan
Arbetsställe/ort där det ackrediterade arbetet kommer att utföras (om annan än ovan)

Anmälda organ

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning
Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter enligt byggproduktförordningen (CPR), 305/2011/EU
Ansökan om ändrad omfattning av anmälan som anmält organ för uppgifter enligt byggproduktförordningen (CPR), 305/2011/EU
Ansökan om ändrad omfattning av anmälan som anmält organ för uppgifter enligt byggproduktförordningen (CPR), 305/2011/EU – vid flexibel ackreditering

Arrangör kompetensprövning/producent referensmaterial

Ansökan om ackreditering som arrangör av program för kompetensprövning alt. Producent av referensmaterial

Certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

ILACs MRA-märke / IAFs MLA-märke

Ansökan om användande av ILACs MRA-märke / IAFs MLA-märke

Kontrollorgan

Ansökan om ackreditering som kontrollorgan inom området kontroll av cisterner
Ansökan om ackreditering som kontrollorgan fordon (ej fordonsbesiktning)
Ansökan om ackreditering som kontrollorgan för fordonsbesiktning
Försäkran - om oberoende från taxinäringen
Ansökan om ackreditering som kontrollorgan inom området återkommande kontroll av gasflaskor
Ansökan om ackreditering som kontrollorgan inom området trycksättning med gas
Ansökan om ackreditering som kontrollorgan övriga områden

Laboratorium

Ansökan om ackreditering som laboratorium

Verifieringsorgan/Valideringsorgan

Ansökan om ackreditering som verifieringsorgan/valideringsorgan

Övrigt

Ansökan om ackreditering inom övriga områden