Hoppa till innehållet
Lag & Rätt

Swedacs verksamhet styrs till stor del av direktiv och förordningar från EU.

EU-lagstiftning

Direktiv och förordningar från EU

Ett direktiv från EU har som syfte att harmonisera medlemsstaternas nationella lagstiftning inom något område, till exempel vilka krav som ska ställas på olika produkter. Direktiven är bindande för medlemsstaterna men EU överlåter till medlemsstaterna att själva bestämma form och metod för hur direktiven ska genomföras i nationell rätt. I Sverige genomförs EU-direktiv normalt genom att nya regler utfärdas genom lag, förordning eller föreskrifter från statliga myndigheter.

En förordning från EU är bindande för medlemsstaterna och gäller direkt och likadant i alla medlemsstater. Den blir en del av den nationella lagstiftningen och får inte genomföras på annat sätt i nationell rätt. Detta kallas för att förordningarna är direkt tillämpliga.

Reglerad mätteknik

EU har utfärdat flera direktiv på mätteknikens område. I direktiven ställs bland annat krav på olika mätinstrument, färdigförpackningar och vilka måttenheter som får användas.

I Sverige har regeringen gett Swedac rätt att utfärda föreskrifter om måttenheter, mätningar och mätdon. Swedac utfärdar de föreskrifter som är nödvändiga för att uppfylla EU:s krav.

Ackreditering

EU reglerar ackreditering genom förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering. Enligt förordningen bör medlemsstaterna betrakta öppen ackreditering som det bästa sättet att styrka kompetensen hos till exempel anmälda organ. När ackreditering används gäller förordningens bestämmelser om ackreditering både inom områden där ackreditering är ett krav och inom områden där ackreditering är frivilligt.

Enligt förordningen (EG) nr 765/2008 ska det endast finnas ett ackrediteringsorgan i varje medlemsstat och dessa ska vara helt oberoende. I Sverige är det Swedac som är det nationella ackrediteringsorganet. Ackrediteringsorgan i olika medlemsstater får inte konkurrera med varandra om uppdrag men de får ha ett gränsöverskridande samarbete. Ackrediteringsorganen ska vara medlemmar i EA, European Co-operation for Accreditation, och regelbundet genomgå referentbedömningar som utförs av bedömarlag som är sammansatta av andra medlemmar i EA.

Marknadskontroll

Förordning (EU) 2019/1020 innehåller bestämmelser om marknadskontroll. Swedac är ansvarig myndighet för samordning av marknadskontroll i Sverige. Samordningen sker framför allt i Marknadskontrollrådet, som består at representanter från svenska marknadskontrollmyndigheter, Kommerskollegium och Tullverket.

Förordningen ställer bland annat krav på att medlemsstaterna ger myndigheterna tillräckliga resurser och befogenheter för att kunna utföra sina uppgifter gällande marknadskontroll. Förordningen ger också riktlinjer för hur marknadskontroll ska bedrivas, till exempel att den ska vara baserad på en riskbedömning.