Hoppa till innehållet
Lag & Rätt

Direktiv och EU-förordningar styr mycket av Swedacs verksamhet. Det gäller bland annat reglerad mätteknik, ackreditering och marknadskontroll.

EU-lagstiftning

Ett direktiv har som mål att harmonisera medlemsstaternas nationella lagstiftning inom något område, till exempel produktkrav. Direktiv är bindande för medlemsstaterna, men EU överlåter åt de nationella myndigheterna att bestämma form och metod för genomförandet. I Sverige genomförs EU-direktiv normalt genom att nya regler utfärdas genom lag, förordning eller myndighetsföreskrifter.

En EU-förordning är bindande för medlemsstaterna och gäller direkt och likadant i alla medlemsstater. Den blir en del av den nationella lagstiftningen och får inte genomföras i nationell rätt. Det brukar kallas att förordningen är direkt tillämplig.

Reglerad mätteknik

EU har utfärdat flera direktiv på mätteknikens område.

I direktiven ställs krav på mätinstrument, färdigförpackningar och vilka måttenheter som får användas. Syftet med EU-direktiven är att underlätta den fria rörligheten av tillförlitliga mätare inom EU.

I Sverige är det Swedac som utfärdar föreskrifter om måttenheter, mätningar och mätdon. Swedac utfärdar de föreskrifter som är nödvändiga för att uppfylla kraven från EU.

Ackreditering

Ackreditering regleras av EU:s förordning (EG) nr 765/2008. Förordningen innehåller bestämmelser för ackreditering och marknadskontroll.

Enligt förordningen bör medlemsstaterna betrakta öppen ackreditering som det bästa sättet att styrka kompetensen hos till exempel anmälda organ, som genomför så kallad bedömning av överensstämmelse i enlighet med harmoniserad EU-lagstiftning. När ackreditering används gäller förordningens bestämmelser om ackreditering både inom områden där ackreditering är ett krav och inom områden där ackreditering är frivilligt.

Eftersom de nya bestämmelserna finns i en EU-förordning är de direkt tillämpliga, vilket innebär att reglerna är identiska och gäller likadant i alla medlemsstater som en del av den nationella lagstiftningen.

Enligt förordningen ska det endast finnas ett ackrediteringsorgan i varje medlemsstat och förordningen ställer krav på bland annat ackrediteringsorganens oberoende. Ackrediteringsorgan i olika medlemsstater får inte konkurrera med varandra om uppdragen, men de får däremot ha ett gränsöverskridande samarbete. Ackrediteringsorganen ska vara medlemmar i EA, European Co-operation for Accreditation, och regelbundet genomgå referentbedömningar, så kallade peer evaluations, utförda av bedömarlag sammansatta av andra medlemmar i EA.

Swedac är Sveriges nationella ackrediteringsorgan.

Marknadskontroll och gränskontroll

Förordning (EG) 765/2008 innehåller också bestämmelser om marknadskontroll och gränskontroll. Swedac är ansvarig myndighet för samordning av den svenska marknadskontrollen. Samordningen sker framför allt i Marknadskontrollrådet, som består av representanter från marknadskontrollmyndigheter samt Kommerskollegium och Tullverket.

Förordningen ställer bland annat krav på att medlemsstaterna ger myndigheterna tillräckliga resurser och befogenheter för att kunna utföra sina uppgifter gällande marknadskontroll. Förordningen ger också riktlinjer för hur marknadskontroll ska bedrivas, till exempel att den ska vara baserad på en riskbedömning.