Hoppa till innehållet
Om Swedac

Swedacs opartiskhetspolicy ur Ackrediteringsperspektiv

Swedac är utpekad att vara nationellt ackrediteringsorgan enligt EU 765/2008. Förordningen ställer krav på att ackrediteringsorgan skall uppfylla ISO/IEC 17011 och speciellt kraven på opartiskhet.

Sveriges grundlag förbjuder regeringen att försöka påverka hur myndigheterna beslutar i enskilda fall. (RF 12:2 Omtryck: SFS 2011:109) Myndigheterna lyder inte under enskild minister utan under regeringen som kollektiv. Swedac sorterar under Utrikesdepartementet.

Swedacs uppdrag är att verka för effektiva kontrollordningar, vilket innebär att Swedac ska säga nej när detta är motiverat. Vidare går lagar/förordningar ut på remiss, vilket ger berörda aktörer, t.ex. föreskrivande myndigheter, branschorganisationer och ackrediterade organ, möjlighet att påverka förslaget.

Swedac har inget vinstintresse och erbjuder inga ackrediteringstjänster eller konsultation inom ackreditering som skulle ifrågasätta vår opartiskhet.

Ackrediterade organ betalar en fast årlig avgift. Vad som ingår och inte ingår styrs av våra avgiftsföreskrifter. Avgiftsföreskrifterna reglerar också när tilläggsavgifter ska tas ut och hur debitering ska ske. Alla kunder hanteras lika utifrån föreskrifterna oavsett storlek, inriktning eller typ av organisation.

En anställd får inte handlägga ärende där personen är jävig i någon form. Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom/henne, skall självmant ge det till känna. (Förvaltningslagen, 2017:900, § 16). Innehav av bisyssla ska redovisas löpande och opartiskheten ska bedömas.
Vid inhyrning av externa resurser (tekniska bedömare/rådgivare) ska dessa underteckna en ”Försäkran om opartiskhet” i samband med bekräftelse av avrop/undertecknande av avtal för ett uppdrag.

Ledningen ska kontinuerligt övervaka att arbetet utförs opartiskt. Varje anställd är ansvarig att identifiera och rapportera omständigheter som utgör ett hot mot opartiskheten. När risker eller hot mot opartiskhet har identifierats ska åtgärder vidtas för att minimera/eliminera dessa. Det är speciellt viktigt vid förändringar i verksamheten.

Delar ur vår värdegrund

  • Vi agerar alltid professionellt genom att vara tillgängliga, lyhörda och sakliga
  • Vi visar tillit till varandra och till våra externa kontakter genom att agera med integritet, förtroende och mod
  • Vi följer gällande regelverk

Ackrediteringskommittén är skapad för att ge möjlighet till effektivt deltagande av intresserade parter för att säkerställa opartiskheten i Swedacs uppdrag som nationellt ackrediteringsorgan och att arbetet bedrivs i enlighet med tillämpliga kravdokument.

Swedacs ackrediteringskommitté utövar insyn i ackrediteringsverksamheten och ger avdelningschefen för ackreditering (AC AVA) råd. Beslut i frågor av större vikt och principiell betydelse ska i normala fall föregås av diskussion i kommittén innan beslut fattas.