Hoppa till innehållet
Om Swedac

Swedacs opartiskhetspolicy ur ackrediteringsperspektiv

Syftet är att visa hur Swedac uppfyller kravet på opartiskhet

Swedac är utpekad att vara nationellt ackrediteringsorgan enligt EG 765/2008. Förordningen ställer krav på att vi som ackrediteringsorgan ska uppfylla ISO/IEC 17011 och att vi ska vara organiserade och fungera på ett sådant sätt att vår verksamhet är objektiv och opartisk. Denna policy syftar till att visa hur Swedac som ackrediteringsorgan uppfyller de krav på opartiskhet som vi måste följa. Det visar också vilka interna rutiner som finns för att säkerställa att Swedac som ackrediteringsorgan uppfyller kraven på opartiskhet.

Särskilda krav på Swedac som ackrediteringsorgan

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering ställer krav på att Swedac som ackrediteringsorgan ska organiseras på ett sådant sätt att det är oberoende från de organ för bedömning av överensstämmelse som det bedömer och från kommersiellt tryck, och på ett sådant sätt att inga intressekonflikter uppstår med organen för bedömning av överensstämmelse. Vidare ska vi vara organiserade och fungera på ett sådant sätt att vår verksamhet är objektiv och opartisk. Vi ska även följa ISO/IEC 17011 och de regler som finns där om att ackreditering ska göras på ett opartiskt sätt. Enligt EA 1/22 ska Swedac verka för att kontrollordningar ska vara lämpliga för bedömning av överensstämmelse under ackreditering. Det innebär att Swedac inte ska acceptera sådana ordningar som inte uppfyller det kravet.

Svensk lag ställer krav på opartiskhet

Även svensk lag ställer krav på opartiskhet. Enligt regeringsformen 12 kap. 2 § får ingen myndighet, riksdagen eller en kommuns beslutande organ bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild. Detta innebär att Swedac alltid ska agera självständig när det fattas beslut som innebär myndighetsutövning mot enskilda. Enligt förvaltningslagen 5 § 2 st. ska myndigheter vara sakliga och opartiska i sin verksamhet. Detta är ett lagstadgat uttryck för objektivitetsprincipen, som även är en av sex principer som ingår i statens värdegrund. Som svensk myndighet följer Swedac statens värdegrund, vilket bland annat innebär att Swedac alltid ska agera sakligt och opartiskt. Objektiviteten ska prägla även sådant som ligger utanför det rena beslutsfattandet. 2 (2) Dokument-ID POL- 0699-v.2.0 Förvaltningslagen 16 § ställer krav på att anställda inte får handlägga ärenden där man är jävig. Det
är handläggare och beslutsfattare som kan vara jäviga och det är agerandet i det enskilda ärendet som är avgörande för om någon är jävig.

Interna rutiner som säkerställer opartiskhet

Swedac har ett antal interna rutiner som säkerställer att som ackrediteringsorgan agerar opartiskt.

 • Swedac erbjuder inga ackrediteringstjänster eller konsultation inom ackreditering som skulle kunna påverka vår opartiskhet.
 • Swedac har inget vinstintresse. De avgifter som myndigheten tar ut i samband med bedömning av ackrediterade organ och ackrediterade organs årsavgift baseras på Swedacs avgiftsföreskrift
  och grundar sig på den tid vi har lagt på bedömning av det ackrediterade organet. Swedacs rutiner säkerställer lika behandling av ackrediterade organs bedömningstid utifrån Swedacs
  avgiftsmodell.
 • Den som känner till en omständighet som kan antas göra honom eller henne jävig ska omedelbart anmäla detta till sin chef.
 • Anställda ska redovisa eventuella bisysslor till myndigheten. En bedömning av huruvida dessa bisysslor sedan kan riskera opartiskhet ska göras. Ansvarig för detta är HR-chef tillsammans
  med berörd avdelningschef eller enhetschef.
 • Externa tekniska bedömare och rådgivare som utför uppdrag åt Swedac ska signera en försäkran om opartiskhet i samband med att de bekräftar avrop eller undertecknar ett avtal
  för ett uppdrag.

Alla på Swedac ansvarar för att se till att rutinerna följs

Varje anställd är ansvarig för att identifiera och rapportera omständigheter som utgör ett hot mot opartiskheten. Swedacs ledning ska också kontinuerligt övervaka att myndighetens arbete utförs på ett opartiskt sätt. Om risker mot opartiskheten identifieras ska ackrediteringsorganets ledning dokumentera detta och visa hur risken elimineras eller minimeras. Om en risk identifieras i samband med bedömning av ett ackrediterat organ och som inte går att åtgärda, ska ackreditering inte beviljas till det aktuella organet. Det är särskilt viktigt att identifiera eventuella risker i samband med förändringar av verksamheten.

Swedacs ackrediteringskommitté utövar insyn för att säkerställa opartiskhet

Swedac har en ackrediteringskommitté som har insyn i ackrediteringsverksamheten. Ackrediteringskommitténs syfte är bland annat att olika parter som har ett intresse i ackreditering
ska kunna få ett effektivt inflytande för att säkerställa att Swedac agerar opartiskt i sitt uppdrag som ackrediteringsorgan. De kan säkerställa detta bland annat genom att ge råd till chefen för
ackrediteringsavdelningen. Kommittén ska också säkerställa att arbetet bedrivs i enlighet med tillämpliga kravdokument. När beslut i frågor av större vikt och principiell betydelse ska fattas av
ackrediteringsorganet ska dessa först diskuteras i ackrediteringskommittén, och då kan kommittén särskilt bevaka att opartiskheten garanteras.