Hoppa till innehållet
Om Swedac

Swedacs verksamhet berör dagligen miljön, både direkt och indirekt.

Swedacs arbete för miljön

Swedacs arbete berör miljön dels direkt via arbete som kräver transporter, lokaler och material, dels indirekt genom att myndigheten ackrediterar företag och organisationer som arbetar för att skydda luft, mark och vatten.

Swedac bedriver ett målinriktat miljöarbete utifrån en särskild miljöpolicy.

Myndigheten är en av cirka 200 statliga myndigheter som är skyldiga att ha ett miljöledningssystem och som årligen ska rapportera om miljöledningsarbetet till Naturvårdsverket. Där ingår bland annat att dokumentera resandet och den påverkan myndigheten har på miljön, till exempel vad gäller utsläpp av växthusgaser.

Hur Swedac bidrar till att uppfylla Sveriges miljömål finns beskrivet i foldern Våra miljöuppdrag nedan.

Swedacs miljöpolicy

Swedac arbetar för en förbättrad miljö och en ekologiskt hållbar utveckling. Det interna miljöarbetet ska vara inriktat på att kontinuerligt öka medvetenheten om resande och miljö- och klimatfrågor.
Swedacs verksamhet ska ha en fortsatt positiv indirekt påverkan på skydd av luft, mark och vatten.

Swedacs miljöledningssystem ska uppfylla och kontinuerligt arbeta med kraven i SS-EN ISO 14001, relevant lagstiftning samt ta hänsyn till krav från externa intressenter.

Ladda ner dokument