Hoppa till innehållet
Tjänster

Swedac är ansvarig myndighet för samordning av den svenska marknadskontrollen.

Swedacs uppdrag – samordning av marknadskontroll

Samordningen sker bland annat i Marknadskontrollrådet, där representanter från berörda myndigheter ingår. För närvarande är 17 myndigheter representerade i rådet, varav 15 är marknadskontrollmyndigheter och även Tullverket och Kommerskollegium ingår.

Swedac är även centralt samordningskontor för marknadskontroll och representerar Sverige i EU:s nätverk för produktöverensstämmelse, EUPCN.

Centralt samordningskontor

Enligt EU:s marknadskontrollförordning ska varje medlemsstat tillsätta ett centralt samordningskontor. Det centrala samordningskontorets funktion är bland annat att delta i EU:s nätverk för produktöverenstämmelse och representerar en samordnade ståndpunkt för marknadskontrollmyndigheterna och Tullverket. Det centrala samordningskontoret ska också bistå i samarbetet mellan marknadskontrollmyndigheterna i olika medlemsstater och meddela den nationella strategin om marknadskontroll. Ytterligare uppgifter för det centrala samordningskontoret är att vara kontaktpunkt för EU:s informations- och kommunikationssystem, ICSMS.

Marknadskontrollrådet

Marknadskontrollrådet är placerat vid Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac), som ansvarar för ordförandeskap och sekretariat. För närvarande är 17 myndigheter representerade i rådet.

Marknadskontrollrådets arbete syftar till att fungera som ett nationellt samordningsorgan i frågor om marknadskontroll för att främja samverkan och effektivitet i kontrollen. Rådet ansvarar för spridning av information om marknadskontroll och organiserar kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan myndigheter, allmänhet och näringslivets kontakter. I arbetet ingår att årligen utarbeta och genomföra en nationell handlingsplan för marknadskontroll.

Marknadskontrollrådet träffas 4–5 gånger per år, men den största delen av verksamheten sker löpande, framför allt i form av genomförande av årliga planer. Arbetet består i hög utsträckning av informations- och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter och metodutveckling för att effektivisera marknadskontrollen.