Hoppa till innehållet
Tjänster
Händer mot tangentbord

Ackreditering är en kompetensprövning som görs enligt internationella standarder. Ackreditering ger större trygghet för kunder och innebär ökad konkurrenskraft. Det ger ordning och reda i verksamheten och minimerar risken för fel.

Mer information om ackrediteringens roll och fördelar hittar du här.
Vilken avgift ska vårt företag betala?

Vid en ackrediteringsansökan genomför Swedac en bedömning inför nyackreditering hos verksamheten som ansökt om ackreditering. Bedömningen innebär att Swedac kontrollerar att fastställda krav för ackreditering uppfylls.

Planering

Den som vill bli ackrediterad vänder sig till Swedac med en ansökan. För att täcka Swedacs administrativa kostnader tas en ansökningsavgift ut. Swedac tar emot ansökan och bedömer om om det inkommit tillräckligt med underlag för att kunna göra en kostnadsberäkning för den verksamhet/ackrediteringsområde/teknikområde/kluster som ansökan gäller. Vid behov begärs kompletteringar in. Inom fyra veckor från det att Swedac har tillräcklig information för att kunna beräkna kostnaden skickas en kostnadsberäkning ut. När kostnaden accepterats fortsätter processen med att utse bedömarlag och eventuella tekniska bedömare. Vad som ska granskas och vilka kravområden som ska fokuseras på bestäms i förväg. Utifrån detta beslutar Swedac vilka tekniska bedömare – anställda av Swedac eller kontrakterade experter – som medverkar vid bedömningen. Swedac ordnar med nödvändiga arrangemang för resor och logi. Dessa sker enligt Swedacs förbestämda instruktioner och riktlinjer. I planeringsprocessens sista steg skickar Swedac ett program till den ansökande verksamheten där Swedac lämnar detaljerad information om bedömningens upplägg; exempelvis tider, eventuellt behov av skyddskläder eller särskild utrustning, kravdokumentation, fokusområden och deltagare. Detaljerna diskuteras och stäms av med den ansökande verksamheten och justeras vid behov.

Genomförande

Bedömningen inleds med ett öppningsmöte där Swedacs bedömningsledare presenterar agendan och viktiga tider för dagen. Därefter följer intervjuer med verksamhetens personal, granskningar av ledningssystem, bevittning av utförande av arbete och stickprovsgranskning av dokumentation av utfört arbete. I vissa fall kan delar av processen utföras på distans. Detta avgörs från fall till fall. Kraven är dock alltid desamma. Bedömningen omfattar dels verksamhetens organisatoriska ledningssystem, dels utrustning och kompetens hos ledning och personal. För ackreditering av laboratorier och vissa kontrollorgan kompletteras bedömningen med jämförelsemätningar och kalibreringar. Ett grundläggande krav för bedömning är att Swedacs personal agerar opartiskt och är saklig, gör objektiva och kompetenta granskningar, samlar tillräckligt många bevis för att bekräfta att reglerna följs och gör en helhetsbedömning av kundens verksamhet. Iakttagelserna från bedömningen stäms av med kunden på bedömningens avslutningsmöte och rapporteras av Swedacs bedömningsledare. I samband med rapportering kommuniceras också hur iakttagelserna kommer att hanteras vidare. Vissa iakttagelser kan resultera i en avvikelse.

Uppföljning

Efter genomförd bedömning och efter att eventuella avvikelser är åtgärdade och accepterade av Swedac tar Swedac ställning till om ackrediteringsansökan kan beviljas. Ett ackrediteringsbeslut följs alltid upp genom regelbundna tillsynsbesök, initialt en gång om året. Syftet är att bedöma om verksamheten fortsatt uppfyller kraven. Efter den första förnyade bedömningen utökas tillsynsintervallet för de flesta ackrediteringsområden till 16 månader om allt fungerar bra. Vart fjärde år görs en heltäckande utvärdering, en så kallad förnyad bedömning.