Hoppa till innehållet
Om Swedac

Beslut som Swedac har fattat går att överklaga av den som beslutet angår, om det har gått hen emot och beslutet kan överklagas. Sådana beslut är till exempel beslut om återkallelse av ackreditering eller förbud vid vite att använda viss mätutrustning. När Swedac har fattat ett beslut som är möjligt att överklaga, informerar vi den som berörs av beslutet hur man kan överklaga.

Swedacs beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Förvaltningsrätten i Jönköping är första instans vid överklagande av Swedacs beslut.

Ett överklagande till förvaltningsrätten ska vara skriftligt och skickas till Swedac. Överklagandet ska ha kommit in till Swedac inom tre veckor från den dag som den som överklagar fick del av beslutet.

När ett överklagande kommer in till Swedac prövar vi om överklagan har kommit in i rätt tid. Om det har kommit in i rätt tid ska vi skyndsamt överlämna det till förvaltningsrätten. Om överklagandet har kommit in för sent avvisas det och skickas inte vidare.