Hoppa till innehållet
Tjänster

Ackrediteringens öppna system

Ackreditering är ett internationellt system med en gemensam lagstiftning inom EU. Enligt EU Förordning (EG) 765/2008 ska varje land ha ett nationellt ackrediteringsorgan som är utsett av landets regering.

I Sverige är det laboratorier, certifierings- och kontrollorgan som bedömer om varor och tjänster uppfyller lagstiftningens standardkrav. För att kunna lita på att bedömningarna görs på ett oberoende och kompetent sätt utfärdar Swedac ackrediteringar och har tillsyn över dem.

Tidigare fanns statliga provningsmonopol som utförde provning, men i dag utförs ackrediteringar i ett öppet system. Det innebär att varje organ med en ackreditering kan utföra de specifika uppgifter som de ackrediterats för. Öppna system är idag huvudregeln för länderna inom EU.

Enligt avtal mellan ackrediteringsorgan kan provning, kalibrering, certifiering och kontroll som görs av ett ackrediterat organ godkännas även i andra länder. Det innebär fördelar för tillverkare som inte behöver låta prova eller certifiera produkter på nytt vid export, och för upphandlare som kan lita på intyg som är utfärdade i ett annat land. Samarbetet utvecklas och allt fler länder ansluter sig till avtalen.

Ackrediteringsorgan samarbetar också i bedömningar över gränserna. När så sker ska bestämmelserna i (EG) 765/2008 och i EAs regelverk följas. Huvudregeln är att det nationella ackrediteringsorganet utför bedömningar inom det egna landets gränser. Swedac har en policy för hur det agerar i olika fall som kan uppstå.

Varför ackreditering?

Ackreditering är ett sätt att visa kvalitet och kompetens. Det ger positiva effekter för myndigheter, upphandlare, industri, tillverkare och konsumenter. Ackreditering:

 • ger större trygghet för kunder
 • innebär ökad konkurrenskraft
 • ger ordning och reda i verksamheten och minimerar risken för fel
 • kan vara nödvändigt för att komma ifråga för ett uppdrag
 • förenklar global handel.

Viss ackreditering är obligatorisk vilket innebär att en del kontroll- och besiktningsorgan måste vara ackrediterade för att få driva sin verksamhet. På fordonssidan måste till exempel företag som utför bilbesiktning, kontroll av färdskrivare eller hastighetsregulatorer vara ackrediterade.

Med hjälp av ackrediteringar och harmoniserade regler mellan medlemsstaterna har varuflödet inom EU förenklats betydligt. Ett bra exempel på detta är typgodkännande av fordon. Genom ett så kallat helbilsgodkännande måste varje medlemsstat godta en bil som godkänts i ett annat EU-land utan ytterligare egna provningar eller kontroller.

Swedac för register över samtliga ackrediterade verksamheter.

Vägledning för kravställare

Genom ackreditering får lagstiftare och andra myndigheter en oberoende och kompetent utvärdering från en tredje part. Med hjälp av ackreditering kan beslutsfattare och kravställare få objektiva resultat och fatta välgrundade beslut.

I broschyren Ackreditering – ett hjälpmedel för lagstiftare förklaras bland annat ackreditering, bedömning av överensstämmelse och internationella avtal mer ingående. Broschyren ska fungera som en vägledning för kravställare och lagstiftare som arbetar med reglering, offentlig upphandling eller leverans av produkter och tjänster. Även företagare som vill öka sin effektivitet, bli konkurrenskraftigare och främja export kan ha nytta av broschyren.

Läs broschyren här: Ackreditering – ett hjälpmedel för lagstiftare.

Frivillig ackreditering

En organisation kan söka ackreditering frivilligt för att visa sin kompetens att utföra ett uppdrag med god kvalitet.

Ackreditering sätter en nivå för kvaliteten i verksamheten genom att ställa krav på kvalitetssystem, kompetens och dokumentation. En ackrediterad verksamhet granskas regelbundet.

Ackreditering – steg för steg

Att bli ackrediterad är ett långsiktigt åtagande. Swedac har regeringens uppdrag att utfärda ackrediteringar och för detta arbete tas en särskild avgift ut.

Så här ser ackrediteringsprocessen ut från ansökan till beslut.

1. Ansökan

Ansökan om ackreditering görs på en ansökningsblankett som skickas till Swedac tillsammans med övriga dokument som efterfrågas i formuläret.

I ansökan anger kunden vilka områden, branscher eller metoder som man vill bli ackrediterad för.

Swedac bekräftar att ansökan har mottagits och kontrollerar att den är komplett. Utifrån ackrediteringens omfattning lämnar Swedac besked om kostnad och kommer med förslag på bedömningsledare, bedömarteam och en grovplanering av uppdraget. Swedacs mål är att inom 4 veckor, efter att komplett dokumentation för ansökan inkommit, skicka en kostnadsberäkning.

Kunden accepterar avgiften och godtar ev. externa bedömningsledare.

2. Planering

Swedac planerar ackrediteringsuppdraget i samråd med kunden och anlitar eventuella experter.

3. Bedömning

Bedömning på plats görs av bedömningsledaren, ibland tillsammans med ytterligare interna eller externa bedömare. Bedömningen omfattar dels kundens organisatoriska ledningssystem, dels utrustning och kompetens hos ledning och personal.
För ackreditering av laboratorier och vissa kontrollorgan kompletteras bedömningen med jämförelsemätningar och kalibreringar. Vid vissa former av ackreditering deltar Swedac som observatör när ackrediterade organ arbetar hos sina kunder.
Swedacs mål är att inom 12 veckor, efter att kunden accepterat avgiften och komplett dokumentation finns, genomföra bedömning på plats.

4. Rapportering

Bedömningen avslutas med att Swedacs representanter redogör för hur Swedac ser på verksamheten och beskriver eventuella avvikelser från kraven. Bedömningen dokumenteras i en rapport.

5. Korrigerande åtgärder

Eventuella avvikelser från kraven ska åtgärdas av kunden inom 4 månader. Swedac tar ställning till om åtgärderna kan accepteras. Vid allvarliga eller omfattande brister kan ett återbesök bli aktuellt. När alla avvikelser har åtgärdats kan bedömningsledaren rekommendera en ackreditering.

6. Beslut

Enligt 8 § i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2020:1) om ackreditering meddelas beslut om ackreditering inom två månader från att nödvändigt underlag har inkommit till Swedac. Där anges även vad som avses med nödvändigt underlag. Handläggningstiden kan vid högst ett tillfälle förlängas med upp till en månad om det är nödvändigt på grund av utredningen av ackrediteringsärendet.

Beslut om ackreditering tas av en ansvarig chef. Ackrediteringen är inte tidsbegränsad utan gäller fortlöpande under förutsättning att kraven uppfylls.

Beslutet skickas till kunden tillsammans med ett ackrediteringsbevis.

7. Tillsyn och förnyad bedömning

Ungefär sex månader efter det att ackreditering beviljats sker ett kompletterande tillsynsbesök för att kontrollera om den ackrediterade verksamheten har kommit igång enligt plan.

Ett ackrediteringsbeslut följs alltid upp genom regelbundna tillsynsbesök, initialt en gång om året. Syftet är att bedöma om verksamheten fortsatt uppfyller kraven. Kostnad för tillsynen tas ut i form av en årsavgift.
Vart fjärde år görs en heltäckande utvärdering, en förnyad bedömning. Efter den första förnyade bedömningen utökas tillsynsintervallet för de flesta ackrediteringsområden till 16 månader om allt fungerar bra.

Vid tillsyn/förnyad bedömning ska eventuella avvikelser från kraven åtgärdas av kunden inom 2 månader.

 

8. Att ändra en ackreditering

En kund som är ackrediterad kan ansöka om utökning (ytterligare ett eller flera områden) eller annan ändring av ackrediteringens omfattning.

 

9. Att avsluta en ackreditering

Om allvarliga brister konstateras vid tillsyn och åtgärder inte vidtas för att korrigera avvikelser, kan Swedac återkalla ackrediteringen eller begränsa dess omfattning. Ett sådant beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Jönköping.

En ackrediterad kund som själv vill få sin ackreditering upphävd kan göra en skriftlig uppsägning till Swedac, som då återkallar ackrediteringen.

 

 

Vad betyder ackrediteringsmärket?

Swedacs ackrediteringsmärke står för kvalitet och säkerhet.

Bara organisationer som är ackrediterade (benämns ibland ”organ”) av Swedac får använda ackrediteringsmärket. Märket innebär att verksamheten bedömts och godkänts enligt en viss standard. Varje ackrediteringsmärke är unikt och innehåller beteckningen för den standard som ackrediteringen gäller tillsammans med det ackrediterade organets ackrediteringsnummer.

Ett organ kan vara ackrediterat för en eller flera typer av besiktning, ett certifieringsorgan för vissa standarder och ett laboratorium för ett antal specifika metoder. Det är därför viktigt att kontrollera vad ackrediteringen gäller. Vad som ingår i ackrediteringens omfattning framgår av Swedacs ackrediteringsregister. Information om vilka standarder som är aktuella finns här på webbplatsen.

Exakt vilka regler som gäller för hur ackrediteringsmärket får användas finns i föreskriften STAFS 2020:1.

När en verksamhet får en ackreditering skickas ackrediteringsmärket för att kunna användas på rapporter, certifikat och webb. Endast en representant från den ackrediterade verksamheten kan beställa nya original från Swedac.

 

Ackred. nr 0000
Kontroll
ISO/IEC 17020 (A)

Ovan är ett exempel på hur ackrediteringsmärket kan se ut, med det ackrediterade organets ackrediteringsnummer över den aktuella standarden. Ackrediteringsmärket kan också vara svartvitt, beroende på i vilket sammanhang det används. I andra länder finns ackrediteringsorgan motsvarande Swedac. Swedac erkänner deras ackrediteringsmärken om de överensstämmer med de internationella avtal som finns inom området.

 

Internationella avtal om ackreditering

Ackreditering är ett globalt system som bygger på internationella standarder. Enligt avtal mellan ackrediteringsorgan kan provning, kalibrering, certifiering och kontroll som görs av ett ackrediterat organ godkännas även i andra länder. Samarbetet utvecklas och allt fler länder ansluter sig till avtalen.

 

Swedac är signatär till EA:s MLA för följande områden:

 • Provning – ISO/IEC 17025 (laboratorier)
 • Provning – ISO 15189 (medicinska laboratorier)
 • Kalibrering – ISO/IEC 17025
 • Kontroll – ISO/IEC 17020
 • Certifiering av ledningssystem – ISO/IEC 17021-1
 • Certifiering av produkter – ISO/IEC 17065
 • Certifiering av personer – ISO/IEC 17024
 • Verifiering – ISO 14065
 • Kompetensprövning av laboratorier – ISO/IEC 17043

EA:s signatur på avtalet innebär att EA bedömt att Swedac, inom de nämnda ackrediteringsområdena, uppfyller de krav på ackrediteringsorgan som ställs inom EU enligt EG förordning 2008/765.

Alla rapporter och certifikat som bär Swedacs ackrediteringsmärke, och som inkluderar en referens till någon av de ovan nämnda standarderna, eller som innehåller en referens till Swedac-ackreditering enligt STAFS 2020:1, är utfärdade under ackreditering som täcks av EA:s MLA-avtal.

Mer information om EA:s MLA-avtal finns på EA:s webbplats.

 

Swedac är signatär till IAF:s MLA för följande huvudområden:

 • Certifiering av ledningssystem – ISO/IEC 17021-1
 • Certifiering av produkter – ISO/IEC 17065
 • Certifiering av personer – ISO/IEC 17024

IAF:s signatur på avtalet innebär att IAF bedömt att Swedac, inom de nämnda områdena, uppfyller de krav som IAF ställer på ackrediteringsorgan, se IAF PL 6 på IAF:s webbplats. På denna webbplats finns också mer information om IAF:s MLA-avtal.
Avtalet innebär att IAF betraktar certifikat som bär Swedacs ackrediteringsmärke, och som inkluderar en referens till någon av de ovan nämnda standarderna, eller som innehåller en referens till Swedac-ackreditering enligt STAFS 2020:1, som lika tillförlitliga som andra certifikat som utfärdats under ackreditering från någon annan av IAF:s signatärer för motsvarande område.

Swedac är också signatär till IAF:s MLA för följande underområden:

 • Certifiering av ledningssystem för kvalitet – ISO/IEC 17021-1 – ISO 9001
 • Certifiering av ledningssystem för miljö – ISO/IEC 17021-1 – ISO 14001
 • Certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö – ISO/IEC 17021-1 – ISO 45001
 • Certifiering av produkter – ISO/IEC 17065 – Global G.A.P.

IAF:s signatur på avtalet innebär att IAF bedömt att Swedac, inom de nämnda områdena, uppfyller de krav som ställs i IAF PL 6. Avtalet innebär att IAF betraktar certifikat som bär Swedacs ackrediteringsmärke, och som inkluderar en referens till någon av de ovan nämnda standarderna, eller som innehåller en referens till Swedac-ackreditering enligt STAFS 2020:1, som ekvivalenta med andra certifikat som utfärdats under ackreditering från någon annan av IAF:s signatärer för motsvarande område. Det innebär att alla certifikat för ovan nämnda certifieringsordningar som bär Swedacs ackrediteringsmärke, och som inkluderar en referens till någon av de ovan nämnda standarderna, eller som innehåller en referens till Swedac-ackreditering enligt STAFS 2020:1, är utfärdade under ackreditering som täcks av IAF:s MLA-avtal. Ett certifieringsorgan som tecknat avtal med Swedac därom kan inkludera IAF:s MLA-märke på sina certifikat.

 

Swedac är signatär till ILAC:s MRA för följande områden:

 • Provning – ISO/IEC 17025 (laboratorier)
 • Provning – ISO 15189 (medicinska laboratorier)
 • Kalibrering – ISO/IEC 17025
 • Kontroll – ISO/IEC 17020
 • Kompetensprövning av laboratorier – ISO/IEC 17043

ILAC:s signatur på avtalet innebär att ILAC bedömt att Swedac, inom de nämnda ackrediteringsområdena, uppfyller de krav som ILAC ställer på ackrediteringsorgan, se ILAC-P5 på ILAC:s webbplats. På denna webbplats finns också mer information om ILAC:s MRA-avtal.

Alla rapporter och certifikat som bär Swedacs ackrediteringsmärke, och som inkluderar en referens till någon av de ovan nämnda standarderna, eller som innehåller en referens till Swedac-ackreditering enligt STAFS 2020:1, är utfärdade under ackreditering som täcks av ILAC:s MRA-avtal. Ett laboratorium eller kontrollorgan som tecknat avtal med Swedac därom kan inkludera ILAC:s MRA-märke på rapporter och/eller intyg.

Skillnaden mellan ackreditering och certifiering

Ackreditering

Ackreditering är ett formellt erkännande att en organisation har kompetens att utföra vissa specificerade uppgifter inom provning, kontroll och certifiering. Det innebär också att Swedac som myndighet regelbundet och oberoende granskar så att kompetens och arbetsrutiner följer fastställda krav enligt internationell standard eller myndigheters föreskrifter.

Certifiering 

Certifiering innebär att en organisation, produkt eller person bedöms uppfylla alla krav som ställts i standarder eller andra normerande dokument. Vid certifiering är det ett så kallat certifieringsorgan som bedömer om kraven är uppfyllda. Vid ackreditering är det Swedac som har motsvarande roll.

Sök efter certifierade företag

 

Certifiering under ackreditering – eller inte?

Certifiering kan göras under ackreditering. Det innebär att det är ett ackrediterat certifieringsorgan som blivit godkänt av Swedac som utför certifieringen.

Men certifiering kan också utföras av ett certifieringsorgan som inte är ackrediterat och enligt certifieringsordningar som inte har krav på ackreditering. I sådan verksamhet är inte Swedac inblandad.

Obligatoriskt – eller inte?

Certifiering under ackreditering är obligatorisk inom vissa områden. Till exempel ska personal som arbetar med stationära kylaggregat vara certifierade. Likaså besiktningstekniker som arbetar med fordonsbesiktning. Att ha ett certifierat ledningssystem för kvalitet eller miljö är däremot inget lagkrav, men kan vara ett krav från kunder. 

Kommunikéer

Det internationella standardiseringsorganet ISO har tillsammans med de internationella samarbetsorganisationerna för ackrediteringsorgan ILAC och IAF publicerat ett antal kommunikéer för att beskriva samband mellan vissa ackrediteringsstandarder och certifieringsstandarden ISO 9001.

Joint IAF-ILAC-ISO Communiqué on ISO/IEC 17020:2012
Joint IAF-ILAC-ISO Communiqué on ISO/IEC 17025:2005
Joint IAF-ILAC-ISO Communiqué on ISO 15189:2012
IAF-ISO Communique – One year to ISO 9001 and 14001 transition deadline

Skillnaden mellan ackreditering och GLP-godkännande

OECD har tagit fram ett dokument som beskriver likheter och skillnader mellan ackreditering och GLP-godkännande.

OECD Position Paper Regarding the Relationship between the OECD Principles of GLP and ISO/IEC 17025

Standarder

Inom ackreditering och certifiering handlar mycket om att följa specifika standarder. Här är en sammanställning över de standarder som förekommer i Swedacs verksamhet.

För ackrediteringsorgan

SS-EN ISO/IEC 17011

Swedac och andra ackrediteringsorgan följer denna standard.

Ackreditering

Swedac ackrediterar organ inom områden där följande standarder ska uppfyllas:  

Laboratorier

SS-EN ISO/IEC 17025

SS-EN ISO 15189 (vissa laboratorier inom hälso- och sjukvård)

Certifieringsorgan

SS-EN ISO/IEC 17021 – ledningssystem

SS-EN ISO/IEC 17024 – personer

SS-EN ISO/IEC 17065 – produkter

EMAS 

Kontrollorgan

SS-EN ISO/IEC 17020

Organ för validering och verifiering

SS-EN ISO 14065 (växthusgaser)

Arrangörer av program för kompetensprövning

SS-EN ISO/IEC 17043

Producenter av referensmaterial

ISO Guide 34 och SS-EN ISO/IEC 17025 i kombination

Certifiering

Swedac ackrediterar certifieringsorgan som certifierar enligt följande standarder: 

Ledningssystem, exempel

SS-EN ISO 9001 (kvalitetsledningssystem)

SS-EN ISO 14001 (miljöledningssystem)

ISO 50001:2011 (energiledningssystem)

ISO 22000:2005 (ledningssystem för livsmedelssäkerhet)

SS-ISO/IEC 27001 (ledningssystem för informationssäkerhet)

SIS-OHSAS 18001 (ledningssystem för arbetsmiljö)

AFS 2001:1 (Arbetsmiljöverkets föreskrifter Systematiskt arbetsmiljöarbete)

EMAS (miljöstyrning och miljörevision)

 Produkter och processer

Inom området finns en mångfald av kravdokument.

Personer

Inom området finns en mångfald av kravdokument.

Ackreditering med flexibel omfattning

Swedac erbjuder ackreditering med flexibel omfattning, som innebär att de som har tillstånd att använda sig av ackreditering med flexibel omfattning har rätt att exempelvis uppgradera, lägga till och ändra omfattningen av sin ackreditering utan att i förhand meddela Swedac.

Ackreditering med flexibel omfattning förutsätter att organet följer sin rutin för införande av nya metoder. Swedac granskar och bedömer i efterhand de metodändringar som gjorts inom ramen för den flexibla omfattningen.

Detta gör att den omfattning som presenteras på Swedacs webbplats inte alltid överensstämmer med den omfattning det ackrediterade organet själv presenterar. Organet ska alltid ha en uppdaterad lista över de metoder som är aktuella, och den ska kunna visas upp närhelst Swedac eller någon kund önskar.

Flexibilitet kan ges i olika hög grad, vilket ska framgå av ackrediteringsomfattningen.

Mer information finns i SWEDAC DOC 03:9 som går att hitta längst ner på sidan.

Ladda ner dokument