Hoppa till innehållet
Tjänster

Säkerhet och kvalitet är viktigt i flera branscher och områden. Här informerar Swedac om utredningar och utvecklingsområden där ackreditering kan vara aktuellt som metod för kvalitetssäkring.

Certifiering av drönare

Drönare flygs idag både i privat och kommersiellt syfte. Men i och med utbredningen av den nya tekniken har nya säkerhetsfrågor uppstått. Bland annat kan drönare störa radioutrustning och inte minst flygtrafiken.

Inom EU finns nu ett nytt regelverk (förordning och genomförandeförordning) som reglerar tekniska krav på civil drönarutrustning innan produkten CE-märks och får marknadsföras inom EU. Förslaget reglerar civila drönare inom sex olika klasser, medans drönare som klassas som leksak fortfarande skall uppfylla leksaksdirektivet.

Förordningen involverar både produktcertifiering av drönare och certifiering av ledningssystem för tillverkare av drönare. Exakt vilka åtgärder som ska uppfyllas innan produkten får saluföras beror på drönarklassen.

Man kan nu alltså ansöka om att bli ett anmält organ ackrediterad av Swedac, för att utföra provning av produkten.

Med ett EU-gemensamt regelverk där bedömning av överensstämmelse ska ske av i huvudsak anmälda organ kan oberoende och likvärdig bedömning ske inom hela EU.

Det är dock inte alla klasser av drönare som kräver inblandning av ett ackrediterat organ. För flera klasser är det tillräckligt med så kallad intern tillverkningskontroll där tillverkaren säkerställer och försäkrar att produkten uppfyller ställda krav innan den sätts på marknaden.

De nya reglerna skulle ha börjat gälla sommaren 2020 men med anledning av coronapandemin skjuts införandet upp ett halvår och införs istället 1 januari 2021.

Mer om vilka regler som gäller inklusive krav på drönarpiloten finns att läsa på Transportstyrelsen.

För ytterligare information kontakta Swedacs utredare Magnus Pedersen:
Magnus.Pedersen@swedac.se
+46 33177760

Certifiering och kontroll av ny taxikategori

Riksdagen har beslutat om att införa en ny kategori av taxitrafik för fordon som kör till ett fast pris. Swedac arbetar nu med att utveckla certifieringsordning och kontrollordning för den nya taxikategorin.

Idag finns en möjlighet för taxifordon att få dispens från krav på taxameter. Denna möjlighet kommer att tas bort i samband med införandet av den nya taxikategorin. Till­ståndsinnehavare inom den nya taxikategorin blir istället skyldig att ansluta taxifordonet till en beställningscentral (BC) som ska samla in och lagra uppgifter för Skatteverkets skattekontroll. Fordonen ska även förses med en särskild utrustning för taxifordon (SUFT).

I den nya kategorin ska kundens beställning alltid ske till en beställningscentral och kunden ska ges ett fast pris innan resan påbörjas. För att få driva en beställningscentral krävs ett särskilt tillstånd.

Nya områden för ackreditering

Swedac arbetar för närvarande med att ta fram en ny certifieringsordning för certifiering av beställningscentraler och för särskild utrustning för taxifordon. Därtill pågår utveckling av en ny kontrollordning för ackrediterade kontrollorgan om installationskontroll och återkommande kontroller av den särskilda utrustningen för taxifordon. Kontrollordningen syftar till att säkerställa efterlevnaden av de tekniska krav som ställs på den särskilda utrustningen för taxifordon.

Lagändring­arna kommer att träda i kraft den 1 september 2020 respektive den 1 januari 2021.

 

För ytterligare information kontakta Swedacs jurist Per Hällströmer
per.hallstromer@swedac.se
+46 33177731

Ackreditering av verifiering och valideringsorgan enligt ISO/IEC 17029

Standarden ISO/IEC 17029:2019 Bedömning av överensstämmelse – Allmänna principer och krav för validerings- och verifieringsorgan, har nyligen lanserats. Swedac och många andra i branschen är övertygade om att denna standard kommer att få ett stort genomslag och kommer att användas flitigt i framtiden, då en standard för detta har saknats.

Swedac har påbörjat utvecklingsarbetet med att kunna erbjuda ackreditering enligt denna standard. Områden där standarden kan komma till användningen är tex. verifiering av avtal i samband med upphandling eller verifiera en organisations arbete med hållbarhet eller socialt ansvarstagande. Vi kommer att succesivt att uppdatera denna webbplats med ytterligare information.

ISO/IEC 17029 kommer inom några år även att användas inom verifiering av växthusgaser (GHG/EU-ETS), EU och intressenter inklusive EA arbetar med att sätta en tidplan. Information kring detta kommer Swedac att kontinuerligt skicka ut till de som idag är ackrediterade.

Läs mer om ISO/IEC 17029: Standard för sanning

I Swedac berättar: ISO 17029 – en standard för sanning berättas Magnus Pedersen och Arne Lund mer om hur ISO/IEC 17029 fungerar.

Kontaktpersoner:
Magnus Pedersen, magnus.pedersen@swedac.se
Kaarlo Book, kaarlo.book@swedac.se när det gäller EU-ETS