Hoppa till innehållet
Tjänster

Säkerhet och kvalitet är viktigt i flera branscher och områden. Här informerar Swedac om utredningar och utvecklingsområden där ackreditering kan vara aktuellt som metod för kvalitetssäkring. Här finns också information om accepterade ordningar.

Aktuella ämnesområden under utveckling:

Ackreditering av verifiering och valideringsorgan enligt ISO/IEC 17029

Standarden ISO/IEC 17029:2019 Bedömning av överensstämmelse – Allmänna principer och krav för validerings- och verifieringsorgan, gavs ut 2019. Swedac och många andra i branschen är övertygade om att denna standard kommer att få ett stort genomslag och kommer att användas flitigt i framtiden, då en standard för detta har saknats.

Swedac har under sommaren 2021 ackrediterat första organet enligt denna standard. Utvecklingsarbetet fortsätter för att kunna erbjuda ackreditering för verifiering/validering inom olika områden. Områden där standarden kan komma till användning är tex. verifiering av avtal i samband med upphandling eller företags egendeklarationer.

ISO/IEC 17029 kommer inom några år även att användas inom verifiering av växthusgaser (GHG/EU-ETS), EU och intressenter inklusive EA arbetar med att sätta en tidplan. Information kring detta kommer Swedac att kontinuerligt skicka ut till de som idag är ackrediterade.

Blankett för ansökan om ackreditering – Verifieringsorgan/Valideringsorgan

Läs mer om ISO/IEC 17029: Standard för sanning

I Swedac berättar: ISO 17029 berättar Magnus Pedersen och Arne Lund mer om hur ISO/IEC 17029 fungerar.

Kontaktpersoner:
Magnus Pedersen, magnus.pedersen@swedac.se
Kaarlo Book, kaarlo.book@swedac.se när det gäller EU-ETS

Kontroll av IO (independent operator´s) hantering av säkerhetsrelaterad information kopplad till reparation och underhåll av fordon (Vehicle RMI, SERMI).

I takt med att fordon skapar och lagrar allt mer digital information finns ett ökat behov av att reglera hur data hanteras.

Organisationen SERMI, med bas i Belgien, är kontrollordningsägare inom området med uppgift att hantera frågor om hur oberoende verkstäder ska auktoriseras för att hantera säkerhetsrelaterad information kopplad till reparation och underhåll.

Bakgrund:
SERMI skapades ursprungligen enligt EU KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 692/2008 artikel 13 och baseras även på Artikel 66 i förordning (EU) 2018/858 samt (EU) förordning 2021/1244.

Enligt 2018/858 ska fordonstillverkare tillhandahålla obegränsad och standardiserad tillgång till reparations- och underhållsinformation till oberoende operatörer.

Redan 2009 gavs en rapport ut av SERMI som beskriver processen för hur tillgång till fordonsdata ska hanteras via ett harmoniserat ackrediteringsförfarande av kontrollorgan enligt standard ISO 17020:2012. Sedan 2016 finns ett publicerat dokument från SERMI-organisationen med specificerade krav som ska uppfyllas av inblandade parter se www.vehiclesermi.eu. På grund av ändringar i förordning (EU) 2021/1244 är dokumentet under revidering.

Nuläge:
Enligt kontrollordningen ska ett så kallat trust center utses som ska hantera informationen från biltillverkarna som sedan kan distribueras vidare till godkända operatörer (exempelvis verkstäder), ett sådant trust center finns nu godkänt. De förändrade kraven i ordningen ska nu godkännas av en arbetsgrupp under EA(europeiska ackrediteringsorganisationen) så att de är lämpliga för ackreditering och efter det kan Swedac utfärda ackrediteringsbeslut i Sverige. Ordningen finns godkänd internt hos Swedac och ansökningar kan tas emot. Dock kan inga beslut om ackreditering tas innan ovan beskrivna steg är genomförda.

Swedac deltar i branschmöten för att beskriva ackrediteringens roll i SERMI samt samarbetar med EA på europeisk nivå.

Certifiering av drönare

Drönare flygs idag både i privat och kommersiellt syfte. Men i och med utbredningen av den nya tekniken har nya säkerhetsfrågor uppstått. Bland annat kan drönare störa radioutrustning och inte minst flygtrafiken.

Inom EU finns nu ett nytt regelverk (förordning och genomförandeförordning) som reglerar tekniska krav på civil drönarutrustning innan produkten CE-märks och får marknadsföras inom EU. Förslaget reglerar civila drönare inom sex olika klasser, medans drönare som klassas som leksak fortfarande skall uppfylla leksaksdirektivet.

Förordningen involverar både produktcertifiering av drönare och certifiering av ledningssystem för tillverkare av drönare. Exakt vilka åtgärder som ska uppfyllas innan produkten får saluföras beror på drönarklassen.

Man kan nu alltså ansöka om att bli ett anmält organ ackrediterad av Swedac, för att utföra provning av produkten.

Med ett EU-gemensamt regelverk där bedömning av överensstämmelse ska ske av i huvudsak anmälda organ kan oberoende och likvärdig bedömning ske inom hela EU.

Det är dock inte alla klasser av drönare som kräver inblandning av ett ackrediterat organ. För flera klasser är det tillräckligt med så kallad intern tillverkningskontroll där tillverkaren säkerställer och försäkrar att produkten uppfyller ställda krav innan den sätts på marknaden.

De nya reglerna skulle ha börjat gälla sommaren 2020 men med anledning av coronapandemin skjuts införandet upp ett halvår och införs istället 1 januari 2021.

Mer om vilka regler som gäller inklusive krav på drönarpiloten finns att läsa på Transportstyrelsen.

För ytterligare information kontakta Swedacs utredare Magnus Pedersen:
Magnus.Pedersen@swedac.se
+46 33177760

Certifiering och kontroll av ny taxikategori

Riksdagen har beslutat om att införa en ny kategori av taxitrafik för fordon som kör till ett fast pris. Swedac arbetar nu med att utveckla certifieringsordning och kontrollordning för den nya taxikategorin.

Idag finns en möjlighet för taxifordon att få dispens från krav på taxameter. Denna möjlighet kommer att tas bort i samband med införandet av den nya taxikategorin. Till­ståndsinnehavare inom den nya taxikategorin blir istället skyldig att ansluta taxifordonet till en beställningscentral (BC) som ska samla in och lagra uppgifter för Skatteverkets skattekontroll. Fordonen ska även förses med en särskild utrustning för taxifordon (SUFT).

I den nya kategorin ska kundens beställning alltid ske till en beställningscentral och kunden ska ges ett fast pris innan resan påbörjas. För att få driva en beställningscentral krävs ett särskilt tillstånd.

Nya områden för ackreditering

Swedac arbetar för närvarande med att ta fram en ny certifieringsordning för certifiering av beställningscentraler och för särskild utrustning för taxifordon. Därtill pågår utveckling av en ny kontrollordning för ackrediterade kontrollorgan om installationskontroll och återkommande kontroller av den särskilda utrustningen för taxifordon. Kontrollordningen syftar till att säkerställa efterlevnaden av de tekniska krav som ställs på den särskilda utrustningen för taxifordon.

 

 

Accepterade ordningar:

Ordning accepterad av Swedac enligt vår policy för bedömning av lämplighet av kontrollordning med avseende på ackreditering samt ordning accepterad i enlighet med EA 1/22 av annat nationellt ackrediteringsorgan eller EA för användning internationellt, där inget organ ännu ackrediterats av Swedac.

Ordningar accepterade för ackreditering, där inget organ ännu ackrediterats av Swedac

För accepterade ordningar där Swedac har ackrediterat organ sök i ackrediteringsregistret.
För nedan listade ordningar kan Swedacs möjlighet att ackreditera samt tid från ansökan om ackreditering till att erhålla bedömning inför ackreditering variera beroende på kompetensområdet. För mer information om ordningar och Swedacs möjlighet att ackreditera kontakta registrator@swedac.se.

Certifieringsordning för ledningssystemcertifiering:
– Mot mutor enligt SS-ISO 37001, SIS/TS 60
– Universell utformning – Tillgänglighet genom universell utformning för produkter, varor och tjänster – SS EN 17161:2019, SIS/TS 176
– Tillgångar enligt SS-ISO 55001, SIS/TS 64
– GMP+ Feed safety

Certifieringsordning för produkt-, process-, tjänste-certifiering:
– Kundkontaktcenter enligt SS-EN ISO 18295-1:2017, SIS/TS 54
– Kvalitetssäkring av HVB enligt SS 41000:2018, , SIS/TS 50
– Kommunal företagslotsning enligt SS 884000:2013, SIS/TS 48
– Tullombudtjänster enligt SS-EN 16992:2016, SIS/TS 53
– CERTALARM
– FEMB (Sustainability requirements for office and non-domestic furniture for indoor use)
– GRMS (Global Red Meat Standard)
– IFS
– PSAP (NavCert)
– Organic Content Standard
– Textile Exchange (recycled)

Certifieringsordning för personcertifiering:
– EOQ CoS 9000

Program för verifiering/validering:
– Verifiering av miljöteknik enligt SS-EN ISO 14034:2018, SIS/TS 95

Ordning för kontroll:
– SERMI
– Food Store Quality Standard (FSQS)

Kombinationer av flera kontrollformer:
– Riskplaza