Säkerhet och kvalitet är viktigt i flera branscher och områden. Här informerar Swedac om utredningar och utvecklingsområden där ackreditering kan vara aktuellt som metod för kvalitetssäkring.

Ny lag för aktörer på spelmarknaden

En ny lag och ett nytt licenssystem införs på den svenska spelmarknaden från den 1 januari 2019. Detta efter att riksdagen antagit lagen om en omreglerad spelmarknad (SFS 2018:1138) och regeringen fattat beslut om en ny spelförordning (SFS 2018:1475). Lagen ska gälla alla kommersiella spel i Sverige och spel över internet som riktar sig mot den svenska marknaden.

Sedan den 1 augusti 2018 kan spelföretag ansöka om licens hos Lotteriinspektionen. Den som ansöker om licens för att tillhandahålla spel ska införskaffa ett intyg från ett ackrediterat organ som styrker att all utrustning uppfyller Lotteriinspektionens föreskrifter. Spelare ska kunna utgå från att de spel som tillhandahålls är säkra och att de inte kan manipuleras.

Information till ackrediterade organ

De ackrediterade organ som vill kontrollera, prova eller certifiera en spelverksamhet ska vara ackrediterade för bedömning av en eller flera av nedanstående standarder:

  • ISO/IEC 17021-1 Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem i kombination med ISO/IEC 27006 Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem för informationssäkerhet.
  • ISO/IEC 17020 Krav på verksamhet inom olika typer av kontrollorgan.
  • ISO/IEC 17025 Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier.
  • ISO/IEC 17065 Krav på organ som certifierar produkter, processer och tjänster.

För mer information om vilka standarder som berör respektive område för bedömning, se bifogad vägledningsmatris för ackrediterade organ för bedömning av spelverksamhet som är ett utdrag ur Lotteriinspektionens Vägledning för Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera spelverksamhet (LIFS 2018:8).
Ackrediterade organ verksamma utomlands ska i första hand kontakta sitt nationella ackrediteringsorgan för att ansöka om ackreditering för att kontrollera, prova eller certifiera spelverksamheter.

Information till spelföretag som söker licens

De spelföretag som vill tillhandahålla spel på den svenska marknaden behöver från 1 januari 2019 inneha licens från Lotteriinspektionen. Ansökan görs enligt de instruktioner som anges på Lotteriinspektionens hemsida.

Se bifogad vägledningsmatris för spelföretag som söker licens för att tillhandahålla spel på den svenska marknaden för specifikationer gällande de certifikat och rapporter som ska bifogas som del i ansökan till Lotteriinspektionen. Vägledningsmatrisen är ett utdrag ur Lotteriinspektionens Vägledning för Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera spelverksamhet (LIFS 2018:8).

Råd till den som söker efter ackrediterade organ

Den som söker efter organ ackrediterade av Swedac för bedömning av de standarder som Lotteriinspektionen fastställt rekommenderas använda Swedacs sökmotor. Sökord som leder till ackrediterade organ är ”spellicens”, ”27001” och ”LIFS”  (vilket står för Lotteriinspektionens föreskrifter). Om inget resultat visas innebär det att inget organ ännu blivit ackrediterat av Swedac för bedömning av dessa standarder.
Den som söker efter organ ackrediterade i andra europeiska länder kan söka efter dessa på de nationella ackrediteringsorganens respektive hemsidor.

Råd till den som vill veta mer om ackrediteringsorgan utanför Sverige

Det finns så kallade MLA-avtal mellan ackrediteringsorgan i olika länder som innebär att man jämställer den provning, kalibrering, certifiering och kontroll som sker under ackreditering av samtliga ackrediteringsorgan som ingår i avtalen. Detta gör det möjligt för utländska organ som vill bli ackrediterade för att kontrollera, prova eller certifiera en spelverksamhet i Sverige att erhålla sin ackreditering utomlands.

Swedac har tecknat avtal på europeisk och internationell nivå som innebär att ackrediteringar utfärdade av ackrediteringsorgan inom följande avtal är accepterade i Sverige: EA MLA, IAF MLA och ILAC MRA.

För att ta reda på om en specifik ackreditering ingår i avtalen enligt ovan ber vi dig ringa vår växel (0771-99 09 00) eller skriva till registrator@swedac.se.

För den som vill läsa mer om de internationella avtal som Swedac ingår i finns detta att läsa på Internationella samarbeten.