Hoppa till innehållet
Tjänster

Säkerhet och kvalitet är viktigt i flera branscher och områden. Här informerar Swedac om utredningar och utvecklingsområden där ackreditering kan vara aktuellt som metod för kvalitetssäkring. Här finns också information om accepterade ordningar.

Aktuella ämnesområden under utveckling:

Ackreditering av verifiering och valideringsorgan enligt ISO/IEC 17029

Standarden ISO/IEC 17029:2019 Bedömning av överensstämmelse – Allmänna principer och krav för validerings- och verifieringsorgan, gavs ut 2019. Swedac och många andra i branschen är övertygade om att denna standard kommer att få ett stort genomslag och kommer att användas flitigt i framtiden, då en standard för detta har saknats.

Swedac har under sommaren 2021 ackrediterat första organet enligt denna standard. Utvecklingsarbetet fortsätter för att kunna erbjuda ackreditering för verifiering/validering inom olika områden. Områden där standarden kan komma till användning är tex. verifiering av avtal i samband med upphandling eller företags egendeklarationer.

ISO/IEC 17029 kommer inom några år även att användas inom verifiering av växthusgaser (GHG/EU-ETS), EU och intressenter inklusive EA arbetar med att sätta en tidplan. Information kring detta kommer Swedac att kontinuerligt skicka ut till de som idag är ackrediterade.

Blankett för ansökan om ackreditering – Verifieringsorgan/Valideringsorgan

Läs mer om ISO/IEC 17029: Standard för sanning

I Swedac berättar: ISO 17029 berättar Magnus Pedersen och Arne Lund mer om hur ISO/IEC 17029 fungerar.

Kontaktpersoner:
Magnus Pedersen, magnus.pedersen@swedac.se
Kaarlo Book, kaarlo.book@swedac.se när det gäller EU-ETS

Certifiering av drönare

Drönare flygs idag både i privat och kommersiellt syfte. Men i och med utbredningen av den nya tekniken har nya säkerhetsfrågor uppstått. Bland annat kan drönare störa radioutrustning och inte minst flygtrafiken.

Inom EU finns nu ett nytt regelverk (förordning och genomförandeförordning) som reglerar tekniska krav på civil drönarutrustning innan produkten CE-märks och får marknadsföras inom EU. Förslaget reglerar civila drönare inom sex olika klasser, medans drönare som klassas som leksak fortfarande skall uppfylla leksaksdirektivet.

Förordningen involverar både produktcertifiering av drönare och certifiering av ledningssystem för tillverkare av drönare. Exakt vilka åtgärder som ska uppfyllas innan produkten får saluföras beror på drönarklassen.

Man kan nu alltså ansöka om att bli ett anmält organ ackrediterad av Swedac, för att utföra provning av produkten.

Med ett EU-gemensamt regelverk där bedömning av överensstämmelse ska ske av i huvudsak anmälda organ kan oberoende och likvärdig bedömning ske inom hela EU.

Det är dock inte alla klasser av drönare som kräver inblandning av ett ackrediterat organ. För flera klasser är det tillräckligt med så kallad intern tillverkningskontroll där tillverkaren säkerställer och försäkrar att produkten uppfyller ställda krav innan den sätts på marknaden.
Kravstandarder är under utveckling och förväntas komma under 2023.

Mer om vilka regler som gäller inklusive krav på drönarpiloten finns att läsa på Transportstyrelsen.

För ytterligare information kontakta Swedacs utredare Magnus Pedersen:
magnus.pedersen@swedac.se
+46 33177760

Cybersäkerhet

EU-kommissionen har enats om ett gemensamt regelverk för certifiering av cybersäkerhet.

Förordningen som kom 2019 trädde i kraft sommaren 2021. Innebörden är att det nu finns ett harmoniserat regelverk för cybersäkerhet och en klassificering enligt de tre assuransnivåerna grundläggande, betydande och hög säkerhet.

EU-kommissionen håller våren 2023, via ENISA (EU:s cybersäkerhetsbyrå) på att ta fram certifieringsordningar. Produkter, tjänster och processer kommer att kunna certifieras enligt ett system för cybersäkerhet.

Från EU-kommissionen väntar Swedac på genomförande-akten som ska gå ut till medlemsländerna, vilket betyder startskottet för att kunna påbörja ackreditering.

Swedac kommer att ackreditera laboratorier och certifieringsorgan.

Ytterligare två områden blir föremål för certifiering i framtiden:

  • Molntjänster
  • 5G

ICC, Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering (en del av FMV, Försvarets materielverk) är tillsynsmyndighet inom området.

Relevanta länkar:

FÖRORDNING (EU) 2019/881

ENISA

 

Accepterade ordningar:

Ordning accepterad av Swedac enligt vår policy för bedömning av lämplighet av kontrollordning med avseende på ackreditering samt ordning accepterad i enlighet med EA 1/22 av annat nationellt ackrediteringsorgan eller EA för användning internationellt, där inget organ ännu ackrediterats av Swedac.

Ordningar accepterade för ackreditering, där inget organ ännu ackrediterats av Swedac

För accepterade ordningar där Swedac har ackrediterat organ sök i ackrediteringsregistret.
För nedan listade ordningar kan Swedacs möjlighet att ackreditera samt tid från ansökan om ackreditering till att erhålla bedömning inför ackreditering variera beroende på kompetensområdet. För mer information om ordningar och Swedacs möjlighet att ackreditera kontakta registrator@swedac.se.

Certifieringsordning för ledningssystemcertifiering:
– Mot mutor enligt SS-ISO 37001, SIS/TS 60
– Universell utformning – Tillgänglighet genom universell utformning för produkter, varor och tjänster – SS EN 17161:2019, SIS/TS 176
– Tillgångar enligt SS-ISO 55001, SIS/TS 64
– GMP+ Feed safety

Certifieringsordning för produkt-, process-, tjänste-certifiering:
– Kvalitetssäkring av HVB enligt SS 41000:2018, , SIS/TS 50
– Kommunal företagslotsning enligt SS 884000:2013, SIS/TS 48
– Tullombudtjänster enligt SS-EN 16992:2016, SIS/TS 53
– Patientdelaktighet i hälso- och sjukvård, tjänster enligt SS-EN 17398,
SIS/TS 602
– CERTALARM
– FEMB (Sustainability requirements for office and non-domestic furniture for indoor use)
– GRMS (Global Red Meat Standard)
– IFS
– PSAP (NavCert)
– Organic Content Standard
– Textile Exchange (recycled)

Certifieringsordning för personcertifiering:
– EOQ CoS 9000

Program för verifiering/validering:
– Verifiering av miljöteknik enligt SS-EN ISO 14034:2018, SIS/TS 95

Ordning för kontroll:
– SERMI
– Food Store Quality Standard (FSQS)

Kombinationer av flera kontrollformer:
– Riskplaza