Hoppa till innehållet
Lag & Rätt

Här lägger Swedac upp remissvar.

Yttrande över remiss – Promemoria Ny EU-förordning om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat

Yttrande över framställan om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, fordonsförordningen (2009:211) och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Yttrande över betänkandet “Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet” (SOU 2019:13)

Yttrande över remiss om betänkandet Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talande språk (SOU 2018:83)

Yttrande över Transportstyrelsens framställan om ändring av fordonsförordningen (2009:211)

Yttrande över remiss om betänkandet Nya regler om faderskap och föräldraskap (SOU 2018:68)

Remissvar över förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om förordning om elektronisk godstransportinformation

Yttrande över kommissionens förslag till ett nytt varupaket (KOM(2017(795) och KOM(2017(796)

Yttrande över betänkandet “Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter” (SOU 2017:69)

Remissvar över betänkandet SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre

Svar på remiss av betänkandet SOU 2017:39 Ny dataskyddslag

Angående förslag till europeisk drönarreglering från Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA)

Remissvar över Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning. (SOU 2017:38)

Yttrande över remissen ”Delningsekonomi på användarnas villkor”. (SOU 2017:26)

Remiss om betänkande från utredningen om Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi.