Hoppa till innehållet
Lag & Rätt

På denna sida finns Swedacs remissvar publicerade.

2023

Remissvar över EU-kommissionens förslag om att förhindra spill av plastpellets för att minska utsläpp av mikroplast

Remissvar över förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2020-141) om provning av fordon efter reparation vid en ackrediterad verkstad

Remissvar över slutbetänkande av Utredningen om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en inre marknad för digitala tjänster

Remissvar över förslag till EU-förordning om leksakers säkerhet (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on safety of toys and repealing Directive 2009/48/EC COM (2023) 462)

Remissvar över Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om certifierade byggprojekteringsföretag

Remissvar över EU-kommissionens förslag om en reform av tullunionen

Remissvar över kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel

Remissvar av EU-kommissionens förslag till ändringar i förordningen (EG) 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel

Remissvar över Kommissionens förslag till direktiv om styrkande och kommunikation om uttalade miljöpåståenden

Remissvar över statens reseförsäkring och tjänstereseförsäkring

Remissvar över förslag till förordning om kritiska och strategiska råmaterial – European Critical Raw Materials Act

Remissvar över EU-kommissionens patentpaket

Remissvar över förslag till förordning om bidrag för energieffektivisering i småhus

Remissvar över delbetänkande En inre marknad för digitala tjänster – ansvarsfördelning mellan myndigheter (SOU 2023:2)

Remissvar över Modellkoncept för nationell strategi för standardisering inom samhällsbyggande 2023

Remissvar över EU-kommissionens förslag om certifieringsramverk för upptag och infångning av koldioxid

Remissvar över EU-kommissionens förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall

Remissvar över Europeiska kommissionens förslag till förordning om övergripande cybersäkerhetskrav för produkter med digitala element och om ändring av förordning (EU) 2019/1020

2022

Remissvar över Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kvalitets- och säkerhetsstandarder för ämnen av mänskligt ursprung avsedda för användning på människor och upphävande av direktiven 2002/98/EG och 2004/23/EG, COM (2022) 338 final

Remissvar över Transportstyrelsens förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:53) om krav på utbildning och kompetens för besiktningstekniker samt polisman och bilinspektör

Remissvar över Naturvårdsverkets delredovisning av ett regeringsuppdrag att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken

Remissvar över Livsmedelsverkets fördjupande konsekvensanalys angående ny modell för fastställande av kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad offentlig kontroll

Remissvar över Kommissionens förslag på reviderad f-gasförordning

Remissvar över Livsmedelsverkets förslag till nya föreskrifter om dricksvatten

Remissvar över Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten), COM (2022) 68 final.

Remissvar över Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller mer konsumentmakt i den gröna omställningen genom bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder och bättre information

Remissvar över EU-kommissionens förslag till förordning om ekodesign för hållbara produkter

Remissvar över förslag avseende Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, fakturering och tillhandahållande av information om levererad värmeenergi (fjärrvärme)

Remissvar avseende kompletterande promemoria till betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49) förslag till förordningsändringar – del 2

Remissvar över Polisens föreskrifter om fordonsmonterad radarhastighetsmätare

2021

Remissvar över förslag till föreskrifter om bekämpningsmedel

Remissvar avseende utkast till lagrådsremiss Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2

Remissvar över SOU 2021:19 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården

Remissvar över Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat samt ändring av Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:2) om uppgifter för statistik och tillsyn

Remissvar över Frankrikes föreslagna regler om konsumentinformation gällande produkters miljöpåverkan

Remissvar över Förslag till ändring av föreskrifter om ursprungskontroll och nya föreskrifter och allmänna råd om teknisk identifiering

Remissvar över promemorian Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden

Remissvar över Livsmedelsverkets förslag till ny modell för fastställande av kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad offentlig kontroll och föreskrifter och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll

Remissvar över EU-kommissionens meddelande om etablerandet av en europeisk myndighet för krisberedskap på hälsoområdet (European Health Emergency Response Authority, Hera) samt förslag till förordning om ett ramverk för åtgärder för att säkerställa tillgången till krisrelevanta medicinska motåtgärder händelse av en hälsokris på unionsnivå

Remissvar över Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem (SOU 2021:63)

Remissvar över Elvägsutredningens betänkande (SOU 2021:73) Regler för statliga elvägar

Remissvar över Översyn av bestämmelserna om fluorerade växthusgaser, ozonnedbrytande ämnen och tillhörande miljösanktionsavgifter

Remissvar över Ekonomistyrningsverkets förslag till nya föreskrifter och allmänna råd

Remissvar över förslag till ny förordning om maskinprodukter

Remissvar över betänkandet av Utredningen om genomförandet av tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44)

Remissvar över promemorian Ursprungsgarantier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet

Yttrande över remiss – Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av en gränsjusteringsmekanism för koldioxid

Remissvar över EU-kommissionens förslag FuelEU Maritime

Yttrande över remiss – EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation

Remissvar avseende förslag till EU-förordning om allmän produktsäkerhet

Remissvar över Road map for EU Standardisation strategy

Remissvar över Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera spelverksamhet

Remissvar – Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om taxiförarlegitimation, om prov i yrkeskunnande för taxitrafik och om prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik

Remissvar Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens

Yttrande över remiss – En första underhandsremiss av förslag till föreskrifter om byggnadsstrukturer, mekaniska komponenter och oberoende organ

Yttrande över remiss – Revidering av maskindirektivet

Remissvar avseende delbetänkandet Ett moderniserat konsumentskydd (SOU 2021:71)

Remissvar avseende kompletterande promemoria till betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49)

Yttrande över remiss – Förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS 2021:xx) om blodverksamhet 

Yttrande över remiss – Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet när det gäller oberoende aggregatorer

Remissvar över promemorian Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk

Remissvar avseende utkast till lagrådsremiss Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning