Hoppa till innehållet
Lag & Rätt

Swedac får olika förslag på remiss från bland annat Regeringskansliet och andra myndigheter. Förslagen handlar ofta om ändringar i lagar eller föreskrifter. Här publicerar vi ett urval av våra svar på remisserna. Om du vill ta del av ett tidigare remissvar kan du mejla till registrator@swedac.se

2023

Remissvar över EU-kommissionens förslag om att förhindra spill av plastpellets för att minska utsläpp av mikroplast

Remissvar över förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2020-141) om provning av fordon efter reparation vid en ackrediterad verkstad

Remissvar över slutbetänkande av Utredningen om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en inre marknad för digitala tjänster

Remissvar över förslag till EU-förordning om leksakers säkerhet (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on safety of toys and repealing Directive 2009/48/EC COM (2023) 462)

Remissvar över Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om certifierade byggprojekteringsföretag

Remissvar över EU-kommissionens förslag om en reform av tullunionen

Remissvar över kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel

Remissvar av EU-kommissionens förslag till ändringar i förordningen (EG) 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel

Remissvar över Kommissionens förslag till direktiv om styrkande och kommunikation om uttalade miljöpåståenden

Remissvar över statens reseförsäkring och tjänstereseförsäkring

Remissvar över förslag till förordning om kritiska och strategiska råmaterial – European Critical Raw Materials Act

Remissvar över EU-kommissionens patentpaket

Remissvar över förslag till förordning om bidrag för energieffektivisering i småhus

Remissvar över delbetänkande En inre marknad för digitala tjänster – ansvarsfördelning mellan myndigheter (SOU 2023:2)

Remissvar över Modellkoncept för nationell strategi för standardisering inom samhällsbyggande 2023

Remissvar över EU-kommissionens förslag om certifieringsramverk för upptag och infångning av koldioxid

Remissvar över EU-kommissionens förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall

Remissvar över Europeiska kommissionens förslag till förordning om övergripande cybersäkerhetskrav för produkter med digitala element och om ändring av förordning (EU) 2019/1020