Hoppa till innehållet
Tjänster

Ackreditering är ett globalt system som bygger på internationella standarder. Enligt avtal mellan ackrediteringsorgan kan provning, kalibrering, certifiering, kontroll, validering och verifiering som görs av ett ackrediterat organ godkännas även i andra länder. Samarbetet utvecklas och allt fler ackrediteringsorgan ansluter sig till avtalen.

Internationella avtal

European Accreditation

Swedac är signatär till EA:s MLA för följande områden:

 • Provning – ISO/IEC 17025 (laboratorier)
 • Provning – ISO 15189 (medicinska laboratorier)
 • Kalibrering – ISO/IEC 17025
 • Kontroll – ISO/IEC 17020
 • Certifiering av ledningssystem – ISO/IEC 17021-1
 • Certifiering av produkter – ISO/IEC 17065
 • Certifiering av personer – ISO/IEC 17024
 • Verifiering – ISO 14065
 • Kompetensprövning av laboratorier – ISO/IEC 17043
 • Validering och verifiering – ISO/IEC 17029

EA:s signatur på avtalet innebär att EA bedömt att Swedac, inom de nämnda ackrediteringsområdena, uppfyller de krav på ackrediteringsorgan som ställs inom EU enligt EG förordning 2008/765.

Alla rapporter och certifikat som bär Swedacs ackrediteringsmärke, och som inkluderar en referens till någon av de ovan nämnda standarderna, eller som innehåller en referens till Swedac-ackreditering enligt STAFS 2020:1, är utfärdade under ackreditering som täcks av EA:s MLA-avtal.

Mer information om EA:s MLA-avtal finns på EA:s webbplats.

International Accreditation Forum

Swedac är signatär till IAF:s MLA för följande huvudområden:

 • Certifiering av ledningssystem – ISO/IEC 17021-1
 • Certifiering av produkter – ISO/IEC 17065
 • Certifiering av personer – ISO/IEC 17024
 • Validering och verifiering – ISO 14065

IAF:s signatur på avtalet innebär att IAF bedömt att Swedac, inom de nämnda områdena, uppfyller de krav som IAF ställer på ackrediteringsorgan, se IAF PL 6 på IAF:s webbplats. På denna webbplats finns också mer information om IAF:s MLA-avtal.
Avtalet innebär att IAF betraktar certifikat som bär Swedacs ackrediteringsmärke, och som inkluderar en referens till någon av de ovan nämnda standarderna, eller som innehåller en referens till Swedac-ackreditering enligt STAFS 2020:1, som lika tillförlitliga som andra certifikat som utfärdats under ackreditering från någon annan av IAF:s signatärer för motsvarande område.

Fler områden under IAF

Swedac är också signatär till IAF:s MLA för följande underområden:

 • Certifiering av ledningssystem för kvalitet – ISO/IEC 17021-1 – ISO 9001 (QMS)
 • Certifiering av ledningssystem för miljö – ISO/IEC 17021-1 – ISO 14001 (EMS)
 • Certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö – ISO/IEC 17021-1 – ISO 45001 (OH&SMS)
 • Certifiering av ledningssystem för livsmedelssäkerhet – ISO/IEC 17021-1 – ISO 22000 (FSMS)
 • Certifiering av ledningssystem för livsmedelssäkerhet – ISO/IEC 17021-1 – FSSC 22000 scheme part 2
 • Certifiering av ledningssystem för informationssäkerhet – ISO/IEC17021-1 – ISO 27001 (ISMS)
 • Certifiering av ledningssystem för medicintekniska produkter – ISO/IEC 17021-1 – ISO 13485 (MDMS)
 • Certifiering av ledningssystem för energiledning – ISO/IEC 17021-1 – ISO 50001 (EnMS)
 • Certifiering av produkter – ISO/IEC 17065 – Global G.A.P.

IAF:s signatur på avtalet innebär att IAF bedömt att Swedac, inom de nämnda områdena, uppfyller de krav som ställs i IAF PL 6. Avtalet innebär att IAF betraktar certifikat som bär Swedacs ackrediteringsmärke, och som inkluderar en referens till någon av de ovan nämnda standarderna, eller som innehåller en referens till Swedac-ackreditering enligt STAFS 2020:1, som ekvivalenta med andra certifikat som utfärdats under ackreditering från någon annan av IAF:s signatärer för motsvarande område. Det innebär att alla certifikat för ovan nämnda certifieringsordningar som bär Swedacs ackrediteringsmärke, och som inkluderar en referens till någon av de ovan nämnda standarderna, eller som innehåller en referens till Swedac-ackreditering enligt STAFS 2020:1, är utfärdade under ackreditering som täcks av IAF:s MLA-avtal. Ett certifieringsorgan som tecknat avtal med Swedac därom kan inkludera IAF:s MLA-märke på sina certifikat.

International Laboratory Accreditation Cooperation

Swedac är signatär till ILAC:s MRA för följande områden:

 • Provning – ISO/IEC 17025 (laboratorier)
 • Provning – ISO 15189 (medicinska laboratorier)
 • Kalibrering – ISO/IEC 17025
 • Kontroll – ISO/IEC 17020
 • Kompetensprövning av laboratorier – ISO/IEC 17043

ILAC:s signatur på avtalet innebär att ILAC bedömt att Swedac, inom de nämnda ackrediteringsområdena, uppfyller de krav som ILAC ställer på ackrediteringsorgan, se ILAC-P5 på ILAC:s webbplats. På denna webbplats finns också mer information om ILAC:s MRA-avtal.

Alla rapporter och certifikat som bär Swedacs ackrediteringsmärke, och som inkluderar en referens till någon av de ovan nämnda standarderna, eller som innehåller en referens till Swedac-ackreditering enligt STAFS 2020:1, är utfärdade under ackreditering som täcks av ILAC:s MRA-avtal. Ett laboratorium eller kontrollorgan som tecknat avtal med Swedac därom kan inkludera ILAC:s MRA-märke på rapporter och/eller intyg.

Kommunikéer

Det internationella standardiseringsorganet ISO har tillsammans med de internationella samarbetsorganisationerna för ackrediteringsorgan ILAC och IAF publicerat ett antal kommunikéer för att beskriva samband mellan vissa ackrediteringsstandarder och certifieringsstandarden ISO 9001.