Hoppa till innehållet
Tjänster

Offentlig upphandling påverkar samhällsekonomin. Staten, landstingen och kommunerna köper allt från kontorsmaterial, idrottsarenor och konsulttjänster till sjukvård och omsorg.

Ackreditering kan förenkla upphandlande myndigheters arbete att utforma upphandlingsunderlag, underlätta bedömning och utvärdering vid tilldelningsbeslut samt vid uppföljning.

Som exempel kan nämnas att en upphandlande enhet eller myndighet kan ställa krav på att leverantören, produkten eller processen ska vara certifierad enligt en standard. Det är då ett kvalificeringskrav och det kravet måste vara uppfyllt vid inlämningen av anbudet.

Ett annat exempel där ackreditering kan vara till hjälp är vid uppföljning. Då kan ackreditering användas som ett verktyg för att säkerställa att de ställda kraven inte bara är uppfyllda vid upphandlingstillfället utan att de kontinuerligt uppnås.

Fler exempel:

Ta hjälp av standarden ISO 17029 – en standard för att kvalitetssäkra påståenden och uttalanden

För att den upphandlande organisationen ska få kvalitet på det som upphandlas över tid kan leverantörer inte bara uppfylla ställda krav vid tidpunkten för upphandlingen. För att säkerställa att leverantören lever upp till sina åtaganden bör någon form av uppföljning ske. Ett sätt att göra uppföljning är genom att validera/verifiera ett uttalande eller påstående som lämnats av aktören vid anbudet. Detta görs genom den internationella standarden ISO 17029. Ett ackrediterat verifieringsorgan verifierar då att en aktör uppfyller hela eller delar av ett avtal. Man bekräftar helt enkelt riktigheten av ett uttalande/påstående och att aktören uppfyller de krav som ställts om exempelvis miljö eller jämställdhet. Det innebär en form av kvalitetssäkring och uppföljning som är tryggt och fungerar över tid.

Läs mer om ISO 17029 – en standard för att kvalitetssäkra påståenden och utlåtanden
Se filmen där Magnus och Arne förklarar mer om standarden

Om certifiering och hur du upphandlar certifiering

I den här guiden finns information om certifiering och vad du ska tänka på vid upphandling av certifiering.

Certifiering används i många sammanhang – över hela världen.
Ofta delas certifiering in i kategorierna produkter (inklusive processer, tjänster), personer och ledningssystem. Certifiering utförs av oberoende ackrediterade certifieringsorgan.
Ackreditering ger certifieringsorganen ökad trovärdighet.

Information till upphandlare av ackrediterade laboratorietjänster

I den här guiden får du svar på frågor som kan uppkomma vid upphandling av ackrediterade laboratorietjänster.

Information till kunder av ackrediterade kontrollorgan

I den här guiden får du svar på frågor som kan uppkomma vid upphandling av ackrediterade kontrollorgan.