Hoppa till innehållet

Nedan hittar du en ordlista för ord som förekommer inom ackreditering.

Ackrediterade organ

Ackrediterade organ är en samlingsbeteckning för de företag och organi­sationer som är ackrediterade. Ackrediterade organ är kunder till Swedac. De kan indelas i fem huvudsakliga kategorier; laboratorier, kontrollorgan, certifieringsorgan, verifieringsorgan och arrangör av program.

Ackreditering

Ackreditering är ett formellt erkännande att en organisation har kom­petens att utföra vissa specificerade uppgifter inom provning, kontroll, certifiering, verifiering och arrangör av program. Det innebär att Swedac som myndighet regelbundet och oberoende granskar så att kompetens och arbetsrutiner följer fastställda krav enligt internationell standard eller myndigheters föreskrifter.

Ackrediteringscykel

Ett ackrediteringsbeslut löper tills vidare under en ackrediteringscykel. Swedac tillämpar en ackrediteringscykel på fem år. Det finns bestämda krav på viken typ och omfattning av tillsyn som ska genomföras under en ackrediteringscykel. När tiden då ackrediteringscykeln löper ut närmar sig genomför Swedac en förnyad bedömning. Om resultatet av den förnyade bedömningen är positivt utfärdar Swedac ett nytt ackrediteringsbeslut.

Ackrediteringskrav

De krav som måste uppfyllas för att ackreditering ska kunna utfärdas. De ackrediteringskrav som Swedac tillämpar kommer från tre håll; krav relaterade till ackrediteringssystemet (dokumenterade i STAFS 2020:1), krav enligt tillämplig kontrollformsstandard och krav enligt kontrollordningsägaren av den eller de kontrollordningar den sökta ackrediteringen är relaterad till.

Ackrediteringsomfattning

Specifika aktiviteter relaterade till bedömning av överensstämmelse för vilka ackreditering har sökts eller meddelats.

Ackrediteringsområde

Område inom vilket det finns en eller flera ackrediteringsordningar. De områden inom vilka Swedac erbjuder ackreditering (ackrediteringsområden) visas på Ämnesområden. På dessa sidor anger Swedac vilka ackrediteringsordningar som erbjuds inom respektive ackrediteringsområde. Här dokumenteras också vilka ackrediteringskrav som gäller för varje ackrediteringsordning.

Ackrediteringsordning

Regler och procedurer relaterade till ackreditering av organ för vilka samma krav ställs.

Ackrediteringssymbol

Ackrediteringssymbolen är ett bevis på att en verksamhet är ackrediterad. Symbolen innebär att verksamheten bedömts och godkänts enligt en viss standard. Enbart av Swedac godkända verksamheter får använda ackrediteringssymbolen. Varje ackrediteringssymbol är unik. Symbolen är uppbyggd av Swedacs ackrediteringsmärke tillsammans med det ackrediterade organets ackrediteringsnummer, aktuell kontrollform och kontrollformsstandard.
Läs mer i STAFS 2020:1 och Swedac DOC 20:1.

Bedömarteam

Bedömarteamet är den grupp av personer som tillsammans genomför bedömningar på plats hos Swedacs kunder. Bedömarteam kan bestå av såväl anställda på Swedac som anlitade externa tekniska bedömare.

Bedömning av överensstämmelse

Bedömning av överensstämmelse är en process där det visas om speci­ficerade krav avseende en produkt, en anläggning, en process, en tjänst, ett system, en person eller en organisation är uppfyllda.

Bedömning inför nyackreditering

Bedömning inför nyackreditering är den granskning och bedömning på plats som Swedac genomför i samband med ansökan om ackreditering för den som inte tidigare varit ackrediterad. För den som redan är ackrediterad används begreppet tillsyn.

Bedömningsledare

Bedömningsledare ansvarar för bedömning och tillsyn av Swedacs kunder. Bedömningsledare är anställda av Swedac eller kontrakterad.

Bevittning

Bevittning innebär att Swedac observerar när det ackrediterade organet utför sitt arbete. Det kan ske antingen hos det ackrediterade organet eller när det ackrediterade organet arbetar hos sina kunder. Det är ett sätt att säkerställa att ackrediterade organ genomför sitt arbete på korrekt sätt. Bevittning förekommer vid vissa former av ackreditering.

Förnyad bedömning

En förnyad bedömning är den bedömning som avslutar en tillsynscykel. Vid detta tillfälle omfattar bedömningen kravuppfyllelse av samtliga kravelement. Vid förnyad bedömning tar man hänsyn till resultatet från samtliga tillsynsaktiviteter under ackrediteringscykeln. Vid förnyad bedömning görs också en samlad värdering av resultatet av genomförda tillsyner i aktuell ackrediteringscykel som underlag för kommande ackrediteringscykels tillsynsintervall. Förnyad bedömning sker normalt vart fjärde år.

Jämförelsemätning

Jämförelsemätning benämns också kompetensprövning och är bestämning av deltagarnas prestation mot förutbestämda kriterier genom interlabora­tiva jämförelser. Program för kompetensprövning kan också benämnas provnings­ och kalibreringsjämförelse, ringtest, interlaborativa jämförelse­program, extern kvalitetskontroll, etc.

Kalibreringsjämförelse

Kalibrering är en jämförelse mellan en referens (mätnormal) och det instrument som ska kalibreras. Vid jämförelsen bestäms hur mycket instrumentet avviker från referensen. För att en kalibrering skall vara pålitlig måste man använda en referens som är kalibrerad av en riksmätplats eller vid ett för ändamålet ackrediterat kalibreringslaboratorium. Kalibrering används vid ackreditering av laboratorier och vissa kontrollorgan.

Kontrollform

Metodik som tillämpas vid bedömning av överensstämmelse. Metodiken kan avse hela processen för bedömning av överensstämmelse eller metodiken för ett eller flera delmoment av denna process.

Kontrollformsstandard

Standard som innehåller krav på organ som tillämpar viss kontrollform vid bedömning av överensstämmelse. En ackreditering gäller alltid en specifik kontrollform. Vid ackreditering ställs alltid krav enligt tillämplig kontrollformsstandard.

Kontrollordning

Regler och procedurer relaterade till bedömning av huruvida ett objekt är ok. En kontrollordning omfattar vanligen specifikation av tre förhållanden; vilket objekt det handlar om, vilka krav objektet ska uppfylla och vilken metodik som ska användas vid bestämning av huruvida ett objekt uppfyller de ställda kraven. Notera att en kontrollordning inte nödvändigtvis baserar sig på kontrollformen ”kontroll”. Den kan lika gärna baseras på någon annan kontrollform, till exempel certifiering eller verifiering.

Kontrollordningsägare

Den part som tar beslut om en viss kontrollordnings utformning.

Mätosäkerhetsanalyser

Mätosäkerhet är ett mått på hur väl ett mätresultat kan bestämmas i förhållande till vårt internationella SI system. Resultatet av en kalibrering eller provning presenteras normalt sett med en tillhörande mätosäkerhet. Detta har som syfte att ge mottagaren av resultaten information om hur stor tillförlitlighet denne kan sätta till resultatet när det till exempel ska jämföras med uppsatta gränser.

Standard

En standard är dokument som anger regler, riktlinjer eller kännetecken för aktiviteter och deras resultat. Standarder avser att tillgodose behov och önskemål från olika parter och upprättas i konsensus samt fastställs av ett erkänt organ. I Sverige är det de tre standardiseringsorganen SIS, SEK och ITS som driver och samordnar utveckling av standarder inom sina respektive områden. Den kompetensprövning som ackreditering innebär görs enligt standarder. Mycket inom ackreditering handlar om att följa specifika standarder.

Tekniska bedömare

Tekniska bedömare är experter som genomför bedömning och tillsyn inom specifika områden som kräver djup expertkompetens. Tekniska bedömare kan vara anställd av Swedac eller kontrakterad.

Tillsyn

Tillsyn är den granskning och bedömning som Swedac genomför av ackrediterade verksamheter. Tillsynen kan genomföras dels genom fysiska platsbesök av Swedac och dels genom granskning av underlag som Swedac genomför på distans.