Hoppa till innehållet
Lag & Rätt

Här finns information om Swedacs pågående arbete med föreskrifter.

Förslag om värmekostnadsfördelare som nu är ute på remiss

Swedac skickar nu på remiss ett förslag till föreskrifter om värmekostnadsfördelare med konsekvensutredning.

Förslaget innehåller sammanfattningsvis följande:

 • krav som riktar sig till ekonomiska aktörer som tillhandahåller värmekostnadsfördelare samt till användare av sådana instrument,
 • tillämpningsområde som knyts till skyldigheten att installera värme­kostnads­fördelare enligt förordningen (2022:336) om energimätning i byggnader,
 • delar av kraven i standarden SS‑EN 834 eller motsvarande krav ska vara uppfyllda avseende värmekostnadsfördelare, med undantag för de krav som avser installation samt tiden efter ibruktagandet,
 • vissa krav på kvalitetsnivå (funktion med två-sensorprincip), temperatur- och fuktför­hållanden, märkning samt på att den som tar i bruk värmekostnadsfördelaren ska se till att den är lämplig för de driftförhållanden som kan förutses,
 • en värmekostnadsfördelare ska ha genomgått provning,
 • ett ackrediterat laboratorium ska utföra provning och i fråga om övriga krav ska tillverkaren eller övriga ekonomiska aktörer kunna visa att dessa är uppfyllda,
 • det laboratorium som ska utföra provning ska vara oberoende i förhållande till det företag vars värmekostnadsfördelare det ska bedöma och det får inte ha något användarintresse i instru­mentet,
 • det laboratorium som utfört provningen ska upprätta viss dokumenta­tion,
 • värmekostnadsfördelare ska åtföljas av en försäkran från tillverkaren om att instrumentet uppfyller föreskrivna krav samt bruksanvisning,
 • för värmekostnadsfördelare som finns tillgängliga på marknaden ska viss information finnas tillgänglig vid tillsyn, och
 • vissa uppgifter som avser instrumentet ska finnas tillgängliga vid tillsyn hos den som tar i bruk en värmekostnadsfördelare.

Remissvaren ska ha kommit in till Swedac senast den 9 juli 2022. Svara till registrator@swedac.se och ange ärendenummer 2022/1152 i ämnesraden.

STAFS 2023:X

Konsekvensutredning

 

Förslag om kylenergimätare som nu är ute på remiss

Swedac skickar nu på remiss ett förslag till föreskrifter om kylenergimätare med konsekvensutredning.

Förslaget innehåller sammanfattningsvis följande:

 • krav som riktar sig till ekonomiska aktörer som tillhandahåller eller släpper ut kylenergimätare på marknaden samt till användare av sådana mätare,
 • tillämpningsområde som knyts till skyldigheten att mäta enligt fjärrkylelagen (2022:332),
 • delar av kraven i standarden SS EN 1434 eller motsvarande krav ska vara uppfyllda avseende kylenergimätare,
 • vissa krav på noggrannhetsklass, temperatur- och fuktförhållanden samt på att den som tar i bruk kylenergimätaren ska se till att den är lämplig för de driftförhållanden som kan förutses,
 • en kylenergimätare ska ha genomgått typkontroll och produktverifiering, där statistisk kontroll får användas för produktverifieringen,
 • ett ackrediterat laboratorium ska utföra typkontroll samt den kalibrering eller provning som utgör en del av produktverifiering och i fråga om övriga krav ska tillverkaren eller övriga ekonomiska aktörer kunna visa att dessa är uppfyllda,
 • det laboratorium som ska utföra typkontroll ska vara oberoende i förhållande till det företag vars kylenergimätare det ska bedöma och det får inte ha något användarintresse i mätaren,
 • det laboratorium som utfört typkontrollen ska utfärda ett typintyg,
 • kylenergimätare ska åtföljas av en försäkran från tillverkaren om att mätaren uppfyller föreskrivna krav, och
 • vissa uppgifter som avser mätaren ska finnas tillgängliga vid tillsyn hos den som tar i bruk en kylenergimätare.

Remissvaren ska ha kommit in till Swedac senast den 7 juli 2022. Svara till registrator@swedac.se och ange ärendenummer 2022/293 i ämnesraden.

STAFS 2023:X

Konsekvensutredning

 

 

Förslag om elmätsystem som nyligen varit ute på remiss

Genomgången av remissvaren är avslutad avseende förslag till

 • nya föreskrifter om mätsystem för mätning av överförd el, och
 • nya föreskrifter om mätare för aktiv elenergi

Swedac har upprättat en remissammanställning av de svar som inkommit och Swedacs kommentarer. Sammanställningen finns tillgänglig på begäran.

Föreskriftsförslagen har anmälts som tekniska regler till Kommerskollegium och beslut om föreskrifterna kommer att kunna fattas först när anmälningsförfarandet är slutfört. Föreskrifterna beräknas som tidigast kunna träda i kraft den 1 januari 2023.

 

Förslag om taxameterutrustning som nyligen varit ute på remiss

Genomgången av remissvaren är avslutad avseende förslag till

 • nya föreskrifter och allmänna råd om tillsatsanordningar till taxametrar,
 • nya föreskrifter om taxametrar, och
 • nya föreskrifter om installation och besiktning av taxameterutrustning

Swedac har upprättat remissammanställningar av de svar som inkommit och Swedacs kommentarer. Sammanställningarna finns tillgängliga på begäran.

Föreskriftsförslagen avseende taxametrar och tillsatsanordningar till taxametrar har anmälts som tekniska regler till Kommerskollegium och beslut om samtliga föreskrifter kommer att kunna fattas först när anmälningsförfarandet är slutfört. Föreskrifterna beräknas som tidigast kunna träda i kraft den 1 augusti 2022.

 

Förslag om vatten- och värmeenergimätare som nyligen varit ute på remiss

Genomgången av remissvaren är avslutad avseende förslag till

 • nya föreskrifter om vattenmätare, och
 • nya föreskrifter om värmeenergimätare

Swedac har upprättat en remissammanställning av de svar som inkommit och Swedacs kommentarer. Sammanställningen finns tillgänglig på begäran.

Föreskriftsförslagen har anmälts som tekniska regler till Kommerskollegium och beslut om föreskrifterna kommer att kunna fattas först när anmälningsförfarandet är slutfört. Föreskrifterna beräknas som tidigast kunna träda i kraft den 1 oktober 2022.