Här finns information om Swedacs pågående arbete med föreskrifter.

Upphävande av STAFS 2007:20 och STAFS 2007:21

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) remitterar nu ett förslag till upphävande av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:21) om evalueringsorganisationer som utvärderar IT-säkerhet samt föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:21) om ackreditering av organ som certifierar IT-säkerhet.

Det är frivilligt att svara på remissen, men alla svar bidrar till ett bättre regelverk. Remissvaren ska skickas till registrator@swedac.se eller som brev till adressen nedan och ha inkommit till Swedac senast den 28 oktober.
2019. Vänligen ange diarienummer 2019/1204 för att underlätta vår hantering av ert svar.

Förslag till ändringsföreskrift

Konsekvensutredning