Hoppa till innehållet
Lag & Rätt

Här finns information om Swedacs pågående arbete med föreskrifter.

Förslag om elmätsystem som nyligen varit ute på remiss

Genomgången av remissvaren är avslutad avseende förslag till

  • nya föreskrifter om mätsystem för mätning av överförd el, och
  • nya föreskrifter om mätare för aktiv elenergi

Swedac har upprättat en remissammanställning av de svar som inkommit och Swedacs kommentarer. Sammanställningen finns tillgänglig på begäran.

Föreskriftsförslagen har anmälts som tekniska regler till Kommerskollegium och beslut om föreskrifterna kommer att kunna fattas först när anmälningsförfarandet är slutfört. Föreskrifterna beräknas som tidigast kunna träda i kraft den 1 januari 2023.

 

Förslag till föreskrifter om kylenergimätare och värmekostnadsfördelare som nyligen varit ute på remiss

Genomgången av remissvaren är avslutad avseende förslag till

  • föreskrifter om kylenergimätare, och
  • föreskrifter om värmekostnadsfördelare

Swedac har upprättat remissammanställningar av de svar som inkommit och Swedacs kommentarer. Sammanställningarna finns tillgängliga på begäran.

Föreskriftsförslagen har anmälts som tekniska regler till Kommerskollegium och beslut om föreskrifterna kommer att kunna fattas först när anmälningsförfarandet är slutfört. Föreskrifterna beräknas som tidigast kunna träda i kraft den 1 februari 2023.

 

 

Förslag till Swedacs föreskrifter och allmänna råd om organ som utför bedömning av överensstämmelse och som ska anmälas eller utses samt upphävande av STAFS 2002:5, STAFS 2011:5 och STAFS 2015:6

Swedac har genomfört en översyn av föreskrifterna om utsedda och anmälda organ (STAFS 2002:5, STAFS 2011:5 och STAFS 2015:6). Som ett resultat av denna översyn föreslås nu en ny föreskrift som innehåller de allmänna krav som ställs på utsedda och anmälda organ, oavsett verksamhetsområde. Förslaget innebär inte några större förändringar i sak utan syftet är att samla, tydliggöra och förenkla regelverket.

STAFS 20XX:X

Konsekvensutredning

Paragrafnyckel