Här finns information om Swedacs pågående arbete med föreskrifter.

Swedac skickar nu följande förslag på föreskriftsändring med konsekvensutredning på remiss:

Swedac har tagit fram ett förslag till ändring av Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2009:8) om mätsystem för mätning av överförd el samt en konsekvensutredning. Föreskrifterna är en följd av ändringar gällande krav på funktionskrav på elmätare i förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (mätförordningen).

Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 september 2019. Övergångs-bestämmelserna medger att äldre bestämmelser får tillämpas t o m 1 jan 2025 som är det datum som mätförordningens bestämmelser träder i kraft.

Föreskriftsförslag
Konsekvensutredning

Ni bereds härmed tillfälle att lämna skriftliga synpunkter på förslag och konsekvensutredning till registrator@swedac.se senast den 11 mars 2019.
Vänligen ange diarienummer 2018/2363.