Hoppa till innehållet
Tjänster

En man och kvinna pratar med varandra

Fördelar med ackreditering

Syftet med ackreditering är att bidra till att varor och tjänster kan röra sig på marknaden, i Sverige men också inom Europa och resten av världen.

Ackreditering bekräftar kompetens enligt internationella standarder. Alla ska kunna lita på att till exempel ett ackrediterat laboratorium har tillräcklig kunskap, rutiner och metoder för att sköta sin uppgift.

Tilliten bidrar till att möta ökande krav på kvalitet och säkerhet som finns på varor och tjänster. Enkelt uttryckt är ackreditering en harmoniserad, öppen och repeterbar metod som

  • gör innovation möjligt,
  • effektiviserar myndigheters användning av sina egna resurser,
  • ökar konsumenters och företags förtroende för varor och tjänster,
  • gör att rättsliga krav kan uppfyllas till rimlig kostnad.

Ackreditering är en metod som kan användas av offentliga verksamheter, vilket i förlängningen ger positiva effekter även för företag och konsumenter. Metoden kan också användas direkt av organisationer. Till exempel kan laboratorier ackreditera sig för att stärka sitt kvalitetsarbete och i förlängningen stärka vad de kan erbjuda kunden.

Ackreditering kan också användas genom att offentliga verksamheter eller företag anlitar ackrediterade organisationer för att få ett kvalitetssäkrat arbete utfört.

På så vis kan ackreditering på olika sätt se till att varor och tjänster kan handlas globalt i ett system där alla parter kan känna tillit.

Ackrediteringens värde vid upphandling och uppföljning

Offentlig upphandling påverkar samhällsekonomin. Staten, landstingen och kommunerna köper allt från kontorsmaterial, idrottsarenor och konsulttjänster till sjukvård och omsorg.

Ackreditering kan förenkla upphandlande myndigheters arbete att utforma upphandlingsunderlag, underlätta bedömning och utvärdering vid tilldelningsbeslut samt vid uppföljning.

Som exempel kan nämnas att en upphandlande enhet eller myndighet kan ställa krav på att leverantören, produkten eller processen ska vara certifierad enligt en standard. Det är då ett kvalificeringskrav och det kravet måste vara uppfyllt vid inlämningen av anbudet.

Ett annat exempel där ackreditering kan vara till hjälp är vid uppföljning. Då kan ackreditering användas som ett verktyg för att säkerställa att de ställda kraven inte bara är uppfyllda vid upphandlingstillfället utan att de kontinuerligt uppnås.

Fler exempel:

Ta hjälp av standarden ISO 17029 – en standard för att kvalitetssäkra påståenden och uttalanden

För att den upphandlande organisationen ska få kvalitet på det som upphandlas över tid kan leverantörer inte bara uppfylla ställda krav vid tidpunkten för upphandlingen. För att säkerställa att leverantören lever upp till sina åtaganden bör någon form av uppföljning ske. Ett sätt att göra uppföljning är genom att validera/verifiera ett uttalande eller påstående som lämnats av aktören vid anbudet. Detta görs genom den internationella standarden ISO 17029. Ett ackrediterat verifieringsorgan verifierar då att en aktör uppfyller hela eller delar av ett avtal. Man bekräftar helt enkelt riktigheten av ett uttalande/påstående och att aktören uppfyller de krav som ställts om exempelvis miljö eller jämställdhet. Det innebär en form av kvalitetssäkring och uppföljning som är tryggt och fungerar över tid.

Läs mer om ISO 17029 – en standard för att kvalitetssäkra påståenden och utlåtanden
Se filmen där Magnus och Arne förklarar mer om standarden

Om certifiering och hur du upphandlar certifiering

I den här guiden finns information om certifiering och vad du ska tänka på vid upphandling av certifiering.

Certifiering används i många sammanhang – över hela världen.
Ofta delas certifiering in i kategorierna produkter (inklusive processer, tjänster), personer och ledningssystem. Certifiering utförs av oberoende ackrediterade certifieringsorgan.
Ackreditering ger certifieringsorganen ökad trovärdighet.

Information till upphandlare av ackrediterade laboratorietjänster

I den här guiden får du svar på frågor som kan uppkomma vid upphandling av ackrediterade laboratorietjänster.

Information till kunder av ackrediterade kontrollorgan

I den här guiden får du svar på frågor som kan uppkomma vid upphandling av ackrediterade kontrollorgan.

 

Ackrediteringens värde för tillsynsuppdraget

Offentlig tillsyn görs för att se till att de som utför reglerade uppgifter upprätthåller ställda krav, till exempel att det finns tillräckligt brandskydd och att mat produceras och förvaras på ett hälsosamt sätt. Kommunerna har ett stort ansvar i tillsynskedjan.

Det finns många områden i samhället där den offentliga tillsynen redan i dag tar hjälp av ackreditering. Ta exemplet med kontroll av hissar i bostadshus. Där är det Boverket som bestämmer reglerna för hissar. Sen är det fastighetsägaren som ska se till att besiktningen av hissen görs av ett ackrediterat företag. Slutligen är det upp till kommunen att konstatera att besiktningen genomförts. Tack vare att kontrollen gjorts av ett ackrediterat så kallat kontrollorgan kan kommunen lita på resultatet och behöver inte själv besiktiga hissen. Se fler exempel från Sverige och världen i listan nedan.

Ett annat värde i tillsynsuppdraget är att det går att använda ackreditering för provning, kontroll, certifiering och verifiering som stöd för att göra en första överblick vid ett tillsynsuppdrag. Det vill säga att om det går att använda delar som är utförda av ackrediterade organisationer och därigenom redan är kvalitetssäkrade och kompetensbekräftade. Tillsynen kan då fokuseras på områden där det inte är lika tydligt att de har kontrollerats.

I framtiden skulle tillsyn med hjälp av ackreditering kunna ske inom fler områden. För att det ska vara möjligt gäller att alla inblandade ser en ökad samhällsnytta. En av fördelarna är till exempel ökade möjligheter till likriktning i tillsynen över landet. I en diskussion om framtida vägar till kvalitet kan Swedac redogöra för ackrediteringsverktygets värden.

Fler exempel:

Provning av dricksvatten

Den mikrobiologiska och kemiska kvaliteten såväl som radonhalten i dricksvatten måste fastställas genom analyser. Dessa analyser ska göras av ackrediterade laboratorier enligt standard SS-EN ISO/IEC 17025.

Det är Livsmedelsverket som är föreskrivande myndighet, det vill säga de som sätter upp reglerna för dricksvattenkontroll.

Det rekommenderas även att ackrediterade laboratorier ska anlitas för kontroll av dricksvattenkvalitet i egen brunn.

Kontroll av ekologisk förordning

Kontroll och certifiering av ekologiska livsmedel utförs, på uppdrag av Livsmedelsverket och Jordbruksverket, av certifieringsorgan som ackrediterats av Swedac.

Kontroll av hissar

Det är Boverket som bestämmer reglerna för hissar. Sen är det fastighetsägaren som ska se till att besiktningen av hissen görs av ett ackrediterat företag. Slutligen är det upp till kommunen att konstatera att besiktningen genomförts. Tack vare att kontrollen gjorts av ett ackrediterat så kallat kontrollorgan kan kommunen lita på resultatet och behöver inte själv besiktiga hissen.

Kontroll av cisterner

Cisterner och oljetankar som innehåller brandfarliga vätskor ska besiktigas regelbundet. Swedac ackrediterar de kontrollorganisationer som ska utföra besiktningen. Bedömning vid ackreditering av kontrollorgan för cisterner och oljetankar sker mot standarden SS-EN ISO/IEC 17020.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket och Arbetsmiljöverket är föreskrivande myndigheter, det vill säga de som sätter upp reglerna.

Certifiering sakkunnig brand

Byggnader måste vara säkra. Bland annat i händelse av brand. Det är Boverket som bestämmer vilka regler som gäller.

En kommun kan kräva att vissa kontroller ska utföras av en certifierad sakkunnig person inom brandskydd.

Det är Swedac som ackrediterar de organisationer som kan certifiera personer inom detta område.

Verifiering av växthusgaser

I Sverige omfattas cirka 740 svenska anläggningar inom industri och energiproduktion samt 20 luftfartygsoperatörer av kravet att redovisa utsläpp och överlämna utsläppsrätter.

De som validerar och verifierar dessa rapporter ska vara ackrediterade av Swedac.

Naturvårdsverket fattar beslut om tilldelning av utsläppsrätter och är tillsynsmyndighet. Energimyndigheten ansvarar för Sveriges del i EU:s Unionsregister.

Spelområdet

Alla som bedriver spelverksamhet i Sverige eller spel över internet riktat mot den svenska marknaden ska inneha en spellicens. Licensen utfärdas av Spelinspektionen och syftar till att skydda spelaren och att säkerställa att enbart seriösa aktörer får verka i Sverige

Den som ansöker om licens hos Spelinspektionen för att tillhandahålla spel ska införskaffa ett intyg från ett ackrediterat organ som styrker att all utrustning uppfyller Spelinspektionens föreskrifter (LIFS 2018:8).

Det är Swedac som ackrediterar företag och organisationer som vill kontrollera, prova eller certifiera en spelverksamhet enligt Spelinspektionens föreskrifter.

Internationella exempel

Tillsyn och kvalitetssäkring med hjälp av ackreditering är inte något som bara sker i Sverige. EA har gjort följande sammanställning EA-INF/05 – European Accreditation (european-accreditation.org) av EU lagstiftningen. På Public Sector Assurance webbplats finns många goda exempel från hela världen. Dessutom uppdelade på olika sektorer i samhället.