Hoppa till innehållet
Lag & Rätt

För att det internationella samarbetet inom världshandeln ska fungera krävs det att länder och handelspartners har förtroende för varandras produkter och tjänster. Därför finns det olika internationella avtal som syftar till att främja fri handel mellan olika länder.

Det finns många olika internationella avtal som innehåller krav på produkter och tjänster som importeras till och saluförs i olika länder. Kraven är ofta särskilt inriktade på produkter och tjänster som kan vara farliga för liv, hälsa och miljö. De olika kraven kommer bland annat från världshandelsorganisationen WTO, från avtal som EU har med länder utanför EU eller från avtal mellan olika ackrediteringsorgan.

Det finns även regler om hur någon kan bevisa att produkter och tjänster lever upp till de krav som ställs. Ibland finns det krav på att tillverkaren försäkrar att en produkt eller tjänst lever upp till de aktuella kraven. Det kallas för tillverkardeklaration. I vissa sammanhang krävs det att en oberoende part gör en bedömning av en produkt. Det kallas för tredjepartsbedömning. Ackreditering och certifiering är exempel på sådan tredjepartsbedömning.

Avtal mellan EU och länder utanför EU:s inre marknad som syftar till ömsesidigt erkännande kallas för MRA-avtal (Mutual Recognition Agreements). MRA-avtalen gör att svenska exportföretag redan i Sverige kan få produkter godkända för exportmarknader. Avtal finns mellan EU och Australien, Nya Zeeland, USA, Kanade, Israel, Schweiz och Japan. Avtalen finns på EU-kommissionens webbplats. Där finns även listor över de utsedda organ som finns under varje avtal. Swedac är signatär till det MRA-avtal som ILAC har.

Avtal som ackrediteringsorgan har skrivit under kallas för MLA-avtal (Multilateral Agreement). Avtalen innebär att ackrediteringsorganen jämställer den provning, kalibrering, certifiering och kontroll som sker under ackreditering i alla de länder som har skrivit under avtalet. Swedac är signatär till de MLA-avtal som EA och IAF har.