Hoppa till innehållet
Lag & Rätt

Det finns ett antal olika former av internationella avtal som syftar till en fri handel, exempelvis avtal mellan EU och tredje land, MRA-avtal och avtal mellan ackrediteringsorgan.

För att det internationella samarbetet inom världshandeln ska fungera krävs förtroende länder och handelspartners emellan för varandras produkter och tjänster. En fri handel utan handelshinder främjar ekonomisk tillväxt och är ett mål för den inre marknaden i Europa, men också för världshandeln.

I alla länder ställs krav på produkter och tjänster som importeras till och saluförs i landet. Det finns dels internationella regler inom världshandelsorganisationen WTO, dels regler inom grupper av länder, till exempel i Europa. Dessutom finns även nationella regler som enbart gäller det berörda landet. Ofta är reglerna inriktade på produkter och tjänster som kan vara farliga för liv, hälsa eller miljö.

Det finns vidare regler om hur man bevisar att produkterna och tjänsterna lever upp till de krav som ställs. En möjlighet är tillverkardeklaration, där tillverkaren själv försäkrar att man uppfyller de krav som ställs. Ackreditering och certifiering är exempel på tredjepartsbedömning, det vill säga bedömningar som göra av en oberoende part. Detta krävs i vissa sammanhang.

Avtal mellan EU och tredje land

Det finns avtal mellan EU och länder utanför den inre marknaden, så kallade tredje land.

Avtalen innebär att ett företag eller en organisation i ett land, till exempel Sverige, kan certifiera en produkt enligt regler som gäller i det andra landet. Produkten kan därefter säljas på marknaden i det andra landet utan förnyad provning eller godkännande. Dessa avtal kallas MRA-avtal respektive PECA-avtal.

MRA-avtal

MRA innebär avtal för ömsesidigt erkännande (Mutual Recognition Agreements). Ömsesidigt erkännande är en överenskommelse ackrediteringsorgan emellan att se varandras ackrediteringar som likvärdiga. Det innebär att laboratorier och ackrediterade organ i olika länder följer samma internationella standarder och att tester och besiktningar utförts med rätt kompetens.

MRA-avtalen gör att svenska exportföretag redan i Sverige kan få produkter godkända för exportmarknader. Avtal finns mellan EU och Australien, Nya Zeeland, USA, Kanada, Israel, Schweiz och Japan.

Avtalen kan hämtas från EU-kommissionens webbplats. Här finns även listor över de utsedda organ (Conformity Assessment Bodies) som finns under varje avtal.

Avtal mellan ackrediteringsorgan

Det finns så kallade MLA-avtal mellan ackrediteringsorgan i olika länder. Detta är alltså ett avtal mellan ackrediteringsorgan och inte mellan länder. MLA står för Multilateral Agreement. Avtalen innebär att man jämställer den provning, kalibrering, certifiering och kontroll som sker under ackreditering i samtliga länder som ingår i avtalen.

Swedac har tecknat avtal på europeisk och internationell nivå: EA MLA, IAF MLA och ILAC MRA.