Detta gör Swedac - Swedac

Swedac kontrollerar efterlevnaden av krav på kvalitet och säkerhet i syfte att underlätta för varor och tjänster att fritt röra sig över gränserna. Myndigheten är verksam inom ett stort antal områden och bidrar till tillit i vardagen.

Swedac är nationellt ackrediteringsorgan för Sverige. Myndigheten samordnar även den svenska marknadskontrollen och har ansvar i frågor som rör mätinstrument och ädelmetall. Inom samtliga områden har Swedac internationella uppgifter. Swedac arbetar också med internationella projekt i syfte att bidra till uppbyggnad av infrastruktur för ackreditering och kvalitetskontroll i utvecklingsländer. Instruktion och regleringsbrev från regeringen samt lagstiftning och överenskommelser inom Europa och globalt styr myndighetens verksamhet.

Swedac ligger under två departement; utrikesdepartementet och näringsdepartementet, och rapporterar till EU- och handelsministern.

Swedacs vision lyder: Swedacs verksamhet medverkar till att skapa en öppen och global marknad, ett konkurrenskraftigt näringsliv samt trygga konsumenter och produktanvändare i ett hållbart samhälle.

Swedac:

  • är nationellt ackrediteringsorgan. Detta innebär bland annat att myndigheten ackrediterar laboratorier, certifieringsorgan och kontrollorgan enligt internationella standarder och regelverk.
  • ger andra myndigheter råd i frågor om teknisk kontroll och så kallad bedömning av överensstämmelse
  • är föreskrivande myndighet och tillsynsmyndighet för reglerad mätteknik. Detta innebär att Swedac tar fram regler för mått och vikt och ser till att de följs.
  • är föreskrivande myndighet och tillsynsmyndighet för handel med och tillverkning av ädelmetallarbeten.
  • samordnar de svenska myndigheter som utför marknadskontroll av produkter.
  • ger regeringen expertstöd i EU-arbetet inom myndighetens ansvarsområden.
  • samarbetar med andra länders ackrediteringsorgan och mätteknikmyndigheter för att säkerställa en gemensam tolkning och tillämpning av olika standarder.
  • hjälper utvecklingsländer att bygga upp eller förbättra sina system för teknisk kontroll genom kurser och andra insatser.

Ladda ner dokument