• Upphandling av bedömartjänster

  Inbjudan att lämna anbud i enlighet med angivna förutsättningar i förfrågningsunderlaget och dess bilagor.

 • Ny vägledning för oljeavskiljarsystem

  Swedac har gett ut en ny vägledning, Swedac Doc 18:1 - Kontrollorgan Oljeavskiljarsystem.

 • Ny rapport om hur svensk export kan främjas

  Idag överlämnar Swedac rapporten "Starkare Sverige med öppna system" till regeringen. I uppdraget har Swedac tagit fram underlag för hur svensk export kan främjas genom ackreditering och standardisering.

 • Så påverkas kunderna av Swedacs omlokalisering

  Regeringen har beslutat att hela Swedacs verksamhet ska koncentreras till Borås. För Swedacs dagliga verksamhet innebär det att det kan bli aktuellt med ombokningar för ett mindre antal av Swedacs kunder.

 • Upphandlingar kan förenklas med ackreditering

  Om en upphandling omfattar ett område som kan ackrediteras eller certifieras av ett ackrediterat certifieringsorgan kan upphandlaren ställa krav på verksamheten som lämnar anbud. Detta förenklar den upphandlande myndighetens förarbete.

 • CIN 2, Boverkets föreskrift om certifiering av vissa installatörer inom förnybar energi är acceptansgranskad

  Swedac har acceptansgranskat föreskriften CIN 2. I och med justeringarna som implementerats i den senaste versionen av föreskriften går den nu att använda under ackreditering. Ansökningar kan nu tas emot från certifieringsorgan (SS-EN ISO/IEC 17024:2012) som önskar arbeta med ordningen.

 • Att inte följa upp upphandlingar kan gynna oseriösa aktörer

  Drygt hälften av kommunerna i Stockholms län saknar en skriftlig rutin för att säkerställa att alla krav efterlevs vid en upphandling. Det visar en undersökning som LO-distriktet i Stockholms län genomför varje år. Samtidigt har uppföljning av upphandlingar blivit en het fråga. Swedac menar att ackrediterad provning, kontroll eller certifiering kan förenkla uppföljningen av en upphandling.

 • Ny nationell handlingsplan för radon

  Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i inomhusluft orsakar omkring 500 lungcancerfall varje år i Sverige. För att minska människors exponering för radon krävs åtgärder. Därför har Swedac tillsammans med sex andra myndigheter tagit fram en nationell handlingsplan.

 • Swedac håller informationsdagar om reviderade ISO 17025

  I december förra året uppdaterades de allmänna kompetenskraven för provnings- och kalibreringslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018. För att förtydliga vad den nya versionen av innebär, arrangerar Swedac två informationsdagar.

 • Samrådsmöte – personcertifieringsorgan för pannoperatörer

  I slutet av förra året började nya föreskrifter för användning och kontroll av trycksatta anordningar att gälla. Den 13 april anordnar Arbetsmiljöverket och Swedac ett inledande samråd för företag som söker eller kommer att söka om ackreditering inom området.