Här finns aktuella upphandlingar av bedömartjänster och experttjänster till internationella projekt.

Upphandling av internationella experttjänster

Inbjudan att lämna anbud i enlighet med de angivna villkoren i nedanstående förfrågningsunderlag och dess bilagor.

Förfrågningsunderlag
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Avtalsperiod: 2017-07-01–2018-06-30
Anbudet är bindande till 2017-12-03.

Senaste anbudsdag är 2017-06-03, med post eller digitalt.

Anbud i pappersform skickas till:
Swedac
Registrator
Box 878
501 15 BORÅS

Märk kuvertet med ”Anbud, dnr 2017/1247”.

Om anbudet skickas digitalt, skickas detta till ”Visma Tendsign Anbud” via länk:
http://www.tendsign.com/lamna-anbud/%20%20

Swedacs övriga upphandlingar annonseras i databasen Visma TendSign.