Hoppa till innehållet
Tjänster

För att ansöka om ackreditering använder du formuläret nedan och bifogar de obligatoriska bilagorna. Observera att för ansökningar inom vissa områden behöver du även fylla i kompletterande uppgifter i avsedd blankett, se lista nedan.

Vilka krav som ställs på dig som vill bli ackrediterad inom ett område framgår under respektive ämnesområde.
Om ämnesområde saknas kan ansökan om acceptans av ordning behövas.
Du bekräftar med din ansökan att du är införstådd med reglerna för sökt ackrediteringsområde och att du förbinder dig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera alla förändringar som kan påverka ackrediteringen.

Om din ansökan ej blir bekräftad med diarienummer inom en vecka,
bör kontakt tas med registrator via telefon 0771-99 09 00 eller registrator@swedac.se

Om du vill veta hur det går till att ansöka om ackreditering, titta gärna på den här filmen.

Ansökan om ackreditering

Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediteringsområdet och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera alla förändringar som kan påverka ackrediteringens innehåll. En ansökningsavgift om 4 000 kr ska betalas av den som i enlighet med 5 § STAFS 2022:14 inkommer med en ansökan om ackreditering. Härmed ansöker vi om ackreditering hos Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac).

Typ av ackreditering
Ackreditering önskas mot följande standard

Bilagor att bifoga ansökan (obligatoriskt)

 • Kopia på registreringsbevis (Bolagsverket/Skatteverket)*
 • Ert ledningssystem**
 • Protokoll från ledningens genomgång om möjligt
 • Protokoll från utförd internrevision om möjligt
 • Riskanalys för opartiskhet
 • Förteckning över områden/metoder som ni önskar ska ingå i ackrediteringen
 • Förteckning över deltagande i provnings- och kalibreringsjämförelser
 • Blankett med kompletterade uppgifter för det område du ansöker om ackreditering för. Återfinns längre ner på den här sidan

* Erfordras inte för statlig-, kommunal- eller landstingsverksamhet
** Tänk på att även följande ska framgå ur kvalitetssystemet:

 • Den ackrediterade verksamhetens organisatoriska ställning i organisationen, i det fall ackrediteringen endast berör en del av organisationen. Detta får gärna göras med hjälp av organisationsscheman.
 • Vilka nyckelpersoner som kommer att arbeta i den ackrediterade verksamheten, inklusive huvudsakliga arbetsuppgifter.
 • Ange om ni avser att använda underleverantörer för delar av verksamheten ni avser att ackreditera er för. Om så är fallet, bifoga uppgifter om vilka underleverantörer ni anlitar och vilka tjänster som ni köper av dem.
 • Ange om ni avser att utföra interna kalibreringar av era instrument och maskiner. Om så är fallet, bifoga en lista över de instrument, storheter, mätområden detta gäller.
 • Ange om ni kommer att arbeta med ackrediterad verksamhet utanför era fasta lokaler (fältverksamhet).

Swedacs behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och dataskyddsförordningen (GDPR).
Läs mer här.

Lägg till fler filer

Namn och adressuppgifter

Fakturaadress

Om möjligheten finns att ta emot elektronisk faktura, fyll i ett eller båda fälten nedan
Arbetsställe/ort där det ackrediterade arbetet kommer att utföras (om annan än ovan)
Behörig firmatecknare/verksamhetsansvarig för den ackrediterade verksamheten
Person som har tekniskt ansvar för den ackrediterade verksamheten
Person som ansvarar för upprätthållande av kvalitetssystem för den ackrediterade verksamheten (t.ex. kvalitetsansvarig eller kvalitetschef)
Kontaktperson mot Swedac i frågor rörande ackreditering
Övrig information

Anmälda organ

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter enligt byggproduktförordningen (CPR), 305/2011/EU

Ansökan om ändrad omfattning av anmälan som anmält organ för uppgifter enligt byggproduktförordningen (CPR), 305/2011/EU

Ansökan om ändrad omfattning av anmälan som anmält organ för uppgifter enligt byggproduktförordningen (CPR), 305/2011/EU – vid flexibel ackreditering

Arrangör kompetensprövning/producent referensmaterial

Ansökan om ackreditering som arrangör av program för kompetensprövning alt. Producent av referensmaterial

Certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

ILACs MRA-märke / IAFs MLA-märke

Ansökan om användande av ILACs MRA-märke / IAFs MLA-märke

Kontrollorgan

Ansökan om ackreditering som kontrollorgan inom området kontroll av cisterner

Ansökan om ackreditering som kontrollorgan fordon (ej fordonsbesiktning)

Ansökan om ackreditering som kontrollorgan för fordonsbesiktning

Försäkran - om oberoende från taxinäringen

Ansökan om ackreditering som kontrollorgan inom området återkommande kontroll av gasflaskor

Ansökan om ackreditering som kontrollorgan inom området trycksättning med gas

Ansökan om ackreditering som kontrollorgan övriga områden

Laboratorium

Ansökan om ackreditering som laboratorium

Verifieringsorgan/Valideringsorgan

Ansökan om ackreditering som verifieringsorgan/valideringsorgan

Övrigt

Ansökan om ackreditering inom övriga områden