Hoppa till innehållet
Tjänster

Nedan finns ansökningsblanketter i form av ifyllningsbara pdf-formulär för ackreditering inom olika områden samt pdf att skriva ut för områdena Anmälda organ och Arrangör kompetensprövning/producent referensmaterial. Ett formulär för en generell ansökan finns längst ner att använda i de fall ingen av de andra blanketterna är lämpliga.

Vilka krav som ställs på dig som vill bli ackrediterad inom ett område framgår under respektive ämnesområde.
Om ämnesområde saknas kan ansökan om acceptans av ordning behövas.
Du bekräftar med din ansökan att du är införstådd med reglerna för sökt ackrediteringsområde och att du förbinder dig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera alla förändringar som kan påverka ackrediteringens innehåll.

Om din ansökan ej blir bekräftad med diarienummer inom en vecka,
bör kontakt tas med registrator via telefon 0771-99 09 00 eller registrator@swedac.se

Kontrollorgan

B170 Ansökan om ackreditering – kontrollorgan
B170/1 Bilaga A: Cisterner och ADR-tankar
B170/2 Bilaga B: Fordon – ej fordonsbesiktning
B170/4 Bilaga D: Återkommande kontroll av gasflaskor
B170/5 Bilaga E: Trycksättning med gas
B170/6 Bilaga F: Fordonsbesiktning
B170/7 Bilaga G: Övriga områden. Används endast om ansökan gäller fler än ett arbetsställe/ort
B100 Försäkran – om oberoende från taxinäringen

 

Laboratorier

B171 Ansökan om ackreditering – Laboratorieverksamhet
B171/1 Bilaga A: Endast om ansökan gäller mer än en arbetsort

 

Certifieringsorgan

B172 Ansökan om ackreditering – Certifieringsorgan

 

Verifieringsorgan/Valideringsorgan

B207 Ansökan om ackreditering – Verifieringsorgan/Valideringsorgan

 

Anmälda organ

B153/1 Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning
B185/1 Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter enligt byggproduktförordningen (CPR), 305/2011/EU
B185/2 Ansökan om ändrad omfattning av anmälan som anmält organ för uppgifter enligt byggproduktförordningen (CPR), 305/2011/EU
B185/3 Ansökan om ändrad omfattning av anmälan som anmält organ för uppgifter enligt byggproduktförordningen (CPR), 305/2011/EU – vid flexibel ackreditering

 

Arrangör kompetensprövning/producent referensmaterial

B200 Ansökan om ackreditering – Arrangör av program för kompetensprövning alt. Producent av referensmaterial

 

ILACs MRA-märke / IAFs MLA-märke

B199 Ansökan om användande av ILACs MRA-märke / IAFs MLA-märke

 

 

 
Ansökan om ackreditering

Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediteringområdet och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera alla förändringar som kan påverka ackrediteringens innehåll.

Härmed ansöker vi om ackreditering hos Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac).

Typ av ackreditering

Namn och adressuppgifter

Juridisk person för den ackrediterade verksamheten
Arbetsställe/ort där det ackrediterade arbetet kommer att utföras (om annan än ovan)
Behörig firmatecknare/verksamhetsansvarig för den ackrediterade verksamheten
Person som har tekniskt ansvar för den ackrediterade verksamheten
Person som ansvarar för upprätthållande av kvalitetssystem för den ackrediterade verksamheten (t.ex. kvalitetsansvarig eller kvalitetschef)
Kontaktperson mot Swedac i frågor rörande ackreditering
Företagets juridiska status
Ackreditering önskas mot följande standard
Bilagor att bifoga ansökan (obligatoriskt)
  • Kopia på registreringsbevis (Bolagsverket/Skatteverket)*
  • Ert kvalitetssystem**
  • Kopia på protokoll från ledningens genomgång
  • Kopia på protokoll från utförd internrevision samt genomförda övervakningar
  • Förteckning över områden/metoder som ni önskar ska ingå i ackrediteringen samt deltagande i provnings- och kalibreringsjämförelser

* Erfordras inte för statlig-, kommunal- eller landstingsverksamhet

** Tänk på att även följande ska framgå ur kvalitetssystemet:

  • Den ackrediterade verksamhetens organisatoriska ställning i den juridiska personen i det fall ackrediteringen endast berör en del av den juridiska personen. Detta får gärna göras med hjälp av organisationsscheman.
  • Vilka nyckelpersoner som kommer att arbeta i den ackrediterade verksamheten, inklusive huvudsakliga arbetsuppgifter.
  • Ange om ni avser att använda underleverantörer för delar av verksamheten ni avser att ackreditera er för. Om så är fallet, bifoga uppgifter om vilka underleverantörer ni anlitar och vilka tjänster som ni köper av dem.
  • Ange om ni avser att utföra interna kalibreringar av era instrument och maskiner. Om så är fallet, bifoga en lista över de instrument, storheter, mätområden detta gäller.
  • Ange om ni kommer att arbeta med ackrediterad verksamhet utanför era fasta lokaler (fältverksamhet).