Hoppa till innehållet
Tjänster

Ackreditering är en kompetensprövning som görs enligt internationella standarder.
Ackreditering ger större trygghet för kunder och innebär ökad konkurrenskraft. Det ger ordning och reda i verksamheten och minimerar risken för fel. På denna sida finns vägen till ackreditering samlad.

Mer information om ackrediteringens roll och fördelar hittar du här.
Steg-för-steg-guiden och övrig information på den här sidan finns också som nedladdningsbara-pdf:er via länkarna nedan.

Nyackreditering steg för steg
Frågor och svar om ackreditering
Vilken avgift ska vårt företag betala?
Ordlista ackreditering
Bedömning inför nyackreditering – övergripande beskrivning

Steg för steg

1. FörberedelserInnefattar din verksamhet kalibrering, provning, kontroll, produktcertifiering, certifiering av ledningssystem, personcertifiering, verifiering, produktion av referensmaterial eller kompetensprövning är det möjligt att ni att kan bli ackrediterade enligt en internationell standard. Ackreditering är ett sätt att visa kvalitet och kompetens och ger en trygghet till era kunder.
Ta reda på vilken eller vilka standarder och krav som är relevanta för verksamheten. Krav- och vägledningsdokument finns samlade på sidan ämnesområden.

2. Ansökan
Ansökan om ackreditering görs på swedac.se. I ansökan anger du som kund vilka områden, branscher eller metoder som du vill bli ackrediterad för. Swedac bekräftar att ansökan har mottagits och kontrollerar att den är komplett.

Utifrån ackrediteringens omfattning lämnar Swedac besked om kostnad och kommer med förslag på bedömningsledare, bedömarteam och en grovplanering för ackrediteringsuppdraget.

3. Planering
Swedac planerar ackrediteringsuppdraget i samråd med kunden och anlitar eventuella externa experter.

4. Bedömning
Bedömning på plats görs vid ett insynsbesök där Swedacs bedömningsledare deltar, ibland tillsammans med ytterligare interna eller externa bedömare.
Bedömningen omfattar dels kundens organisatoriska ledningssystem, dels utrustning och kompetens hos ledning och personal. För ackreditering av laboratorier och vissa kontrollorgan kompletteras bedömningen med jämförelsemätningar och kalibreringar. Vid vissa former av ackreditering observerar Swedac när det ackrediterade organet utför sitt arbete.
Bedömningen avslutas med att Swedacs representanter redogör för hur Swedac ser på verksamheten och beskriver eventuella avvikelser från kraven.

5. Korrigeringar
Eventuella avvikelser från kraven ska åtgärdas av kunden inom fyra månader. Swedac tar ställning till om åtgärderna kan accepteras. Vid allvarliga eller omfattande brister kan ett återbesök bli aktuellt. När alla avvikelser har åtgärdats kan bedömningsledaren rekommendera en ackreditering.

6. Beslut
Beslut om ackreditering meddelas inom två månader från att nödvändigt underlag har inkommit till Swedac. Handläggningstiden kan vid högst ett tillfälle förlängas med upp till en månad om det är nödvändigt på grund av utredningen av ackrediteringsärendet. Beslutet skickas till kunden tillsammans med ett ackrediteringsbevis.
Ackrediteringen är inte tidsbegränsad utan gäller tillsvidare under förutsättning att kraven uppfylls.

7. Tillsyn
Ungefär sex månader efter det att ackreditering beviljats sker ett kompletterande tillsynsbesök för att kontrollera om den ackrediterade verksamheten har kommit igång enligt plan. Ett ackrediteringsbeslut följs alltid upp genom regelbundna tillsynsbesök, initialt en gång om året. Syftet är att bedöma om verksamheten fortsatt uppfyller kraven. Kostnad för tillsynen tas ut i form av en årsavgift. Vart fjärde år görs en heltäckande utvärdering, en förnyad bedömning.

Ladda ned informationen som pdf, Nyackreditering steg för steg.

Frågor och svar

Vad är ackreditering?

Ackreditering är en form av kvalitetssäkring som innebär ett helhetsgrepp för att säkerställa att krav uppfylls. Kraven omfattar många aspekter av en verksamhet. Ackreditering är ett formellt erkännande att en organisation har kompetens att utföra vissa specificerade uppgifter och innebär att det regelbundet kontrolleras att verksamheter uppfyller alla krav.

Vem kan bli ackrediterad?

Företag, verksamhet eller organisation (exempelvis bolag, enskild firma, myndighet, kommun och region) som innehar rättslig handlingsförmåga kan ackrediteras. Ackreditering förekommer inom många områden, till exempel inom hälso- och sjukvård, anläggningar, miljö och livsmedel, industri, fordon och certifiering. Det går inte att ackreditera ett helt sjukhus men däremot ett laboratorium som analyserar blodprover. Det går inte att ackreditera en bil, men alla företag som ägnar sig åt bilbesiktning måste vara ackrediterade.

Vem kan ackreditera?

Det är bara myndigheten Swedac som ackrediterar i Sverige.

Inom vilka områden kan man vara ackrediterad?

Swedacs webbplats finns förteckning över de områden som man kan bli ackrediterad för.

Vad händer om Swedac inte ackrediterar mot det området som jag vill bli ackrediterad för?

Ackreditering är ett system som utvecklas kontinuerligt och det tillkommer nya ackrediteringsområden. Kontakta oss gärna om du har frågor eller önskemål om ackreditering inom nya områden.

Hur och när återkopplar Swedac på min ackrediteringsansökan?

När Swedac mottagit ackrediteringsansökan upprättas ett ärende och ett bekräftelsemail skickas till kunden med tilldelat ärendenummer. Efter att komplett dokumentation för ansökan inkommit är Swedacs mål att inom 4 veckor skicka en kostnadsberäkning som du som kund behöver acceptera innan ackrediteringsprocessen kan fortsätta.

Vad kostar det att bli ackrediterad?

Kostnaden för ackreditering baseras på flera faktorer, såsom ackrediteringsområde, antal metoder som ska bedömas och organisationens storlek. Ackreditering är ett långsiktigt åtagande som medför återkommande tillsyn. Kostnad för detta tas ut i form av en årsavgift. Mer information om Swedacs prismodell finns här.

Vad bedöms vid en nyackreditering?

Vid nyackreditering, alltså första gången en organisation blir ackrediterad för ett visst område, genomförs bedömningen i två steg:

1. Jämförelse mellan Swedacs samt eventuella andra myndigheters krav och kundens dokumentation. Dokumentationen kan bland annat omfatta kvalitetsmanual, rutiner, med mera. Denna jämförelse görs till stor del före besöket på plats.

2. Jämförelse mellan de dokumenterade arbetsrutinerna och deras praktiska tillämpning i verksamheten.
Kontroll att övrig kvalitetsdokumentation är känd och tillämpad i praktiken.
Bedömningen omfattar dels kundens organisatoriska ledningssystem, dels utrustning och kompetens hos ledning och personal. För ackreditering av laboratorier och vissa kontrollorgan kompletteras bedömningen med jämförelsemätningar och kalibreringar.
Vid vissa former av ackreditering observerar Swedac när det ackrediterade organet utför sitt arbete. Det kan ske antingen hos det ackrediterade organet eller när det ackrediterade organet arbetar hos sina kunder. Det kallas bevittning.

Hur lång tid brukar en bedömning pågå?

Tid för bedömning varierar beroende på ackrediteringsomfattning och område. Vanligtvis tar en bedömning mellan en till tre dagar.

Ladda ned informationen som pdf, Frågor och svar om ackreditering.

Liten ordlista

Ackrediterade organ

Ackrediterade organ är en samlingsbeteckning för de företag och organi­sationer som är ackrediterade. Ackrediterade organ är kunder till Swedac. De kan indelas i fem huvudsakliga kategorier; laboratorier, kontrollorgan, certifieringsorgan, verifieringsorgan och arrangör av program.

Ackreditering

Ackreditering är ett formellt erkännande att en organisation har kom­petens att utföra vissa specificerade uppgifter inom provning, kontroll, certifiering, verifiering och arrangör av program. Det innebär att Swedac som myndighet regelbundet och oberoende granskar så att kompetens och arbetsrutiner följer fastställda krav enligt internationell standard eller myndigheters föreskrifter.

Ackrediteringssymbol

Ackrediteringssymbolen är ett bevis på att en verksamhet är ackrediterad. Symbolen innebär att verksamheten bedömts och godkänts enligt en viss standard. Enbart av Swedac godkända verksamheter får använda ackrediteringssymbolen. Varje ackrediteringssymbol är unik. Symbolen är uppbyggd av Swedacs ackrediteringsmärke tillsammans med det ackrediterade organets ackrediteringsnummer, aktuell kontrollform och kontrollformsstandard.
Läs mer i STAFS 2020:1 och Swedac DOC 20:1.

Ackrediteringsomfattning

Specifika aktiviteter relaterade till bedömning av överensstämmelse för vilka ackreditering har sökts eller meddelats.

Ackrediteringsområde

Område för vilket samma ackrediteringsordning gäller.

Ackrediteringsordning

Regler och procedurer relaterade till ackreditering av organ för vilka samma krav ställs.

Bedömarteam

Bedömarteamet är den grupp av personer som tillsammans genomför bedömningar på plats hos Swedacs kunder. Bedömarteam kan bestå av såväl anställda på Swedac som anlitade externa tekniska bedömare.

Bedömningsledare

Bedömningsledare ansvarar för bedömning och tillsyn av Swedacs kunder. Bedömningsledare är anställda av Swedac eller kontrakterad.

Bedömning av överensstämmelse

Bedömning av överensstämmelse är en process där det visas om speci­ficerade krav avseende en produkt, en anläggning, en process, en tjänst, ett system, en person eller en organisation är uppfyllda.

Bevittning

Bevittning innebär att Swedac observerar när det ackrediterade organet utför sitt arbete. Det kan ske antingen hos det ackrediterade organet eller när det ackrediterade organet arbetar hos sina kunder. Det är ett sätt att säkerställa att ackrediterade organ genomför sitt arbete på korrekt sätt. Bevittning förekommer vid vissa former av ackreditering.

Bedömning inför nyackreditering

Bedömning inför nyackreditering är den granskning och bedömning på plats som Swedac genomför i samband med ansökan om ackreditering för den som inte tidigare varit ackrediterad. För den som redan är ackrediterad används begreppet tillsyn.

Jämförelsemätning

Jämförelsemätning benämns också kompetensprövning och är bestämning av deltagarnas prestation mot förutbestämda kriterier genom interlabora­tiva jämförelser. Program för kompetensprövning kan också benämnas provnings­ och kalibreringsjämförelse, ringtest, interlaborativa jämförelse­program, extern kvalitetskontroll, etc.

Kalibrering

Kalibrering är en jämförelse mellan en referens (mätnormal) och det instru­ment som ska kalibreras. Vid jämförelsen bestäms hur mycket instrumentet avviker från referensen. För att en kalibrering skall vara pålitlig måste man använda en referens som är kalibrerad av en riksmätplats eller vid ett för ändamålet ackrediterat kalibreringslaboratorium.

Mätosäkerhet

Mätosäkerhet är ett mått på hur väl ett mätresultat kan bestämmas i förhållande till vårt internationella SI system. Resultatet av en kalibrering eller provning presenteras normalt sett med en tillhörande mätosäkerhet. Detta har som syfte att ge mottagaren av resultaten information om hur stor tillförlitlighet denne kan sätta till resultatet när det till exempel ska jämföras med uppsatta gränser.

Standard

En standard är dokument som anger regler, riktlinjer eller kännetecken för aktiviteter och deras resultat. Standarder avser att tillgodose behov och önskemål från olika parter och upprättas i konsensus samt fastställs av ett erkänt organ. I Sverige är det de tre standardiseringsorganen SIS, SEK och ITS som driver och samordnar utveckling av standarder inom sina respektive områden. Den kompetensprövning som ackreditering innebär görs enligt standarder. Mycket inom ackreditering handlar om att följa specifika standarder.

Tekniska bedömare

Tekniska bedömare är experter som genomför bedömning och tillsyn inom specifika områden som kräver djup expertkompetens. Tekniska bedömare kan vara anställd av Swedac eller kontrakterad.

Tillsyn

Tillsyn är den granskning och bedömning som Swedac genomför av ackrediterade verksamheter. Tillsynen kan genomföras dels genom fysiska platsbesök av Swedac och dels genom granskning av underlag som Swedac genomför på distans.

Ladda ned informationen som pdf, Ordlista ackreditering.