Logotyp
Närbild på en vattendroppe

Krav på vattenmätare

Regelverket riktar till VA-huvudmän som levererar kallvatten till bostäder. VA-huvudmannen ska se till att vattenmätarna uppfyller föreskrivna krav när de tas i bruk och när de låter genomföra återkommande kontroll på vattenmätarna efter nedtagning. VA-huvudmannen ska se till att vattenmätare får i drift inte ha felvisning som överstiger de värden som anges i gällande föreskrifter.

För att avgöra om en vattenmätare uppfyller föreskrivna krav när den kommer ut på marknaden ska tillverkaren eller importören anlita ett anmält organ som kan godkänna den. På samma sätt ska en VA-huvudman anlita ett ackrediterat kontrollorgan för att utföra återkommande kontroll. De anmälda organen och kontrollorganen är kompetensbedömda genom ackreditering.

Kontrollorgan och anmälda organ

Ett anmält organ gör en oberoende bedömning av överensstämmelse av produkten innan den tillhandahålls på marknaden (så kallad typgodkännande), anmält organ kontrollerar produkter innan de används på marknaden oavsett fabrikat (EU-försäkran av överensstämmelse). Vilka de anmälda organen är och vad deras anmälan omfattar framgår av EU-kommissionens databas Nando. Tjänster utförda av ett anmält organ är giltiga inom hela EU.

En tillverkare kan vara certifierad att som tillverkare med kvalitetskontroll under ett anmält organ utföra kontrollen före användning.

Ett kontrollorgan är ackrediterat och kompetensbedömt av Swedac ackreditering. Vilka de är återfinns på Swedacs hemsida.

Kontrollorgan utför kontroll att ett mätinstrument fortfarande uppfyller kraven som när den sattes på marknaden enligt nationella krav. När exempelvis försegling (plombering) brutits, efter service/justering, skall en ny kontroll och försegling göras av mätinstrumentet av ett ackrediterat kontrollorgan.

Läs mer om ackreditering här.

Krav på tillverkare, importörer och distributörer

Bestämmelser om hur vattenmätare får vara konstruerade finns i STAFS 2016:1 om mätinstrument och i STAFS 2022:4 om vattenmätare.

En mätutrustning som uppfyller föreskrifternas krav ska ha genomgått en bedömning av överensstämmelse och vara märkt enligt nedan. Vid den metrologiska tilläggsmärkningen (M) finns två siffror som är årtalet för när märkningen sattes dit. De fyra sista siffrorna identifierar det anmälda organet som tillverkaren eller importören valt att anlita.

CE M21 1234

I och med att mätinstrumentet förses med ovanstående märkning garanterar tillverkaren att instrumentet uppfyller kraven i ovanstående föreskrifter. Varje mätinstrument som släpps ut på marknaden ska levereras med en försäkran att instrumentet uppfyller kraven, en så kallad EU-försäkran om överensstämmelse (utfärdas av anmält organ).

Övrig dokumentation som ska finnas tillgänglig hos tillverkaren/importören är de underliggande dokumenten till EU-försäkran, exempelvis EU-typintyg.

Krav på användare

Användare när det gäller vattenmätare är inte konsumenten, utan den som använder vattenmätaren för att ta betalt för vatten (VA-huvudmannen).

En VA-huvudman som använder vattenmätare för att debitera för förbrukning av vatten i bostäder är skyldig att:

  • använda en vattenmätare som uppfyller kraven i föreskrifterna (STAFS 2016:1 och STAFS 2022:4)
  • anlita ett kontrollorgan för att genomföra kontroll enligt STAFS 2007:2 om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare.
  • använda en vattenmätare som är konstruerad för de temperaturer som kan förutses. 

Det ska finnas dokumentation som identifierar vattenmätaren och man ska kunna spåra mätaren till den dokumentation som visar att den är godkänd att användas, till exempel en EU-försäkran om överensstämmelse.

Informationsmaterial

För tillfället finns inget informationsmaterial.

Tillsyn och marknadskontroll

Swedac har rätt att utföra tillsyn över att vattenmätare i drift, som VA-huvudmännen använder, uppfyller gällande krav.

Tillsynen inleds ofta med att VA-huvudmannen får svara på enkätfrågor om sin mätarhantering. Beroende på hur svaren ser ut kan Swedac ställa fler skriftliga frågor eller komma på ett bokat tillsynsbesök. Syftet är att säkerställa att de brister som hittats blir åtgärdade så snart som möjligt.

För att säkerställa att VA-huvudmannen faktiskt åtgärdar sina brister kan Swedac förelägga denne att komma till rätta med noterade avvikelser. Ett sådant föreläggande kan förenas med ett vite.

 

Vilka är de vanligaste bristerna?
De vanligaste bristerna handlar om att:

  • VA-huvudmannen låter vattenmätarna sitta ute längre tid än den tillåtna utesittningstiden.
  • VA-huvudmannen inte låtit kontrollera de vattenmätare som har tagits ned.
  • VA-huvudmannen har brister i sin dokumentation för vattenmätaren.

Swedac kan bedriva marknadskontroll genom att granska den dokumentation som tillverkaren, importören eller distributören ska ha om en produkt. 

Alternativt kan Swedac köpa in och genomföra en provning av instrumentet.

Läs mer på Marknadskontroll.se.

Tillsynsavgifter

Swedacs verksamhet finansieras genom tillsynsavgifter enligt Swedacs avgiftsföreskrifter. För vattenmätare gäller att varje VA-huvudman betalar en fast avgift samt en rörlig avgift utifrån antalet vattenmätare som används för att mäta hushållsförbrukning av vatten ( STAFS 2022:11 ).

Planerade aktiviteter (Exempelvis tillsyn, seminarium)

Inga aktiviteter är planerade.

Gällande föreskrifter

  • 2014/32/EU  EU-direktiv Mätinstrumentdirektiv (MID)
  • STAFS 2016:1  om mätinstrument
  • STAFS 2007:2  återkommande kontroll av vatten- och värmeenergimätare
  • STAFS 2022:4 om vattenmätare