Logotyp
Hand som håller i bränslepump när den tankar en bil

Krav på bränslemätare

Regelverket riktar sig särskilt till den som säljer bränsle till enskild konsument för uppvärmning eller som drivmedel. Sådana näringsidkare ska se till att använda mätutrustning som uppfyller föreskrivna krav och se till att utrustningen fortsättningsvis mäter rätt genom att låta genomföra återkommande kontroll. I regelverket finns också bestämmelser om flödesmätare som används i andra sammanhang utan tvingande krav på mätsystemet. Exempel på sådana mätsystem är flödesmätare för mätning av volymer av mjölk och leveranser av bränsle till tankstationer.

För att avgöra om en mätutrustning uppfyller föreskrivna krav vid marknadstillträde ska tillverkare eller importör anlita ett anmält organ i godkännandeprocessen för sin utrustning. På liknande sätt ska en näringsidkare anlita ett ackrediterat kontrollorgan för kontroll av utrustning i drift.

Kontrollorgan och anmälda organ

Ett anmält organ gör en oberoende bedömning av överensstämmelse av produkten innan den tillhandahålls på marknaden (så kallad typgodkännande), anmält organ kontrollerar produkter innan de används på marknaden oavsett fabrikat (EU-försäkran av överensstämmelse). Vilka de anmälda organen är och vad deras anmälan omfattar framgår av EU-kommissionens databas Nando. Tjänster utförda av ett anmält organ är giltiga inom hela EU.

En tillverkare kan vara certifierad att som tillverkare med kvalitetskontroll att under ett anmält organ att utföra kontrollen före användning.

Ett kontrollorgan är ackrediterat och kompetensbedömt av Swedac ackreditering. Vilka de är återfinns på Swedacs hemsida. 

Kontrollorgan utför kontroll att ett mätinstrument fortfarande uppfyller kraven som när den sattes på marknaden enligt nationella krav. När exempelvis försegling (plombering) brutits, efter service/justering ska ny kontroll och försegling göras av mätinstrumentet av ett ackrediterat kontrollorgan. 

Läs mer om ackreditering här.

Krav på tillverkare, importörer och distributörer

Bestämmelser om hur bränslemätare ska vara konstruerade finns i STAFS 2016:1 om mätinstrument och i STAFS 2016:6 om kontinuerlig och dynamisk mätning av andra vätskor än vatten (Bränslemätare).

En mätutrustning som uppfyller föreskrifternas krav ska ha genomgått en bedömning av överensstämmelse och vara märkt enligt nedan. Vid den metrologiska tilläggsmärkningen (M) finns två siffror som är årtalet för när märkningen sattes dit. De fyra sista siffrorna identifierar det anmälda organet som tillverkaren eller importören valt att anlita.

CE M21 1234

I och med att mätinstrumentet förses med en märkning garanterar tillverkaren att instrumentet uppfyller tillämpliga krav. Varje instrument som släpps ut på marknaden ska levereras med en försäkran att instrumentet uppfyller kraven enligt EU-försäkran om överensstämmelse (utfärdas av anmält organ).

Övrig dokumentation som ska finnas tillgänglig hos tillverkaren de underliggande dokumenten till EU-försäkran till exempel EU-typintyg med mera.

Krav på användare

Användare när det gäller bränslemätare är inte konsumenten, utan den som tar betalt för bränslet (Näringsidkaren).

En näringsidkare som använder ett mätsystem för att debitera en enskild konsument för bränsle för som drivmedel eller uppvärmning är skyldig att använda en utrustning som är konstruerad och provad så att den uppfyller kraven i:

 • STAFS 2016:1 om mätinstrument
 • STAFS 2016:6 om kontinuerlig och dynamisk mätning av andra vätskor än vatten
 • STAFS 2007:3 kontroll att mätsystemet fortsättningsvis uppfyller kraven
  (se STAFS 2007:3 för exakt intervall mellan kontroll)

Mätsystemet får användas så länge den klarar den återkommande kontrollen.

Kontroll utförs av ett ackrediterat kontrollorgan.

Det är viktigt att näringsidkaren: 

 • använder en utrustning som är konstruerad för de temperaturer som kan förutses 
 • har tillgång till den dokumentation som identifierar utrustningen 
 • alla legala märkningar/etiketter/märkplåtar finns och är läsliga 
 • kan spåra mätutrustning till den dokumentation som visar att utrustningen är godkänd att användas:
  • EU-försäkran om överensstämmelse,
  • Certifierad tillsatsutrustningar (när sådan finns, exempelvis betalpelare)

Exempel på märken som skall finnas:
(se även föreskrifterna för mer info) 

CE M21 1234

Fristående betalpelare (som inte är monterad i bränslepumpen), skall vara certifierad av ett ackrediterat organ och märketikett med information om tillverkare, godkännande nummer, årtal, serienummer, med mera, ska sitta väl synlig och läslig på betalpelaren. Tänk på att solen bleker vissa märken så de blir oläsliga, dessa bör då bytas ut mot nytt märke.

Tillsyn och marknadskontroll

Swedac bedriver i huvudsak tillsyn av mätsystem i drift, det vill säga tillsyn av näringsidkare som debiterar enskild konsument efter uppmätt mängd bränsle. Det sker vanligen genom tillsynsbesök på plats. Tillsyn kan även ske genom en så kallad tillsynsenkät, där enkäten ska besvaras samt efterfrågad dokumentation ska skickas in till Swedac. Swedac kan bedriva marknadskontroll genom att granska den dokumentation som tillverkaren, importören eller distributören ska ha om en produkt.  Alternativt kan Swedac köpa in och genomföra en provning av instrumentet.

Läs även mer om marknadskontroll på Marknadskontroll.se

Hur går tillsynsbesöket till?
Tillsynsbesöken kan vara både föranmälda och oanmälda. Swedac informerar på sin hemsida om vilka områden som tillsyn kan komma att ske. I de fall Swedac behöver ha personal från näringsidkaren på plats bestämmer Swedac i samråd med näringsidkaren en lämplig tidpunkt för besök. Vid själva besöket granskar Swedac utrustningen genom att se på och genom fotografering dokumentera märkplåtar och märkningar.

Hur kan man förbereda sig?
Att alltid ha korrekta mätsystem, läsliga legala märkskyltar och märken.

Vad händer efter besöket?
Efter tillsynsbesöket får näringsidkaren alltid en återkoppling av granskningen oavsett om Swedac noterat brister eller inte. Om det finns brister kommer Swedac begära in styrkande dokumentation att mätsystemet uppfyller kraven eller att man vidtagit åtgärder för att mätinstrumentet uppfyller kraven. Om näringsidkaren inte inkommer med styrkande dokumentation inom utsatt tid (oftast inom 2 veckor), kommer ett föreläggande med användningsförbud av mätsystemet utfärdas. Det sker i vanligen i form av ett föreläggande med vite. 

Styrkande dokumentation är exempelvis bilder på märkningar samt styrkande kontrollrapporter utfärdat av av ett ackrediterat kontrollorgan. 

Vanliga fel:

 • Återkommande kontroll ej utfört i tid.
 • Återkommande kontrollmärkets år och månad är oläslig.
 • Betalpelaren är ej godkänd/ saknar märkning/ är oläslig.

Tillsynsavgifter

Swedacs verksamhet finansieras genom tillsynsavgifter som regleras i Swedacs avgiftsföreskrifter ( STAFS 2023:6 ). För varje kontroll ett kontrollorgan gör av en bränslemätare (pumphandtag) ska en viss del av den summa som kontrollorganet debiterar verksamhetsutövaren gå till Swedac (kallas ibland kontrollavgift). Kontrollorganen vidarebefordrar tillsynsavgiften till Swedac.

Planerade aktiviteter (Exempelvis tillsyn, seminarium)

Gällande föreskrifter

 • 2014/32/EU  EU-direktiv Mätinstrumentdirektiv (MID)
 • STAFS 2016:1  om mätinstrument
 • STAFS 2016:6  om kontinuerlig och dynamisk mätning av andra vätskor än vatten
 • STAFS 2007:3  kontrollkrav att mätsystemet fortsättningsvis uppfyller kraven
 • STAFS 2023:6 avgifter vid återkommande kontroll av vågar och bränslemätdon
 • STAFS 2022:6 om ändring i föreskrift om mätinstrument
 • OIML R117  Internationell rekommendation, provning av bränslemätare