Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Buller från maskiner

Regleringen av buller från utomhusutrustning, till exempel maskiner på byggplatser, utgår från ett EU-direktiv.

I Sverige regleras buller från utrustning som är avsedd att användas utomhus genom lagen om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner (1998:1707) samt genom förordningen om buller från viss utomhusutrustning (2001:1084). Dessa utgår från Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/14/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om buller från utrustning som är avsedd att användas utomhus.

Arbetsmaskiner som är avsedda att tas i bruk i Sverige måste uppfylla kraven i regelverket. Det gäller till exempel maskiner som används på byggplatser och parker. Av direktivet framgår vilka utrustningar som omfattas. De flesta av utrustningarna omfattas även av Maskindirektivet (2006/42/EG). Hos Transportstyrelsen finns mer information om regelverket.

Tillverkare som släpper ut utrustning som omfattas av direktivet på den europeiska marknaden ansvarar för att den uppfyller kraven i direktivet. På utrustning som omfattas av bestämmelser om tillåten ljudeffektnivå tillämpas ett förfarande där ett anmält organ bistår tillverkaren under konstruktions- och tillverkningsskedet.

Swedac ansvarar för bedömning och anmälan till EU-kommissionen av anmälda organ. Bedömningen sker genom ackreditering och anmälan sker i samråd med ansvarig sektorsmyndighet. Vilka de anmälda organen är och vilka typer av utrustningar som deras anmälan omfattar framgår av EU-kommissionens databas Nando.

Guide close

Här finns de dokument som behövs för en ackreditering

De dokument som Swedac tagit fram är länkade.

Övriga dokument går att hitta hos andra källor.

Se hur kraven stämmer på er verksamhet

Vid en bedömning kontrolleras att de specificerade kraven är uppfyllda.

Sätt dig in i kraven och vägledning och tänk efter hur de ska tas ut i din verksamhet.