Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Buller

Regleringen av buller från utomhusutrustning, till exempel maskiner på byggplatser, utgår från ett EU-direktiv.

Buller

I Sverige regleras buller från utrustning som är avsedd att användas utomhus genom lagen om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner (1998:1707) samt genom förordningen om buller från viss utomhusutrustning (2001:1084). Dessa utgår från Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/14/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om buller från utrustning som är avsedd att användas utomhus.

Arbetsmaskiner som är avsedda att tas i bruk i Sverige måste uppfylla kraven i regelverket. Det gäller till exempel maskiner som används på byggplatser och parker. Av direktivet framgår vilka utrustningar som omfattas. De flesta av utrustningarna omfattas även av Maskindirektivet (2006/42/EG). Hos Transportstyrelsen finns mer information om regelverket.

Tillverkare som släpper ut utrustning som omfattas av direktivet på den europeiska marknaden ansvarar för att den uppfyller kraven i direktivet. På utrustning som omfattas av bestämmelser om tillåten ljudeffektnivå tillämpas ett förfarande där ett anmält organ bistår tillverkaren under konstruktions- och tillverkningsskedet.

Swedac ansvarar för bedömning och anmälan till EU-kommissionen av anmälda organ. Bedömningen sker genom ackreditering och anmälan sker i samråd med ansvarig sektorsmyndighet. Vilka de anmälda organen är och vilka typer av utrustningar som deras anmälan omfattar framgår av EU-kommissionens databas Nando.