Swedac Logo


Ledningssystem för energi/PFE

Programmet för energieffektivisering i energiintensiv industri (PFE) – en del i arbetet med att skapa ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart energisystem – ska bidra till att öka energieffektiviteten i svenska energiintensiva industriföretag. Programmet skapar även möjlighet för företag att få skattebefrielse på el som används i tillverkningsprocesser.

För att få delta i programmet ställs – utöver kravet på att ha ett certifierat energiledningssystem enligt standarden SS-EN ISO 50001 (eller SS-EN 16001) – vissa minimikrav på energiintensitet. Givetvis kan företag också välja att bygga upp system och certifiera systemet utan att delta i energimyndighetens program. Då är systemet öppet för alla företag.

De företag som deltar i PFE har en energianvändning som motsvarar en femtedel av den totala förbrukningen i Sverige och drygt hälften av industrins förbrukning.


För mer information, kontakta:

Elisabeth Leu, bedömningsledare

Uppdaterad/Granskad: 2016-01-13 13:43