Swedac Logo


Vägtrafiksäkerhet

Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet

Trafikplanerare, vägbyggare, åkerier, skolor, myndigheter är exempel på organisationer som på något sätt påverkar och påverkas av trafiksäkerheten på våra vägar. Med den nya standarden för ledningssystem för vägtrafiksäkerhet - ISO 39001 - har de fått ett verktyg för att minska olycksriskerna och öka säkerheten i trafiken. I arbetet med standarden har Trafikverkets nollvision varit en ledstjärna.

Standarden ISO 39001 kombinerar de positiva erfarenheter som finns från andra ledningssystem med den expertis som finns inom trafiksäkerhet. Tanken är att man genom att agera utifrån ett helhetsperspektiv med fokus på människan, fordonet och vägen ska kunna bidra till att öka trafiksäkerheten. Standarden innehåller exempelvis skrivningar om riskhantering, hur man identifierar och hanterar de faktorer som påverkar trafiksäkerheten samt hur man ska arbeta med mål och planering för att uppnå förbättring, till exempel genom analys, utvärderingar och utredningar.

Standarden är certifieringsbar under ackreditering. Swedac ackrediterar certifieringsorgan enligt samma föreskrifter som gäller för andra ledningssystem, nämligen STAFS 2007:13.

Standarden är en av de första som är anpassad till den nya struktur som blir gemensam för samtliga ledningssystemstandarder. Det innebär att det finns stora möjligheter att integrera ISO 39001 med andra standarder som till exempel ISO 9001 och ISO 14001.


För mer information, kontakta:

Maria Eklund, teknisk handläggare

Uppdaterad/Granskad: 2013-06-25 09:19