Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Krav på värmeenergimätare

Swedacs föreskrifter ska säkerställa att värmeenergimätare (exempelvis varmvattenmätare) ger noggranna och pålitliga mätvärden så betalningen för den uppmätta energin blir korrekt. Myndigheten ansvarar också för att bedriva tillsyn över att tillverkare och användare av mätinstrument uppfyller föreskrivna krav.

Krav på värmeenergimätare

Regelverket riktar sig särskilt till fjärrvärmeföretag som levererar värmeenergi till bostäder. Fjärrvärmeföretaget ska se till att värmeenergimätare uppfyller föreskrivna krav när de tas i bruk och de ska låta genomföra återkommande kontroll på värmeenergimätare efter nedtagning. Fjärrvärmeföretaget ska se till att värmeenergimätare får i drift inte ha felvisning som överstiger de värden som anges i gällande föreskrifter.

Tillverkaren eller importören ska låta ett anmält organ kontrollera och godkänna mätutrustningen innan den släpps ut på marknaden. På samma sätt ska en fjärrvärmeleverantör anlita ett ackrediterat kontrollorgan för att utföra återkommande kontroll. De anmälda organen och kontrollorganen är kompetensbedömda genom ackreditering.

Tidvis är det inte enbart uppvärmning som eftertraktas i våra byggnader och hem, utan även behovet av kyla ökar. En ökande efterfrågan på kylning noteras både på arbetsplatser och i bostäder. Genom att använda fjärrkyla minskas miljöpåverkan, och energiförbrukningen är lägre i jämförelse med användning av lokala kylanläggningar.

Fjärrkylan som blivit aktuell med energieffektiviseringsdirektivet (EU 2023/1791) hamnar under samma paraply som fjärrvärme. Principen för fjärrkyla är densamma – att det är mer fördelaktigt att låta en centraliserad och miljövänlig anläggning sköta arbetet, snarare än att ha flera små kylanläggningar och luftkonditioneringsenheter. Vanligtvis är det fjärrvärmeföretagen som också levererar kyla.

Kontrollorgan och anmälda organ

Ett anmält organ gör en oberoende bedömning av överensstämmelse av produkten innan den tillhandahålls på marknaden (sk typgodkännande), anmält organ kontrollerar produkter innan de används på marknaden oavsett fabrikat (EU-försäkran om överensstämmelse). Vilka de anmälda organen är och vad deras anmälan omfattar framgår av EU-kommissionens databas Nando.

Tjänster utförda av ett anmält organ är giltiga inom hela EU. En tillverkare kan vara certifierad att som tillverkare med kvalitetskontroll under ett anmält organ utföra kontrollen före användning.

Ett kontrollorgan är ackrediterat och kompetensbedömt av Swedac ackreditering. Vilka de är återfinns på Swedac hemsida.

Kontrollorgan utför kontroll att ett mätinstrument fortfarande uppfyller kraven som när den sattes på marknaden enligt nationella krav. När exempelvis försegling (plombering) brutits, efter service/justering, skall en ny kontroll och försegling göras av mätinstrumentet av ett ackrediterat kontrollorgan.

Läs mer om ackreditering här.

Krav på tillverkare, importörer och distributörer

Bestämmelser om hur värmeenergimätare får vara konstruerade finns i STAFS 2016:1 om mätinstrument och i STAFS 2022:5 om värmeenergimätare.

En mätutrustning som uppfyller föreskrifternas krav ska ha genomgått en bedömning av överensstämmelse och vara märkt enligt nedan. Vid den metrologiska tilläggsmärkningen (M) finns två siffror som är årtalet för när märkningen sattes dit. De fyra sista siffrorna identifierar det anmälda organet som tillverkaren eller importören valt att anlita.

CE M21 1234

I och med att mätinstrumentet förses med ovanstående märkning garanterar tillverkaren att instrumentet uppfyller kraven i ovanstående föreskrifter. Varje mätinstrument som släpps ut på marknaden ska levereras med en försäkran att instrumentet uppfyller kraven, en så kallad EU-försäkran om överensstämmelse (utfärdas av tillverkaren).

Övrig dokumentation som ska finnas tillgänglig hos tillverkaren/importören är de underliggande dokumenten till EU-försäkran, exempelvis EU-typintyg.

Krav på användare

Användare när det gäller värmeenergimätare är inte konsumenten, utan den som använder värmeenergimätare för att ta betalt för vatten (fjärrvärmeföretaget).
Ett fjärrvärmeföretag som använder värmeenergimätare för mätning av hushållsförbrukning av värmeenergi är skyldig att:

 • Använda en värmeenergimätare som är konstruerad så att den uppfyller kraven i STAFS 2016:1 om mätinstrument och STAFS 2022:5 om värmeenergimätare.
 • Anlita ett kontrollorgan för att genomföra återkommande kontroll enligt STAFS 2007:2 om återkommande kontroll av vatten- och värmeenergimätare.
 • Det är viktigt att fjärrvärmeföretaget använder en värmeenergimätare som är kon- struerad för de temperaturer som kan förutses.

Det ska finnas dokumentation som identifierar värmeenergimätaren och man ska kunna spåra mätaren till den dokumentation som visar att den är godkänd att användas, till exempel en EU- försäkran om överensstämmelse.

Informationsmaterial

För tillfället finns inget informationsmaterial.

Tillsyn och marknadskontroll

Swedac har rätt att utföra tillsyn över att värmeenergimätare i drift, som fjärrvärmeföretaget använder, uppfyller gällande krav.

Tillsynen inleds ofta med att fjärrvärmeföretaget får svara på enkätfrågor om sin mätarhantering. Beroende på hur svaren ser ut kan Swedac ställa fler skriftliga frågor eller komma på ett bokat tillsynsbesök. Syftet är att säkerställa att de brister som hittats blir åtgärdade så snart som möjligt.

För att säkerställa att fjärrvärmeföretaget faktiskt åtgärdar sina brister kan Swedac förelägga denne att komma till rätta med noterade avvikelser. Ett sådan föreläggande kan förenas med ett vite.

Vilka är de vanligaste bristerna?

De vanligaste bristerna handlar om att:

 • Fjärrvärmeföretaget låter vattenmätarna sitta ute längre tid än den tillåtna utesittningstiden.
 • Fjärrvärmeföretaget inte låtit kontrollera de vattenmätare som har tagits ned.
 • Fjärrvärmeföretaget har brister i sin dokumentation för vattenmätaren.

Swedac kan bedriva marknadskontroll genom att granska den dokumentation som tillverkaren, importören eller distributören ska ha om en produkt. Alternativt kan Swedac köpa in och genomföra en provning av mätinstrumentet.

Läs mer på Markandskontroll.se.

Tillsynsavgifter

Swedacs verksamhet finansieras genom tillsynsavgifter enligt Swedacs avgiftsföreskrifter. För värmeenergimätare gäller att varje fjärrvärmeleverantör betalar en fast avgift samt en rörlig avgift utifrån antalet värmeenergimätare som används för att mäta hushållsförbrukning av värmeenergi ( STAFS 2019:9).

Planerade aktiviteter (Exempelvis tillsyn, seminarium)

Inga aktiviteter är planerade.

Gällande föreskrifter

 • 2014/32/EU EU-direktiv Mätinstrumentdirektiv (MID)
 • STAFS 2016:1 om mätinstrument
 • STAFS 2022:5 om värmenergimätare
 • STAFS 2007:2 återkommande kontroll av vatten- och värmeenergimätare
 • STAFS 2022:5 om värmeenergimätare