Aktivt kvalitetsarbete stärker Ikea Test Lab

För Ikea är produktkvalitet ständigt i fokus. Genom ackreditering försäkrar sig Ikea Test Lab om att arbeta på rätt sätt enligt internationella standarder. ”Med mer ordning och reda i organisationen får vi ett högre anseende hos våra kunder”, säger Stefan Bertilsson på Ikea Test Lab.

IKEA TEST LAB är ett material- och utvecklingslabb som genomför 15 000 tester årligen. Det var en milstolpe för labbet när det ackrediterades år 1996, enligt Stefan Bertilsson, ställföreträdande chef och kvalitetschef på Ikea Test Lab.

Ikeas ledning har bestämt att de egna labben, i Sverige och i Shanghai, ska vara ackrediterade med godkända lednings­system och ha ett certifikat på att orga­nisationen arbetar enligt den internatio­nella standarden EN ISO 17025.

– På så sätt vet vi att våra tester utförs på rätt sätt enligt internationel­la kravstandarder och att ledningen driver verksamheten enligt de lagar och förordningar som finns. Det är viktigt för Ikea att göra rätt från början genom hela produktutvecklingskedjan.

För Ikea har det ett stort värde att verk­samheten är ackrediterad, konstaterar han. Det innebär att Ikea Test Lab måste hålla en hög nivå i ledningen, att perso­nalen har en hög kompetens och att det är ordning och reda i verksamheten.

– Det är aspekter som ger oss oerhört mycket tillbaka. Med mer ordning och reda i organisationen får vi ett högre anseende hos våra kunder.

HÖG KOMPETENS HOS personalen gör att labbet fortsätter att utvecklas och hitta förbättringar. Det höjer kvaliteten i organisationen ytterligare och ger i slutändan Ikeas kunder bättre kvalitet, slår han fast.

Ikea Test Lab samarbetar även med laboratorier nationellt och internatio­nellt för att utveckla sitt kvalitetsarbete. Stefan Bertilsson är övertygad om att det lönar sig att driva ett ständigt och aktivt kvalitetsarbete, liksom att organisatio­nen är ackrediterad.

– Det ger större trovärdighet för lab­bets support till produktutvecklingen, säger han.

Den största kunden, Ikea of Sweden som är Ikeas produktutvecklingscenter i Älmhult, förser labbet med produkter som ska testas för olika länders krav.

– Eftersom produktutvecklingstakten är så hög måste vi som laboratorium vara flexibla trots att vi har en ackreditering att följa.

Swedac kommer var 16:e månad och gör en tillsyn, och ackrediteringsmärket använder Ikea Test Lab sedan på sina ackrediterade rapporter.

– Det blir som en automatisk markör eller logga med vårt ackrediteringsnum­mer.

Stefan Bertilsson upplever att ackredi­teringsprocessen har förbättrats betyd­ligt genom åren. Framför allt är dialogen öppnare och bedömarna ser sitt arbete som en hjälp till förbättringsarbete för den ackrediterade verksamheten.

– Även om det fortfarande är strikt så är diskussionen mellan tekniska bedö­mare och oss som företag mer öppen nu än tidigare. Både tekniska bedömare och bedömningsledare håller en hög kompe­tensnivå.

Senaste numrets tema: Livsmedel

Prenumerera på Swedac Magasin

* Obligatoriska fält