Hoppa till innehållet
Uppdrag tillit

Viktigt vara mer nyfiken än rädd

Ulf Hammarström, Swedacs generaldirektör, berättar varför digitalisering är centralt för myndighetens utveckling och hur arbetet går till.

Att öka den digitala kompetensen hos oss alla på myndigheten är målet för myndighetsdagarna under 2024. Åtta halvdagar ägnar vi åt att skapa en djupare förståelse för digitaliseringens möjligheter för våra verksamheter, inte minst innovation kring verktyget AI. Vi ska värna vår relevans och effektivitet så att vi ute samhället inte kan uppfattas som omoderna i arbetssätt och metoder. Naturligtvis väger vi som alltid även in risker, men arbetet är drivet utifrån att hitta möjligheter.

Grundantagandet är att det i vår tid av snabb förändring är viktigt att vara mer nyfiken än rädd. Det passar också väl in med de regeringsuppdrag vi har, dels att hitta sätt att förenkla för dem som berörs av våra föreskrifter och tillsyner, dels att se över hela den svenska kvalitetsinfrastrukturens modernitet och relevans och föreslå regeringen utvecklingsbehov. För att kunna göra det måste vi alla på myndigheten förstå teknikens möjligheter och kunna bidra till utveckling där det är möjligt. Därav fokus på digital kompetenshöjning hos oss alla, medarbetare som chefer.

Vi har i dagsläget fyra större digitala projekt. Det första rör tillgången till all vår data från tillsyner under de senaste nästan tjugo åren. Den har värde både internt i exempelvis tillsynsplanering och på aggregerad nivå externt i samhället. Det andra projektet handlar om att hur all den data som numer finns digitalt genom att mätare, maskiner och apparater är uppkopplade mot nätet (Internet of Things, IoT) kan minska behovet av fysisk tillsyn och kontroll av dessa.

Det tredje projektet rör att vårt ackrediteringsmärke ska bli digitalt och kunna bära information om till exempel ackrediteringsomfattningar och samtidigt vara svårare att förfalska än en stämpel på ett papper. Det fjärde och sista projektet handlar om att använda AI-verktyg för att granska ledningssystem och därigenom kunna höja vårt arbete i värdekedjan och fokusera vår tillsyn där mänsklig bedömning överträffar tekniken.

En annan viktig del i vår utveckling är att vi bygger robusthet inför de olika hot som eskalerat under lång tid, men alltmer på senare tid. Cybersäkerhet och energiberoende är för oss liksom för de flesta organisationer de främsta riskområdena. Dem behöver vi ständigt beakta och arbeta med, inte minst när vi går vidare i digitaliseringen. Vi ska vara förberedda för att så länge som möjligt kunna upprätthålla vår verksamhet under kris och krig. Vårt samarbete med våra ukrainska motsvarigheter är också ur detta perspektiv viktigt och deras erfarenheter kan stärka vår beredskap inför tänkbara ökade hot.

Tilliten till Swedac är vårt främsta kapital och grunden är att myndighetsutövningen – våra beslut i olika former – är sakliga, harmoniserade och rättssäkra. Parallellt med den digitala kompetenshöjningen kommer vi att arbeta vidare med vår förvaltningskultur och även här kan AI-verktyg vara ett stöd och stärka vår förmåga. När förändringstakten i vår omvärld är hög leder det oundvikligen till behov av ett högt tempo också i vår interna utveckling. Om vi inte är snabba i våra projekt kommer teknologiutvecklingen att gå ifrån oss och vi får börja om. Att kombinera snabbhet med bevarad kvalitet och rättssäkerhet är vår största utmaning framöver.

Swedac Magasin

Arkiv fram till sista numret 2018.