Baden visar prov på framsteg

Efter många negativa rapporteringar kring vatten och miljö kommer här en ljusglimt inför sommaren: Antalet svenska EU-bad med utmärkt badvattenkvalitet har ökat med tio procentenheter jämfört med i fjol, från 289 till 333 stycken.

DET KAN BLI EN BRA badsommar trots allt. Om vi kopplar bort övergödning, vattenbrist och andra följder av miljöförstöring så ser vi att fler badplatser i Sverige får godkända mätningar.

– Det är kul att se att det blir bättre. Kommunerna har blivit bättre på att mäta och följa upp, och vi har också fått nya verktyg för att göra ett bättre jobb, säger Linda Rydell, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Många har ansträngt sig för att lösa problem som skapat dåliga värden. Ett exempel är Sörviks badplats i Kungsbacka kommun. Badet fick klassificeringen ”dålig vattenkvalitet”, men i stället för att rycka på axlarna och stänga badet gjordes en lyckad utredning kring orsakerna.

FÖRVALTNINGARNA för Miljö & hälsoskydd och Teknik tog med ett samlat grepp reda på faktorerna bakom problemen. I utredningen togs prover, utöver den ordinarie badvattenprovtagningen, vid utloppet för ett antal dagvattenledningar nära badvattnet. Ledningsnätet undersöktes också med olika metoder för att hitta läckage eller felkopplingar. För att hitta problemen kan man fylla ledningarna med en ofarlig rök, eller färga spolvatten från toaletter och på så sätt hitta punkter där spillvatten är kopplat till dagvattenledningar.

EN ENKEL MEN EFFEKTIV metod i just Kungsbacka var att använda fällor av hönsnät som snabbt indikerade toalettavlopp i dagvattnet.

– Det visar att det med ganska enkla metoder går att hitta lösningar. Det känns jättebra att kommunerna har blivit mer måna om sina badplatser, säger Linda Rydell.

I fallet i Kungsbacka hittades flera hus med felkopplade ledningar, något fastighetsägaren var ovetande om men som gick att åtgärda. Efter att omkopplingar genomförts 2015 spolades ledningsnätet från felkopplingarna till stranden. Inför 2017 års badsäsong har badplatsen ”bra kvalitet”.

Nyligen presenterades Havs- och vattenmyndighetens och Folkhälsomyndighetens rapport Sveriges badvattenkvalitet – inför badsäsongen 2017. De allra flesta EU-bad i Sverige har god vattenkvalitet. Inför badsäsongen 2017 klassificeras badvattenkvaliteten som ”utmärkt”, ”bra” eller ”tillfredsställande” för 400 av Sveriges 444 EU-bad, vilket motsvarar 90,1 procent.

Fem svenska EU-bad har fått klassificeringen ”dålig” badvattenkvalitet, vilket är fyra färre än förra året. För de här baden behövs utredningar om källor till föroreningar och möjliga åtgärder.

FÖR ATT KONTROLLERA alla bad behöver kommunerna skicka sina prover till ett laboratorium. När laboratorierna analyserar vattenproverna letar de efter två typer av bakterier, Escherichia coli (E. coli) och Intestinala enterokocker, som finns i människors och varmblodiga djurs tarmar.

– Det är bra om labben kan ge snabba svar, för om det visar på otjänligt vatten kan man ta ett nytt prov inom några dagar för att se om det var en tillfällig förorening. Det underlättas om provsvaren (eller preliminära resultat) ges snabbt och gärna att kommunen kan få sms eller följa resultaten via internet eller liknande, förklarar Linda Rydell.

Caroline Schönning är utredare inom mikrobiologi på Folkhälsomyndigheten, som har i uppgift att ge råd i smittskyddsfrågor, om provtagning och analysmetoder kring badvatten.

– Det vi sett hos kommunerna är att det fungerar mestadels bra med provtagningen. Det gäller att transporter av prover fungerar när det är tidspress. Folkhälsomyndigheten förespråkar ackrediterade labb, men när det gäller badvatten är det i dag inget lagstadgat krav.

– Vårt eget labb är ackrediterat, men i dag gör vi inte så många prover själva utan är mer rådgivare till andra eftersom vi har goda kunskapen om metoderna som används, säger Schönning. Hon beskriver också att flera saker kan öka eller minska badlusten oavsett vad proverna visar.

– På Badplatsen kan man hitta information även om exempelvis algblomning eller andra badvattenproblem som kommunen noterat för en specifik badplats.

Kolla ditt bad

Havs- och Vattenmyndighetens webbplats hittar du tjänsten Badplatsen. Där finns information om alla EU-bad och många övriga bad, och du hittar uppgifter om badvattnets klassificering, inför badsäsongen 2017 och för tidigare år, liksom aktuella resultat från kommunens kontroll av badvattnets kvalitet. Även EU-kommissionen och Europeiska miljöbyrån, EEA, gör en klassning av EU-baden i Sverige. Den svenska klassificering som syns på HaV:s hemsida är den som gäller för svenska bad.

Senaste numrets tema: Livsmedel

Prenumerera på Swedac Magasin

* Obligatoriska fält