Samling kring kvalitet

I samband med världs­ackrediteringsdagen i juni inleddes satsningen Kvali­tetslandet, ett initiativ från Swedac för ökat fokus på kvalitetsfrågor i Sverige.

SVERIGE ÄR I DAG utan tvekan ett ”kvalitetsland”. Det finns en starkt förankrad tradi­tion att utveckla produkter och tjänster som håller hög kvalitet. Det finns också en mängd system, metoder och mekanismer som vi ofta inte märker av, eller ens känner till, som tillsammans utgör grundstommen för kvalitet.

Men en snabbt föränder­lig omvärld som präglas av globalisering, digitalisering, urbanisering och hållbarhet förändrar förutsättningarna. Kvalitet är inget statiskt som kan tas för givet. Det måste värnas och utvecklas för att möta framtiden.

Så kan man, enligt Swedacs generaldirektör Peter Strömbäck, beskriva ut­gångspunkten för den breda satsningen Kvalitetslandet. Startskottet var ett webbinari­um där han, tillsammans med SOM-institutets Sören Holm­berg och Kvalitetsmagasinets chefredaktör Anna Nyström, gick igenom förutsättningar och utmaningar för att Sveri­ge även fortsättningsvis ska förknippas med kvalitet.

– Det är en proaktiv sats­ning, och tanken är att lyfta fram kommande utmaningar för att hitta lösningar som kan göra att Sverige behåller sin konkurrenskraft, inte minst i exportsammanhang, säger Peter Strömbäck.

Det krävs ett större intresse för och engagemang kring kvalitetsfrågor, menar han.

– Kvalitet måste lyftas in som en naturlig del i hela or­ganisationen, oavsett om det handlar om offentlig sektor eller privat näringsliv. Det kan inte hanteras vid sidan om den ordinarie verksamheten.

Swedac fungerar enkelt uttryckt som Sveriges kvali­tetsmyndighet, vilket gör det naturligt att ta initiativ till den här typen av satsning. Men Swedac vill få fler aktörer att engagera sig.

– Om fler deltar blir det betydligt lättare att belysa de utmaningar som är mest aktuella just nu, säger Peter Strömbäck.

Tillit är ett viktigt begrepp i detta sammanhang, eftersom ett av syftena med att leve­rera hög kvalitet är att kunder eller samarbetspartner ska känna att de kan lita på den verksamhet som de anlitar.

Peter Strömbäck berättar att Swedac regelbundet hjäl­per andra länder att komma i gång med ett organiserat kvalitetsarbete, och att en av de första frågorna då är om det finns en nationell kvali­tetsstrategi.

– Om någon skulle fråga mig samma sak om hur det ligger till i Sverige så måste svaret faktiskt bli ”nej”. Det är en brist, anser jag, eftersom en nationell strategi för att säkerställa kvalitet skulle kunna vara gynnsam på många områden.

En sådan strategi för Sverige skulle enligt Peter Strömbäck bidra till samlade åtgärder för att exempel­vis öka effektiviteten, och därmed kunna möta den allt tuffare konkurrensen i många branscher.

– Med Kvalitetslandet tar vi ett samlat grepp om dessa frågor, och min förhoppning är att vi kommer att med­vetandegöra såväl dagens som morgondagens behov. Vi kan inte skjuta på kvali­tetsfrågorna till framtiden – vi behöver hantera dem nu och vi behöver hantera dem gemensamt.

Senaste numrets tema: Livsmedel

Prenumerera på Swedac Magasin

* Obligatoriska fält