Swedac Logo


Tryckkärl

Tryckkärl är traditionellt det samlande begreppet för det som idag egentligen ska beskrivas som tryckbärande och trycksatta anordningar. Det rör sig om allt från tryckluftsbehållare och varmvattenberedare till processindustrier och kärnkraftverk.

Även om kärnkraftverk räknas som tryckkärl har vi valt att presentera det separat, under området Kärnkraft (under "Övriga områden" i vänstermenyn) eftersom det omfattas av ett eget regelsystem.

Under ”Övriga områden” beskrivs också kontroll av tankar för transport av farligt gods.

Med anledning av de stora konsekvenserna vid haverier och olyckor med tryckkärl finns det många regler om tillverkning, skötsel, underhåll och besiktning. De första reglerna i Sverige, främst för ångpannor, kom 1912 vilket var sent i förhållande till många andra länder.

Arbetsmiljöverket har givit ut flera föreskrifter inom tryckkärlsområdet, vilket omfattar de allra flesta tryckkärl, cisterner och rörledningar, med undantag för öppna cisterner med rörledningar för brandfarliga vätskor, där det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: MSB som är föreskrivande myndighet. Se vidare under ”Cisterner och oljetankar”.

 • För tillverkning av tryckbärande anordningar ska de gemensamma europeiska kraven i det så kallade tryckkärlsdirektivet (PED, 97/23/EC) uppfyllas. Dessa krav finns i AFS 1999:4.
 • För tillverkning av tryckluftsbehållare (så kallade enkla tryckkärl) ska i allmänhet direktivet för dessa tillämpas, AFS 1994:53 (SPVD, 2009/105/EC)
 • AFS 2002:1 Användning av trycksatta anordningar. Ställer krav på tillsyn och underhåll för brukaren
 • AFS 2005:2 Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar, det vill säga det som inte omfattas av AFS 1999:4 (ovan).
 • AFS 2005:3 Besiktning av trycksatta anordningar

Föreskrifterna innehåller krav inom följande områden:

 • Konstruktions-, tillverknings- och anläggningskontroll
 • Kvalificering av svetsprocedur, metod för permanent sammanfogning
 • Kvalificering av lödprocedur, metod för permanent sammanfogning
 • Certifiering av personal för permanent sammanfogning
 • Certifiering av metoder för ingrepp i trycksatta system *)
 • OFP (oförstörande provning) som utförs av ackrediterat laboratorium
 • Installations-, revisions- och återkommande besiktning
 • Egenbesiktning, funktionskontroll av säkerhetsutrustning under drift
 • Egenbesiktning, funktionskontroll av säkerhetsutrustning i bänk
 • Egenbesiktning, in- och utvändig undersökning av rörledning
 • Egenbesiktning, in- och utvändig undersökning av svåravställd anordning
 • Riskanalyserad besiktning**)

*) Det finns ännu inget ackrediterat organ för dessa uppgifter.

**) Ej ackrediteringsbart område.  


För mer information, kontakta:

Fredrik Langmead, bedömningsledare

Uppdaterad/Granskad: 2014-08-22 10:19