ILAC diskuterade globalt samarbete under generalförsamlingsmötet

Den 21–30 oktober hade ILAC, den globala samordningsorganisationen för ackreditering av laboratorier och kontrollorgan, kommittémöten samt sitt generalförsamlingsmöte i Vancouver.

ILAC diskuterade globalt samarbete under generalförsamlingsmötet

Under generalförsamlingsmötet diskuterades bland annat globala förändringar som kräver ändrade synsätt på kvalitetssäkring. Mötet leddes av Merih Malmqvist Nilsson, Swedacs ställföreträdande generaldirektör och ordförande i ILAC.

Vad är ILACs mål och hur arbetar ni?

– Den övergripande visionen är att ett laboratorium, kontrollorgan eller certifieringsorgan som ackrediteras i ett specifikt land ska kunna accepteras globalt. För att uppnå visionen måste vi behålla ackrediteringens relevans inom kvalitetssäkring av varor och tjänster för en hållbar utveckling även 5–10 år från nu. Det kräver interna förändringar såväl som ändrade arbetssätt gentemot andra globala aktörer inom kvalitetsinfrastrukturen. Vi jobbar även med att vidareutveckla samarbeten med andra globala aktörer, bland annat OECD, organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, UNIDO, FNs organisation för industriell utveckling, och WTO, Världshandelsorganisationen.

En av målsättningarna är att komma närmare WTO för att förstå de globala handelshinder som ILAC kan bidra till att lösa. Globalt finns det exempelvis ingen lagstiftning för hur krav på varor och tjänster ska se ut. Globala frihandelsfrågor hanteras av WTOs kommitté för eliminering av tekniska handelshinder, TBT-kommittén. Under Vancouver mötet hade vi besök av WTOs direktör för handel och miljö, Aik Hoe Lim. Vi diskuterade bland annat hur vi kan samarbeta närmare och stödja WTOs strävan till en friare handel.

Vad mer diskuterades under generalförsamlingsmötet i Vancouver?

– Utöver de rent administrativa frågorna, förde vi en dialog om vilka nya områden ackreditering kan göra nytta i, till exempel försäkringsbranschen och upphandlingar. En annan fråga som diskuterades hett är hur vi kan samarbeta globalt mellan ackrediteringsorgan av varierande strukturer. I EU finns det en lagstiftning om att ackreditering ska vara en myndighetsutövning, medan i länder utanför EU kan det se annorlunda ut. I USA sker exempelvis allt under konkurrens. Hur vi kan förhålla oss till de olika globala lösningarna för att kunna fortsätta med globala samarbeten är en viktig fråga.

Det har även kommit en uppdatering av standarderna ISO/IEC 17025 – standarden för provnings- och kalibreringslaboratorier och ISO/IEC 17011 – standarden för ackrediteringsorgan. Där diskuterades övergångsregler mellan de gamla och nya versionerna, samt vad vi behöver göra för att uppfylla de nya kraven.

Var det ett lyckat möte?

– Ja, det tycker jag. Vi måste sluta vara konservativa i vår syn på kvalitetssäkring och tänka på hur vi kan agera som problemlösare för industrins kommande behov. Inför det här mötet såväl som det senaste året har jag lyft detta på agendan, och jag hoppas att det fortsätter diskuteras.

På vilket sätt skiljer sig din roll som ILACs ordförande från din roll som ställföreträdande generaldirektör på Swedac?

– Innan jag blev ordförande på ILAC var jag vice ordförande i sex år. Dessförinnan jobbade jag både som Swedacs representant och som kommittéordförande i många år. Som ordförande för ILAC representerar jag inte Swedac. Rollen kräver opartiskhet och oberoende. Man leder förhandlingarna med de ackrediteringsorgan som deltar i mötena, och därför måste det finnas en helhetssyn. Man förväntas lyssna på alla och väga in allas synpunkter innan ett beslut föreslås.