Ny föreskrift om certifiering av pannoperatörer, AFS 2017:3

Arbetsmiljöverket har omarbetat föreskrifterna för kontroll och användning av trycksatta anordningar. Ett av kraven är ackrediterad certifiering av pannoperatörer.

Den 1 december 2017 trädde Arbetsmiljöverkets författning AFS 2017:3 i kraft. I och med denna föreskrift träder bland annat nya krav in gällande operatören som övervakar pannor i klass A eller B. Tillkommande krav innebär ackrediterad certifiering av dessa pannoperatörer och beskrivs vidare i AFS 2017:3 Bilaga 2. För övervakning av pannor i kategori 1 och 2 börjar bestämmelserna om certifiering att gälla 2020-12-01, det vill säga 3 år efter att Arbetsmiljöverkets föreskrift trätt i kraft. För övervakning av pannor kategori 2 och 4 börjar bestämmelserna om certifiering gälla 2022-12-01, det vill säga 5 år efter att Arbetsmiljöverkets föreskrift trätt i kraft. Se kategorisering i tabell nedan.

Kategori 1 Övervakning av pannor där värme kan ackumuleras i farlig mängd och pannor med effekt över 2 000 kW som är:
1. Panna där olja som är varmare än 110 °C är värmebärare
2. Panna där vattenånga av pannor klass B där värme kan ackumuleras i farlig mängd
Kategori 2 Övervakning av pannor klass B där värme kan ackumuleras i farlig mängd
Kategori 3 Övriga pannor i klass A
Kategori 4 Övriga pannor i klass B

 

Swedac har genomfört acceptansgranskning av denna nya certifieringsordning för Pannoperatörer och kan i och med ikraftträdande nu ta emot ansökningar från certifieringsorgan (SS-EN ISO/IEC 17024:2012) som önskar arbeta enligt denna ordning.

Läs mer om den nya föreskriften på Arbetsmiljöverkets webbplats