Reviderad ISO 17025 – vad innebär det?

Under maj 2018 har den svenska utgåvan av laboratoriestandarden ISO/IEC 17025 antagits. Swedac har även hållit informationsdagar om nyheterna i den uppdaterade versionen.

Den nya utgåvan SS-EN ISO/IEC 17025:2018 finns nu att köpa hos Standardiseringsinstitutet SIS. Den innehåller en svenskspråkig översättning samt även hela den engelskspråkiga delen av ISO/IEC 17025:2017.

Swedac kommer att granska ackrediterade laboratorier efter den nya utgåvan från och med 1 oktober 2018. För nyansökningar om ackreditering kommer den nya versionen att tillämpas redan innan sommaren.

Tre informationsdagar har hållits för ackrediterade laboratorier. Förutom det som är kritiska nyheter, presenterades den nya strukturen och övrigt innehåll översiktligt. För de som inte hade möjlighet att delta och för dem som vill repetera kan hela presentationen läsas här.

Den nya utgåvan får samma struktur som andra moderna ackrediteringsstandarder. Det innebär att standarden nu är uppdelad i kapitel rörande generella och strukturella krav, samt i kapitel om resurs- och processkrav som är specifika för laboratorium.

Den nya utgåvan ger laboratoriet större möjlighet till samspel med organisationens eventuella ISO 9001-system. Ett laboratorium kan välja att helt integrera laboratoriets ledningssystem i ett ISO 9001-system (alternativ B). ISO/IEC17025 har dock en rad tillkommande krav (kap 4-7) som behöver beaktas, så att ledningssystemet ger tillräckligt stöd för laboratorieaktiviteterna.

Ett ledningssystem som uppfyller kraven i den tidigare versionen kommer till allra största delen att uppfylla kraven i den nya versionen. Även om standardens kapitelindelning är helt förändrad, finns det inget krav på de laboratorier som har använt den gamla strukturen och paragraferna att helt skriva om sitt ledningssystem.

En nyhet som kommer att påverka laboratorier är bland annat kravet på att säkerställa dess opartiskhet. En annan nyhet är att man skall ha ett system för att hantera risker och möjligheter i sin verksamhet, exempelvis vid uppbyggnad av ledningssystemet, arbete med korrigerande åtgärder eller annat förbättringsarbete.

Ett nytt begrepp, beslutsregel, har också tillkommit. Innebörden är att laboratoriet skall ha regel för hur de skall hantera mätosäkerheten vid uttalande om överensstämmelse mot specifikationer eller gränsvärden.