Hoppa till innehållet
Nyheter

Frågor och svar om covid-19 – uppdaterad april

Swedac följer fortsatt ansvariga myndigheters rekommendationer. Swedac utför nu så många uppgifter som möjligt på distans. Här är listan med frågor och svar om hur myndigheten verksamhet påverkas av covid-19. Listan uppdateras löpande.

Frågor och svar om covid-19 – uppdaterad april

Efter uppdaterade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten fokuserar Swedac nu särskilt på två viktiga uppgifter:

  • Swedac ska bidra till att samhället kan upprätthålla viktiga funktioner och hållas igång. Myndigheten fortsätter att upprätthålla verksamheten.
  • Swedac bidrar till att minska smittspridning och skydda riskgrupper.

Fortsätter Swedac att genomföra tillsyner som planerat?
Swedac genomför tillsyner. Från och med 18 mars genomförs som regel inga tillsynsbesök på plats. Istället används distans-verktyg i alla situationer där det är möjligt. I andra hand flyttas datum för tillsyn framåt.
Undantag kan ske efter en behovs- och riskbedömning.

Swedac har beredskap för att situationen kan förändras med kort varsel.

Hur agerar Swedac för att skydda medarbetare och externa kontakter från smitta?
Myndigheten följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att öka organisationens uthållighet och inte bidra till smittspridning arbetar så många som möjligt hemifrån.
Swedacs medarbetare deltar i externa möten, men enbart i digital form.

Vad har Swedac för policy vad gäller externa bedömare?
Bedömningar ska i första hand ske med hjälp av distans-verktyg. Detta är kommunicera till externa bedömare.
Inga tjänsteresor är aktuella i det här läget. Även det är kommunicerat till externa bedömare.

Hur agerar Swedac i relation till certifierings- och verifieringsorgan i den här extrema situationen? Görs några anpassningar i processer som rör bedömningar av ledningssystem, produkter och personer, samt verifiering av utlåtanden?
I det här extrema läget är det inte möjligt att genomföra ackrediterings-bedömningar på vanligt sätt. Därför har ackrediteringsvärlden på global nivå enats om att ackrediteringsorgan, i Sverige är det Swedac som har den rollen, har möjlighet att anpassa sina processer enligt följande:

Om förutsättningarna som anges i vägledningsdokumentet IAF ID 3:2011 är i ordning, kan en bedömning, examinering eller motsvarande skjutas upp i maximalt sex månader och giltighetstiden för certifikat eller utlåtanden kan förlängas motsvarande sex månader. I det senare fallet rekommenderar IAF att ett intyg utfärdas, för att bekräfta det tidigare certifikatet eller utlåtandets förlängda giltighet.

I det här sammanhanget är det viktigt att förtydliga att ett certifierings – eller verifieringsorgan behöver fortsätta att följa de anvisningar och regler som framgår av den kontrollordning som ni certifierar eller verifierar mot. Er roll är fortsatt att säkerställa att certifikat endast ställs ut till den som uppfyller kraven, och certifikatet gäller under den tid som anges i kontrollordningen. I de fall där ni som certifierings – eller verifieringsorgan bedömer att det inte är möjligt att upprätthålla tidskravet i kontrollordningen, rekommenderar vi att ni vänder er till den kontrollordningsägare som är ansvarig för den kontrollordning ni är ackrediterade för.

För vilka verksamheter är de internationella dokumenten IAF ID3:2011 och IAF MD 4:2018 tillämpliga?
IAF ID 3:2011 är framförallt avsett för certifiering av ledningssystem, men det kan tillämpas på alla aktiviteter under IAFs multilaterala avtal, dvs ledningssystem, certifiering av produkter- och personer samt verifiering.

IAF MD 4:2018 är avsett för all certifieringsverksamhet men kan likaledes tillämpas för verifiering.

Hur omvärldsbevakar vi bäst, vad som händer i ackrediteringsvärlden, i den här situationen?
På Swedac rekommenderar vi bland annat att följa IAF och deras FAQ. Den ger en bra överblick, även om allt inte går att överföra direkt till svenska förhållanden.

Vem på Swedac ska jag kontakta när jag har frågor?
Ta kontakt med Swedacs registratur. Det är en funktion som alltid är bemannad.

Mejla till registrator@swedac.se, eller telefon 0771-99 09 00.