Utredare föreslår ny lag för marknadskontroll

Regeringens utredare Annika Brickman överlämnade idag betänkandet Marknadskontrollmyndigheter - befogenheter och sanktionsmöjligheter till regeringen. Swedac har medverkat i utredningens expertgrupp.

Utredningen föreslår att det införs en ny horisontell lag om marknadskontroll. Lagen ska tydliggöra marknadskontrollmyndigheternas uppdrag genom att ge dem samma befogenheter och sanktionsmöjligheter. I flera fall innebär detta utökade befogenheter än vad som är fallet idag, såsom möjlighet till anonyma inköp och ersättning för provningskostnader. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 och ska tillämpas på kontroll av såväl nya som begagnade produkter. Utredningen har också gjort en kartläggning av de myndigheter som bedöms bedriva marknadskontroll och föreslår en översyn i syfte att koncentrera ansvaret till färre myndigheter. Brickman pekar också på behov av att se över reglerna för CE-märkning.

– Vi välkomnar utredningens förslag. De innebär tydliga steg i rätt riktning och kan bidra till en mer effektiv marknadskontroll och en bättre fungerande inre marknad, säger Peter Strömbäck, generaldirektör på Swedac och ordförande i Marknadskontrollsrådet.

Utredningen finns att läsa här

Utrikesdepartementets pressmeddelande