Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller krav på för organ som är eller ansöker om att bli utsedda och anmälda till Europeiska unionen enligt 7–9 §§ lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll, för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse av pyrotekniska artiklar, fritidsbåtar och vattenskotrar, explosiva varor för civilt bruk, elektromagnetisk kompabilitet, utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar, icke-automatiska vågar, mätinstrument, hissar och säkerhetskomponenter till hissar, enkla tryckkärl, radioutrustning, tryckbärande anordningar och marin utrustning PDF-filen innehåller STAFS 2015:6 i den senaste versionen med alla ändringar införda i den ursprungliga texten (konsoliderad version). Ursprunglig text (grundförfattning) och senare ändringar (ändringsförfattningar) hittar du nedan.
Grundförfattning: STAFS 2015:6
Ändringsförfattningar: STAFS 2015:12
Bemyndigande: 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll
Celexnummer: 32013L0029, 32013L0053, 32014L0028, 32014L0030, 32