Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (STAFS 2016:1) om mätinstrument. Ändring: ändrad rubrik; ändrad lydelse i 1 kap. 1, 3 och 5 §§, 4 kap. 15 § och bilaga 1 punkten 1; införande av ny paragraf 3 kap. 28 § och ny rubrik före den nya paragrafen.
Grundförfattning: STAFS 2016:1
Bemyndigande: 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon.
Celexnummer: 32014L0032