Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Krav på avgasmätare

En avgasmätare är konstruerad för att mäta halterna av kolmonoxid, CO, koldioxid, CO2, syre, O2, och kolväten, HC, som ingår i avgaserna från en fordonsmotor.

Krav på avgasmätare

Swedacs föreskrifter ska säkerställa att mätinstrumentet ger mätvärden med en viss noggrannhet. Myndigheten ansvarar också för att bedriva tillsyn över att tillverkare och användare av mätinstrument uppfyller föreskrivna krav.

Regelverket riktar sig särskilt till den som använder avgasmätare för att kontrollera avgasrening där det föreskrivna krav på att en kontroll ska göras, exempelvis vid fordonsbesiktning. Sådana företag ska använda utrustning som uppfyller föreskrivna krav när det inte handlar om avgasmätare som används för yrkesmässigt underhåll av motorfordon i bruk. Regelverket innehåller också bestämmelser för tillverkare, importörer och distributörer av mätutrustning.

(Regelverket: EU direktiv 2014/32/EU (MID) är föreskrivet i Sverige genom STAFS 2016:1 samt STAFS 2016:11).

 

Kontrollorgan och anmälda organ

Ett anmält organ gör en oberoende bedömning av överensstämmelse av produkten innan den tillhandahålls på marknaden (så kallad typgodkännande), anmält organ kontrollerar produkter innan de används på marknaden oavsett fabrikat (EU-försäkran av överensstämmelse). Vilka de anmälda organen är och vad deras anmälan omfattar framgår av EU-kommissionens databas Nando. Tjänster utförda av ett anmält organ är giltiga inom hela EU.

En tillverkare kan vara certifierad att som tillverkare med kvalitetskontroll under ett anmält organ utföra kontrollen före användning.

Ett kontrollorgan är ackrediterat och kompetensbedömt av Swedac ackreditering. Vilka de är återfinns på Swedacs hemsida.

Kontrollorgan utför kontroll att ett mätinstrument fortfarande uppfyller kraven som när den sattes på marknaden enligt nationella krav. När exempelvis försegling (plombering) brutits, efter service/ justering, skall en ny kontroll och försegling göras av mätinstrumentet av ett ackrediterat kontrollorgan.

Läs mer om ackreditering här.

Krav på tillverkare, importörer och distributörer

Bestämmelser om hur avgasmätare ska vara konstruerade finns i STAFS 2016:1 om mätinstrument och i STAFS 2016:11 om avgasmätare.

En mätutrustning som uppfyller föreskrifternas krav ska ha genomgått en bedömning av överensstämmelse och vara märkt enligt nedan. Vid den metrologiska tilläggsmärkningen (M) finns två siffror som är årtalet för när märkningen sattes dit. De fyra sista siffrorna identifierar det anmälda organet som tillverkaren eller importören valt att anlita.

CE M21 1234

I och med att utrustningen förses med en märkning garanterar tillverkaren att instrumentet uppfyller tillämpliga krav. Varje instrument som släpps ut på marknaden ska levereras med en försäkran att instrumentet uppfyller kraven enligt EU-försäkran om överensstämmelse.

Övrig dokumentation som ska finnas tillgänglig hos tillverkaren de underliggande dokumenten till EU-försäkran till exempel EU-typintyg, intyg om överensstämmelse, beslut angående kvalitetssäkring av produktion.

Krav på användare

Ett företag som använder en avgasmätare för föreskriven kontroll av avgasrening är skyldig att använda en utrustning som är konstruerad och provad så att den uppfyller kraven i STAFS 2016:1 om mätinstrument och STAFS 2016:11 om avgasmätare. När exempelvis försegling (plombering) brutits, efter service/justering, ska ny kontroll och försegling göras av mätinstrumentet av ett ackrediterat kontrollorgan.

Informationsmaterial

För tillfället finns inget informationsmaterial.

Rapporter

För tillfället finns inga rapporter.

Tillsyn och marknadskontroll

Tillsyn av avgasmätare ute hos till exempel fordonsbesiktning kan göras, man tittar då framför allt på märkningar samt att förseglingen inte är bruten.

Marknadskontroll av avgasmätare kan utföras genom att ny avgasmätare köps in och kontrolleras att den uppfyller kraven i föreskrifterna. Läs mer på Marknadskontroll.se.

Tillsynsavgifter

Inga tillsynsavgifter tas ut idag för avgasmätare.

Planerade aktiviteter (Exempelvis tillsyn, seminarium)

Det finns inga planerade aktiviteter just nu.

Gällande föreskrifter

  • 2014/32/EU  EU-direktiv Mätinstrumentdirektiv (MID)
  • STAFS 2016:1  Swedacs föreskrifter om mätinstrument
  • STAFS 2016:11  Swedacs föreskrifter om avgasmätare
  • STAFS 2022:6 Swedacs föreskrifter om mätinstrument
  • SFS 2011:345  Avgasreningsförordning
  • TSFS 2012:35  Transportstyrelsens föreskrift