Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Avgasmätare

Anmälda organ används för att godkänna avgasmätare.

Avgasmätare

En avgasmätare är ett mätinstrument som är konstruerad för att mäta halterna av kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2), syre (O2) och kolväten (HC) som ingår i avgaserna från en fordonsmotor.

Regelverket för avgasmätare ska säkerställa att mätinstrumentet ger mätvärden med en viss noggrannhet.

Regelverket riktar sig särskilt till den som använder avgasmätare för att kontrollera avgasrening där det finns föreskrivna krav på att en kontroll ska göras, exempelvis vid fordonsbesiktning. Regelverket innehåller också bestämmelser för tillverkare, importörer och distributörer av mätutrustning.

För att avgöra om en mätutrustning uppfyller föreskrivna krav när den sätts på marknaden ska tillverkare eller importör låta ett anmält organ godkänna utrustningen.

Swedac ansvarar för kompetensbedömning genom ackreditering och anmälan till EU-kommissionen av anmälda organ.