Information

Beskrivning: Ikraftträdande: Föreskrifterna träder i kraft 2023-01-01 och ersätter de tidigare gällande föreskrifterna på området, STAFS 2016:4. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om elmätare och om ibruktagande av elmätare. Andra föreskrifter som rör elmätare finns i STAFS 2022:9.
Bemyndigande: 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon
Celexnummer: 32014L0032

Relaterade ämnesområden