Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Krav på taxametrar

Priset för en taxiresa baseras på tiden som resan tagit och den sträcka som taxin kört. Därför är det viktigt att taxametern mäter rätt. För tillsynen av taxibranschen är det också viktigt att utrustningen kan spara och skriva ut viss information.

Taxameter

En taxameterutrustning består dels av en taxameter, dels av en tillsatsanordning som möjliggör olika utskrifter. Detta gör att det krävs en printer och en anpassad mjukvara i taxametern.

Swedac utformar föreskrifter med tekniska krav på taxameterutrustning. Dessa ska vara uppfyllda när utrustningen sätts på marknaden, när den installeras och när den används.

Swedac har också föreskrifter om installation och besiktning av taxameterutrustning. 

Kontroll av installation och besiktning ska utföras av ett ackrediterat besiktningsorgan.

Polisen har tillsynsansvar för taxameterutrustning som används.

Kontrollorgan och anmälda organ

Ett anmält organ gör en oberoende bedömning av överensstämmelse av produkten innan den tillhandahålls på marknaden (så kallad typgodkännande), anmält organ kontrollerar produkter innan de används på marknaden oavsett fabrikat (EU-försäkran om överensstämmelse). Vilka de anmälda organen är och vad deras anmälan omfattar framgår av EU-kommissionens databas Nando.

Tjänster utförda av ett anmält organ är giltiga inom hela EU.

En tillverkare kan vara certifierad att som tillverkare med kvalitetskontroll under ett anmält organ utföra kontrollen före användning.

Ett kontrollorgan är ackrediterat och kompetensbedömt av Swedac ackreditering. Vilka de är återfinns på Swedac hemsida.
Kontrollorgan utför kontroll att ett mätinstrument fortfarande uppfyller kraven som när den sattes på marknaden enligt nationella krav. När exempelvis försegling (plombering) brutits, efter service/justering, skall en ny kontroll och försegling göras av mätinstrumentet av ett ackrediterat kontrollorgan.

Läs mer om ackreditering här.

Krav på tillverkare, importörer och distributörer

Bestämmelserna om hur taxameterutrustning ska vara konstruerad och provad finns i STAFS 2016:1 om mätinstrument , STAFS 2022:1 om taxametrar, STAFS 2022:2 om tillsatsanordningar till taxametrar samt STAFS 2022:3 om installation och besiktning av taxameterutrustning 

En mätutrustning som uppfyller föreskrifternas krav ska ha genomgått en bedömning av överensstämmelse och vara märkt enligt nedan. Vid den metrologiska tilläggsmärkningen (M) finns två siffror som är årtalet för när märkningen sattes dit. De fyra sista siffrorna identifierar det anmälda organet som tillverkaren eller importören valt att anlita.

CE M21 1234

I och med att mätinstrumentet förses med ovanstående märkning garanterar tillverkaren att instrumentet uppfyller kraven i ovanstående föreskrifter. Varje mätinstrument som släpps ut på marknaden ska levereras med en försäkran att instrumentet uppfyller kraven en sk EU-försäkran om överensstämmelse (utfärdas av anmält organ).

Övrig dokumentation som ska finnas tillgänglig hos tillverkaren/importören är de underliggande dokumenten till EU-försäkran exempelvis EU-typintyg.

Krav på användare

Den som bedriver taxiverksamhet ansvarar för att taxameterutrustningen som används uppfyller kraven.

Regelverket kräver bland annat:

 • att originalet av den kontrollrapport som besiktningsorgan utfärdar vid en taxameterkontroll ska medföras i bilen för att kunna uppvisas vid polisens vägkontroll
 • att det finns dokumentation som identifierar taxametern
 • att det finns dokumentation som visar att utrustningen är godkänd. Exempel på sådan dokumentation är EU-försäkran om överensstämmelse, certifikat och kontrollrapporter.
 • att en taxameterutrustning måste besiktas senast ett år efter föregående kontroll
 • att plomberingar i en taxameterutrustning endast får brytas av ett ackrediterat besiktningsorgan
 • att taxameterkontroll måste utföras om plomber har brutits eller om annan däckdimension har monterats och rullningsomkretsen har påverkats påtagligt.

Taxameterutrustningen får användas så länge den klarar den årliga kontrollen.

Rapporter

För tillfället finns inga rapporter.

Tillsyn och marknadskontroll

Swedac kan bedriva marknadskontroll genom att granska den dokumentation som tillverkaren, importören eller distributören ska ha om en produkt. 

Alternativt kan Swedac köpa in och genomföra en provning av instrumentet.

Läs mer på Marknadskontroll.se.

Tillsynsavgifter

Planerade aktiviteter (Exempelvis tillsyn, seminarium)

Det finns inga planerade aktiviteter för tillfället.

Gällande föreskrifter

 • 2014/32/EU EU direktiv Mätinstrument direktivet
 • STAFS 2016:1 om mätinstrument
 • STAFS 2022:1 om taxametrar
 • STAFS 2022:2 om tillsatsanordningar till taxametrar
 • STAFS 2022:3 om installation och besiktning av taxameterutrustning