Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:21) om organ som certifierar IT-säkerhet. Upphävande av 4 a § och ändrad lydelse av rubriken till föreskrifterna.
Grundförfattning: STAFS 2007:21