Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:33) om ackreditering av laboratorier Ändrad lydelse i 2 och 3 §§.
Grundförfattning: STAFS 2011:33
Bemyndigande: 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll.