Konsekvenser vid ett eventuellt avtalslöst Brexit

Swedac informerar om hur ett eventuellt avtalslöst Brexit kan komma att påverka anmälda organ, ackrediterade organ och tillverkare.

Konsekvenser vid ett eventuellt avtalslöst Brexit

Enligt den plan och de procedurer som finns skulle Storbritannien lämna den Europeiska unionen natten mellan den 29 och 30 mars 2019. Tidpunkten för utträdet har skjutits upp och det nya datumet för utträdet är satt till den 31 oktober 2019. Det är osäkert om utträdet kommer att ske avtalslöst, en så kallad hård Brexit. Nedan informerar Swedac om hur det kan komma att påverka anmälda organ, ackrediterade organ och tillverkare.

I korthet innebär ett avtalslöst Brexit följande:

  • Brittiska anmälda organ förlorar sin status som anmälda organ.
  • Tillverkare som anlitat brittiska anmälda organ behöver vända sig till anmälda organ i annat EU-land.
  • Tillverkare måste säkerställa att de har certifikat från ett anmält organ i ett EU-land för produkter som släpps ut på marknaden efter Storbritanniens utträde.
  • Ackrediteringar utfärdade av Storbritanniens ackrediteringsorgan, United Kingdom Accreditation Service, (UKAS) kommer fortsatt att vara giltiga.
  • Produkter som genomgått bedömning av överensstämmelse enligt europeiska regler, t.ex. CE-märkning, accepteras under en övergångsperiod om inte ett brittiskt anmält organ har deltagit i bedömningen av överensstämmelse. UKCA-märkning (UK Conformity Assessment) måste då tillämpas efter 31 oktober 2019.


Vad innebär ett avtalslöst Brexit för anmälda organ?

EU:s regler innebär att tillverkare är fullt ansvariga för de produkter de sätter på marknaden, utan några förhandsgodkännanden från nationella myndigheter. För att visa att de grundläggande kraven är uppfyllda är tillverkaren skyldig att genomföra ett förfarande för bedömning av överensstämmelse. Ett antal fördefinierade förfaranden (s.k. moduler) står till lagstiftarens förfogande vid utarbetande av lagstiftningen och lagstiftaren väljer de förfaranden som bedöms relevanta för den aktuella produktkategorin. Vissa förfaranden kan tillverkaren genomföra helt på egen hand medan andra kräver att tillverkaren anlitar ett oberoende tredjepartsorgan. De tredjepartsorgan som har behörighet att utföra dessa uppgifter anmäls av medlemsstaterna till kommissionen och kallas följaktligen anmälda organ.

I och med att EU-lagstiftningen förutsätter ett öppet system för provning och kontroll kan tillverkare anlita ett anmält organ från vilket EU-land som helst. Om Storbritannien lämnar Europeiska unionen utan ett avtal på plats innebär det att anmälda organ som idag är etablerade i Storbritannien förlorar sin status som anmälda organ. Tillverkare av nya produkter behöver därmed vända sig till anmälda organ inom någon annat EU-land för att få sina produkter bedömda i enlighet med den harmoniserade produktlagstiftningen.

Tillverkare som erhållit certifikat som är utfärdade före datumet för utträdet från anmälda organ med säte i Storbritannien och som planerar att fortsätta att tillhandahålla produkter på den inre marknaden, uppmanas att överväga att antingen ansöka om ett nytt certifikat utfärdat av ett anmält organ från resterande EU medlemmar, EU-27 eller se till att certifikatet flyttas från det brittiska anmälda organet till ett anmält organ inom EU-27. Det senare bygger på att det finns avtal eller överenskommelser mellan dessa anmälda organ. Bakgrunden är att ett anmält organ måste vara etablerat inom en medlemsstats territorium samt stå under övervakning av medlemsstaten. Efter Brexit kommer inte längre Storbritanniens anmälda organ att stå under övervakning av en medlemsstat, varför de inte längre kommer att kunna bedriva verksamhet som anmält organ inom EU. Detta innebär även att de certifikat (typgodkännanden) som dessa anmälda organ utfärdat och utfärdar inte heller kommer att övervakas och därmed upphör certifikaten att gälla. Av detta följer att en tillverkare som vill tillhandahålla en produkt, som måste typgodkännas, på den Europeiska gemenskapens marknad efter Brexit, måste säkerställa att produkten har ett typgodkännande från ett anmält organ som övervakas av en medlemsstat.

Vissa brittiska anmälda organ har även indikerat att de kommer att flytta delar av sin verksamhet till EU-medlemsstater. De anmälda organ som innehar anmälan kan då ha underleverantörer och dotterbolag i Storbritannien. Ett sådant scenario kommer att medföra en viss administrativ börda för tillverkarna. I övrigt finns förutsättningar för kontinuitet då verksamhet, kompetens och dokumentation finns kvar inom den organisatoriska strukturen.

Tillverkare och även till viss del anmälda organ, har skyldighet att övervaka giltigheten hos utfärdade intyg.


Vad innebär ett avtalslöst Brexit för ackrediterade organ?

För organ som ackrediterats av Storbritanniens ackrediteringsorgan UKAS kan det finnas osäkerhet huruvida ett intyg eller certifikat fortsatt kommer att vara giltiga efter ett avtalslöst Brexit.

UKAS är medlem i EA – den europeiska samarbetsorganisationen för ackrediteringsorgan. Det är i dagsläget oklart hur Brexit påverkar EA-medlemskapet på lång sikt, men det finns inget inom EA:s stadgar som per automatik innebär att UKAS medlemskap upphör att gälla till följd av Brexit.

Oavsett om UKAS fortsätter vara medlem i EA eller inte, är UKAS en avtalsslutande part till de globala samarbetsorganisationerna för ackrediteringsorgan, ILAC som IAF, och är därmed en del i den globala ömsesidiga överenskommelsen att erkänna varandras ackrediteringar. Allt enligt principen Accredited Once, Accepted Everywhere”.

Swedacs bedömning är att certifieringar, kalibreringar, kontroller, provningar och verifieringar som utförts av ett organ ackrediterat av UKAS alltjämt kommer att vara giltiga i Sverige och inom övriga stater som är signatärer till avtal i de globala samarbetsorganisationerna för ackreditering (ILACs MRA-avtal och IAFs MLA-avtal).


Vad innebär Brexit för produkter som ska exporteras till Storbritannien?

Det är i dagsläget oklart vilka krav som kommer att ställas på produkter som exporteras till Storbritannien. Storbritannien inför ett eget system för bedömning av överensstämmelse för produkter som ska släppas ut på den brittiska marknaden. Troligen kommer inte de tekniska kraven på produkter att skilja särskilt mycket inledningsvis till en början då brittiska regler initialt kommer att baseras på europeiska produktregler. Enligt senaste uppgifter från Storbritannien kommer produkter som genomgått bedömning av överensstämmelse enligt europeiska regler, t.ex. CE-märkning, att accepteras under en övergångsperiod om inte ett brittiskt anmält organ har deltagit i bedömningen av överensstämmelse. UKCA-märkning måste då tillämpas efter den 12 april 2019. Det är dock oklart hur länge t.ex. CE-märkning kommer att accepteras. Svenska företag som exporterar bör alltså förbereda sig på att uppfylla kraven för UKCA-märkning som ersätter CE-märkning på den brittiska marknaden. En konsekvens när övergångstiden löpt ut är det inte längre är möjligt att släppa ut produkter på den brittiska marknaden med stöd av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse där svenska eller andra europeiska anmälda organ medverkat. Det kan uppstå behov av att vända sig till andra organisationer för att ta fram underlag som visar att ”nya brittiska krav” uppfylls. I dagsläget råder dock en stor osäkerhet om den framtida tillämpningen.

 

Ytterligare information om vad som gäller för varor placerade på marknaden innan utträdet finns i följande dokument:
Position paper on Goods placed on the Market under Union law before the withdrawal date
samt
Notice to stakeholders – Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of industrial products

Rapporter från Swedac:
Brexit och tekniska regler för varor. (2017/2226)

Information från andra myndigheter:
Myndigheter i Marknadskontrollrådet informerar om Brexit

Artiklar i media:
Brittiska anmälda organ förlorar status vid Brexit (24 juni 2019)